یک دستگاه آپارتمان مسکونی مجیدیه شمالی

78000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909980241500216
شماره آگهی:
140168460000544430
شعبه صادر کننده:
شعبه 2 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران
تاریخ صدور:
1401/10/04
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده پلاک ثبتی نوبت سوم

به موجب پرونده اجرایی به کلاسه 2/9900732/118ج از شعبه 118 دادگاه حقوقی تهران -دادنامه 9900629مورخ 1399/4/30-محکوم له خانم کیمیا کمالی معانی فرزند موسی -محکوم علیه آقای کامبیز کمالی معانی فرزند موسی-موضوع دستور فروش ملک مشاع به شماره پلاک ثبتی 45/3179مفروز ومجزی از 1878فرعی از اصلی بخش 11 تهران حسب ارزیابی کارشناسی به شرح ذل می باشد.

احتراماً عطف به قرار کارشناسی صادره در پرونده اجرا به شماره کلاسه 9900732 درخصوص ارزیابی یک دستگاه آپارتمان مسکونی با پلاک ثبتی 3179 فرعی از 45 اصلی بخش 11 تهران، کارشناس منتخب پس از مطالعه پرونده با هماهنگی نماینده خواهان به محل ملک مراجعه و پس از بازدید از داخل آپارتمان و مشاعات ساختمان و نهایتاً تحقیق میدانی، گزارش به شرح ذیل تقدیم می دارد:

آدرس ملک: تهران، مجیدیه شمالی، میدان ملت، خیابان شهید میرزا علی، پلاک 64، طبقه اول ( واحد 2)

الف- مشخصات ثبتی ملک موضوع ارزیابی

1- الف: به استناد سند کاداستری ابرازی به شماره چاپی 062475 سری الف سال 97، عرصه و اعیان آپارتمان (وضعیت خاص طلق) به شماره 3179 فرعی از 45 اصلی قطعه- تفکیکی مفروز و مجزی شده از 1878 فرعی از اصلی مذکور بخش 11 حوزه ثبت لویزان تهران استان تهران به مساحت صدو ده متر و چهل ویک دسیمتر مربع واقع در طبقه یک با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرایی آن. سابقه پلاک: به موجب بخشنامه شماره 23511/91 مورخ 29/01/1391 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پلاک اصلی 45 حاصل استاندارد سازی پلاک اصلی 44 و 45 می باشد.

2- الف: به استناد صورتمجلس تفکیک آپارتمانی پلاک 1878 فرعی از 44 و 45 اصلی بخش 11 تهران، مساحت عرصه سیصد متر مربع می باشد. مفروزات اختصاصی شامل سه دستگاه آپارتمان مسکونی، هر یک به مساحت یکصد و ده متر و چهل ویک دسیمتر مربع و محوطه پارکینگ به مساحت 146 متر مربع می باشد که هر سه قطعه آپارتمان مسکونی دارای حق پارکینگ هستند.

ب- مشخصات ظاهری ملک موضوع ارزیابی

آپارتمان موضوع ارزیابی در طبقه اول یک ملک جنوبی و کلاً سه واحدی با عمر بالای 30 سال واقع است.زیرزمین شامل مشاعات و منضمات پارکینگ و طبقات همکف، اول و دوم، هر کدام یک آپارتمان مسکونی و مشاعات دارد. ساختمان فاقد آسانسور است. هر آپارتمان حق پارک اتومبیل در محوطه پارکینگ دارد. فاقد انباری اختصاصی است. نمای ساحتمان سنگ است. آپارتمان شامل سه اتاق خواب که دو اتاق مشرف به فضای حیاط مشاعی و یک اتاق مشرف به فضای گذر شمالی است و یک سالن پذیرایی مشرف به فضای حیاط مشاعی و یک آشپزخانه مشرف به فضای گذر شمالی دارد. توالت و حمام هم دارد. پوشش قالب کف پارکت و پوشش قالب دیوار گچ و رنگ است. کابینت آشپزخانه فلزی است. قاب پنجره ها آهنی و شیشه ها تک جداره است. سیستم سرمایش کولر آبی و سیستم گرمایش رادیاتور و موتورخانه مرکزی است. آپارتمان فاقد سکونت مشاهده شد. مساحت عرصه سیصد متر مربع است. بر ملک مشرف به گذر ده متر است. موقعیت ملک قواره دوم از میدان ملت می باشد که تقریباً نزدیک به بافت تجاری است. پهنه عرصه R122 است. آپارتمان موضوع ارزیابی دارای قدرالسهم از عرصه به میزان یکصد متر مربع سندی است و پتانسیل تخریب و نوسازی دارد.

ج- نظریه کارشناس

با جهات و پارامترهای موثر فوق الذکر به خصوص موقعیت ملک و قدرالسهم از عرصه، بدون احتساب هرگونه بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی و در وضعیت فعلی و تخلیه، قیمت ششدانگ عرصه و اعیان آپارتمان مسکونی پلاک شماره 3179 فرعی از 45 اصلی بخش 11 تهران به مساحت یکصد و ده متر و چهل و یک دسیمتر مربع با پارکینگ و سایز امتیازات، در مجموع هفتاد و هشت میلیارد ریال برآورد و اعلام می گردد.

تاریخ مزایده 1401/10/27 ساعت 11 الی11/30

در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس به حساب سپرده الکترونیک در واحد مزایده مجتمع قضایی شهید باهنر اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به بازدید ملک 5روز قبل از مراسم مزایده به این واحد مراجعه شود .

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر پاكباز

 

 

تهران – فلكه چهارم تهرانپارس – مجتمع قضايي شهيد باهنر

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/27