یک دستگاه آپارتمان مسکونی شریعتی

13000000000

توضیحات

9909980210600446

140068460000519509
اجراي احكام مدني مجتمع قضايي بعثت تهران

1400/10/21

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

اگهی مزایده(فروش ملک مشاع) 1-یک واحد اپارتمان به پلاک ثبتی شماره 23952 فرعی از 14 لصلی قطعه 4 تفکیکی و مفروز از 12864 فرعی از اصلی مذکور

به موجب دستور فروش ملک مشاع صادره از شعبه 188  دادگاه حقوقی تهران خواهان مهران روحی با وکالت اقای سید مجتبی ابره دری  و خوانده خانم صبیه فیض اله زاده و غیره  مبنی فروش ملک مشاع پلاک ثبتی شماره 23952 فرعی از 14 لصلی قطعه 4 تفکیکی و مفروز از 12864 فرعی از اصلی مذکور از طریق مزایده پرونده وسپس ملک موصوف  با ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و طبق ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی به طرفین پرونده ابلاغ و مصون از اعتراض ماند که با درخواست محکوم له وقت مزایده مورخ 1400/11/18 ساعت 12 ظهر تعیین گردید و مورد کارشناسی ملک و اوصاف ملک به شرح زیر می باشد

با سلام احتراما به استحضار مي رساند كه از ملك با شماره بايگاني 0001702 با پلاك ثبتي 14/23952 در تاريخ 02/10/1400 بازديد و گزارش كارشناسي به شرح ذيل خدمتتان تقديم مي گردد. مشخصات ثبتي ملك طبق سند مالكيت عرصه و اعيان يك دستگاه آپارتمان(وضعيت خاص طلق) به شماره 23952 فرعي از 14 اصلي قطعه 4 تفكيكي مفروز و مجزي شده از 12864 فرعي از اصلي مذكور ناحيه غار بخش 12 حوزه ثبت ملك شهرري استان تهران به مساحت 74/41 متر مربع واقع در سمت جنوب شرقي طبقه 1 كه 2.88 مترمربع آن بالكن است. بانضمام پاركينگ مسكوني قطعه چهار تفكيكي به مساحت 10/75 مترمربع واقع در سمت شمالي همكف  با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمانها و آيين نامه اجرايي آن  عرصه ملك بناي احداثي طلق پلاك 12684 فرعي از 14 اصلي بخش 12 ناحيه 02 به مساحت 696 مترمربع كه مطابق صورت مجلس تفكيكي با شماره رايانه 139520401024000872 مورخ 1395/09/24 اجراي مقررات شده است. سند قبلي از نوع تعويضي به شماره 976731 سري ب سال 98 بعلت تغيير مالكيت ابطال گرديد. اين سند از نوع تعويضي به شماره 196180 سري ج سال 98 صادر ميشود. آدرس ملك:تهران-شهرك شريعتي-خ ماهان-ميدان ماهان-خ نيكوكار-جنب پ 14 ط 1 مشخصات ملك ملك مورد نظر عبارت است يك باب آپارتمان مسكوني در طبقه اول جنوبي در يك ساختمان 7 طبقه 42 واحدي مي باشد. نماي بيروني ساختمان سنگ مي باشد. پاركينگ آپارتمان در ضلع جنوبي طبقه همكف مي باشد. آپارتمان داراي دو اتاق يك هال و آشپزخانه مي باشد(تصاوير پيوست). سيستم سرمايش ساختمان كولر و گرمايش آن پكيج مي باشد و داراي كابينت ام دي اف مي باشد. كف آپارتمان سنگ مي باشد. آشپزخانه و دو اتاق خواب نور مستقيم از حياط دارند. پوشش ديوارها هال و اتاق ها رنگ و پنجره ها از نوع يو پي وي سي با شيشه هاي دوجداره مي باشد. حدود رسيدگي و اعلام نظر كارشناس: رسيدگي هاي به عمل آمده و اعلام نظر كارشناسي به شرح آتي مبتني بر بررسي تصاوير و مدارك و اطلاعات ارائه شده توسط خواهان كارشناسي ميباشد. بديهي است چنانچه بعد از تحرير اين گزارش و ارائه نظريه كارشناسي، مدارك و مستندات و اطلاعات متكي به اسناد قابل قبول ديگري ارائه گردد كه در نتيجه گيري حاصله و نظريه كارشناسي مؤثر واقع گردد؛ مسئوليتي متوجه اين بررسي و نظريه كارشناسي صادره نبوده و رسيدگي به آنها خارج از حدود و شمول اقدامات انجام شده ميباشد. بررسي صحت و سقم و اصالت اسناد و مدارك ابرازي، استعلام ثبتي، واگذاري ملك يا قسمتي از آن به غير از طريق قولنامه، وكالتنامه و … و در رهن يا بازداشت بودن ملك، وجود هر گونه تعارض يا تداخل ثبتي با اينجانب نمي باشد و توسط مراجع مربوطه استعلام هاي لازم مي بايست اخذ گردد. نظريه كارشناسي با توجه به نكات فوق الذكر و صرف نظر از احراز مالكيت و انتساب آن به اشخاص حقيقي يا حقوقي و صحت و اصالت مدارك ابرازي و در حالتي كه منعي براي انجام معامله و بدهي به اشخاص حقيقي يا حقوقي وجود نداشته باشد؛ ارزش سه دانگ اين ملك (پلاك ثبتي 14/23952 بخش 12 تهران) بصورت تخليه و بدون در نظر گرفتن كليه تعهدات و ديوني كه ممكن است به اشخاص حقيقي و حقوقي وجود داشته باشد؛ برابر13،000،000،000(سيزده ميليارد) ريال معادل 1،300،000،000 (يك ميليارد و سيصد ميليون) تومان برآورد مي گردد. برآورد ارائه شده جهت وثيقه گذاري ملك مورد نظر مي باشد. دستمزد كارشناسي طبق تعرفه قانوني برابر مبلغ 19،200،000 ريال مي باشد. خواهشمند است در خصوص پرداخت آن دستور مقتضي صادر فرمائيد..

مع الوصف با توجه به صدور اجراییه ومراتب اعلامی فوق ملک فوق  در مزایده مورخ 1400/11/18 ساعت 12 الی 13/30 30ظهر از طریق مزایده در محل اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت در طبقه اول اتاق مزایده بفروش میرسد مزایده باتوجه به قیمت پایه فوق  شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود و مبلغ 10 درصد از ثمن فروش نقدا فی المجلس از خریدار اخذ  و الباقی ان ظرف یکماه از برگزاری مزایده به حساب دادگستری واریز نماید در غیر اینصور مبلغ ده درصد پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط خواهد شد علاقه مندان جهت بازدید پنج روز قبل از روز مزایده به اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید از ملک مورد مزایده صورت گیرد

دادورز اجرای احکام مدنی – فراهانی

اطلاعات بیشتر

مهلت

مزایده مورخ 1400/11/18 ساعت 12 الی 13/30 30ظهر