یک دستگاه آپارتمان مسکونی طبقه اول به مساحت169 متر

88000000000

توضیحات

شماره پرونده:
8809980261600229
شماره آگهی:
140168460000657222
شعبه صادر کننده:
شعبه 1 اجراي احكام دادگاه ( اصل 49 ) تهران
تاریخ صدور:
1401/11/23
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

در اجرای مفاد پرونده اجرایی به شماره 950376 شعبه اول اجرای احکام دادگاه انقلاب اسلامی تهران ( ویژه اصل 49 قانون اساسی ) محکوم له شرکت گلف اجنسی ایران و محکوم علیه آقای محمد رشد امامی محکوم است به پرداخت مبلغ 211/373/213/400 ریال به انضمام نیم عشر اجرایی که در راستای وصول محکوم به پلاک ثبتی 2139 و 2140 فرعی از 3 اصلی مفروز از یک هزار و شانزده فرعی از اصلی مذکور متعلق به اقای محمد رشد امامی ، توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح زیر کارشناسی شده است.

مشخصات ثبتی: بر اساس تصویر سند مندرج در پرونده ، پلاک ثبتی 2139 و 2140 فرعی از 3 اصلی به نام آقای محمد رشد امامی ثبت گردیده است.

ملک و محل آن:

شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی، قطعه 11 واقع در طبقه جنوب غربی طبقه اول به مساحت یکصد و شصت و نه متر مربع که هشت متر و نود و هشت دسیمتر مربع آن بالکن است واقع در نیاوران شمیران بخش 11 تهران ، ابتدای پورابتهاج، نرسیده به ایستگاه کاشانک، روبه روی سازمان آب، بن بست یاس، ساختمان زرین پلاک 5 طبقه اول. این قطعه دارای انباری شماره 5 به مساحت هجده متر و شصت دسیمتر مربع می باشد.

حدود و مشخصات

شمالاً دیوار و پنجره و لبه بالکن به فضای حیاط خلوت و دیوار به آپارتمان مجاور، شرقاً دیوار به آپارتمان مجاور و لبه بالکن و دیوار به فضای ورودی و درب و دیوار به راه پله، غرباً دیوار به پلاک 44 فرعی از چهار اصلی کف و سقف مشترک است. حدود انباری شمالاً دیوار به پلاک دویست و چهل و هفت شرقاً و غرباً دیوار انباری مجاور و جنوباً درب و دیوار به راهرو ملک مورد ارزیابی در جنوب و طبقه اول ( بالای طبقه همکف) قرار گرفته است. انباری ها، موتورخانه و سرایداری در زیرزمین واقع اند و مجتمع فاقد پارکینگ مسقف بوده ، خودروها در فضای حیاط پارک می شوند. قدمت بنا حدود 30 سال ، نمای آن از آجر سه سانتیمتری ، پله ها و فرش کف راهرو در فضای باز از سنگ تیشه ای و در قسمت های داخلی از سنگ ساب خورده می باشند. درب ورودی حیاط از نوع فرفورژه و درب ورودی واحد و کلیه درب های داخلی آن چوبی می باشد. در کنج اطاق نشیمن یک شومینه بزرگ واقع و فرش کف اطاق های خواب موزائیک و موکت و سالن نشیمن و پذیرائی ترکیبی از سنگ 40*40 سانتیمتری سفید و سنگ های 10*10 سانتیمتری سیاه در کنار هم می باشد.بالکن اصلی در جنوب اطاق نشیمن واقع و در کنار اطاق خواب هم بالکن کوچکی جهت نورگیری ایجاد شده است. پنجره ها از نوع آلومینیوم و نرده های جلوی بالکن ها فولادی است. واحد دارای سرویس ایرانی مجزا و سرویس فرنگی داخل حمام می باشد.در این واحد بجز تغییراتی در لوله کشی ها که در اثر پوسیدگی لوله های فلزی اولیه الزامی گشته، بازسازی و تغییر خاصی صورت نگرفته است.

نظریه کارشناسی

مورد مزایده بشرح فوق دارای سند طلق مسکونی و اجاره پایان یافته، طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری در صورت عدم هرگونه معارض یا بدهی به اشخاص حقیقی یا حقوقی یا منع در خرید و فروش مجموعاً 88/000/000/000 ( هشتاد و هشت میلیارد ریال) ارزیابی گردیده است. جهت پایه مزایده پلاک موصوف به مبلغ هشتاد و هشت میلیارد ریال برآورد و مقرر است مطابق ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی در تاریخ 1401/12/14 ساعت 11 الی 12 در محل مزایده ( شعبه اول اجرای احکام ویژه اصل 49 قانون اساسی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به آدرس: تهران، خیابان شریعتی، ابتدای خیابان معلم دادگاه انقلاب اسلامی تهران) از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. قیمت ملک از پایه بهای هشتادو هشت میلیارد ریال، شروع و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود. 10% ثمن معامله پیشنهادی نقداً و فی المجلس از برنده مزایده اخذ و خریدار باید ظرف یک ماه از تاریخ برگزاری مزایده الباقی مبلغ (ثمن) را بنام سپرده دادگستری نزد بانک ملی شعبه وزارت دادگستری واریز نموده و قبض آن را به این شعبه تسلیم نماید. در عیر اینصورت 10% پرداختی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و تایید مزایده ملک مذکور بنام خریدار منتقل خواهد شد. ضمناً هزینه انتقال سند رسمی به عهده خریدار می باشد، طالبین در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از حلول مزایده با ارائه کارت شناسایی معتبر به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از ملک مورد مزایده داده شود.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/12/14