یک دستگاه آپارتمان مسکونی میدان سبلان

10000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9509980216600431
شماره آگهی:
140168460000558435
شعبه صادر کننده:
اجراي احكام شعبه 266 دادگاه خانواده مجتمع قضايي خانواده 2 تهران
تاریخ صدور:
1401/10/11
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده:

به موجب اجرائیه شماره 95/00184 صادره از شعبه 266 مجتمع قضائی خانواده 2 تهران آقای مهرداد باقری فرزند محمدمهدی محکوم علیه پرونده اجرائی 266/96/ج8 محکوم است به پرداخت تعداد 110 عدد سکه تمام بهار آزادی از بابت مهریه و مبلغ 41/283/000 ريال از بابت هزینه دادرسی و مبلغ 38/400/000 ريال از بابت هزینه کارشناسی ومبلغ 52/586/000 ريال از بابت فک رهن ملک از بانک مسکن و مبلغ 1/345/800/000 ريال از بابت پرداخت بدهی در شعبه اول اجرا احکام مجتمع قضائی شهید صدر درحق محکوم لها، خانم مهسا محمدصالحی فرزند محمدباقر و همچنین مبلغ 61/490/000 ريال از بابت نیم عشر دولتی به صندوق دولت که در این رابطه سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی قطعه شش تفکیکی به شماره 1631 فرعی از 6750 اصلی مفروز ومجزی شده از 937 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش دو تهران به نشانی: تهران، میدان سبلان، خیابان شهید قدوسی، خیابان شهید آقا بیگی، کوچه فرشته، پلاک 4 واحد 4 جنوب شرقی طبقه اول بانضمام یک باب انباری قطعه پنج تفکیکی به مساحت 1/26 مترمربع واقع در زیرزمین متعلق به محکوم علیه که حسب اظهار زوجه در حال حاضر در اختیار وی می باشد، توقیف گردید و پس از طی تشریفات قانونی و تکمیل پرونده مراتب به کارشناس محترم جهت ارزیابی قیمت و موقعیت سه دانگ مشاع پلاک ثبتی فوق ارجاع که پس از بازدید به شرح ذیل اظهار نظر نموده است:

ارزیابی و نظریه کارشناس :

ششدانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان مسکونی نوع طلق به مساحت 62 مترمربع دارای پلاک ثبتی قطعه شش تفکیکی به شماره 1631 فرعی از 6750 اصلی مفروز ومجزی شده از 937 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش دو تهران به نشانی: تهران، میدان سبلان، خیابان شهید قدوسی، خیابان شهید آقا بیگی، کوچه فرشته، پلاک 4 واحد 4 جنوب شرقی طبقه اول بانضمام یک باب انباری قطعه پنج تفکیکی به مساحت 1/26 مترمربع واقع در زیرزمین یک مجتمع ساختمانی شش طبقه (زیرزمین، همکف و چهار طبقه روی آن) پانزده واحدی احداثی در یک قطعه زمین به موقعیت جنوبی واقع گردیده است. مجتمع ساختمانی با نمای سنگی و قدمت حدود نوزده سال که در منطقه ای مسکونی احداث گردیده است. واحد مشتمل بر سالن، یک اطاق، آشپزخانه اپن، حمام و سرویس بهداشتی می باشد. کف قسمت های مختلف با سرامیک و دیوار قسمت های مختلف با رنگ و کاشی پوشیده شده است. دربها چوبی، شیرآلات ایرانی، سالن دارای شومینه، آشپزخانه دارای کابینت ام دی اف و حمام دارای سرویس فرنگی می باشد. سیستم سرمایش آن کولر آبی و گرمایش شوفاژ می باشد. ملک دارا انشعابات آب، گاز، برق و آسانسور است. با توجه به مراتب فوق و موقعیت محل و کاربری و مساحت و قدمت و جمیع جهات دیگر موثر در این رابطه ارزش ششدانگ پلاک ثبتی مورد نظر با امکانات و امتیازات و قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات و کلیه متعلقات و منضمات و بدون لحاظ نمودن دیون و تعهدات احتمالی به اشخاص حقوقی و حقیقیبه مبلغ 20/000/000/000 ريال و ارزش سه دانگ مشاع از ششدانگ آن به مبلغ 10/000/000/000 ريال معادل یک میلیارد تومان تعیین می گردد که مقرر گردید در ازای بخشی از محکوم به و هزینه های مربوطه و نیم عشر پرونده در تاریخ 1401/10/26 از ساعت 9 الی 10 در دفتر اجرای احکام مجتمع قضائی خانواده 2 تهران به نشانی: تهران. ولنجک . بلوار دانشجو. میدان یاسمن. خیابان عدالت از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. طالبین می توانند 5 روز قبل از مزایده از ساعت 10 الی12 از آپارتمان مورد بحث در آدرس اعلام شده بازدید و در وقت مقرر در جلسه مزایده شرکت نمایند./

نحوه مزایده :

1. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی موصوف از پایه کارشناسی شروع و کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد شد./

2. ده درصد از کل مبلغ پیشنهادی فی المجلس صرفا طی چک تضمینی بانک ملی ایران(دروجه خریدار) در حین جلسه مزایده اخذ و الباقی آن ظرف مدت حداکثر یک ماه ازتاریخ برگزاری مزایده از برنده مزایده دریافت خواهد شد./

3. درصورت انصراف برنده از مزایده و یا عدم پرداخت الباقی آن ظرف مدت حداکثر یک ماه از تاریخ برگزاری مزایده ده درصد واریز شده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد./

4. کلیه هزینه های نقل و انتقال مربوطه به خریدار طبق تعرفه به عهده خریدار ( برنده مزایده ) می باشد./

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/26