یک دستگاه آپارتمان مسکونی سعادت اباد

1080000000

توضیحات

شماره پرونده:
9509980245400978
شماره آگهی:
140168460000559649
شعبه صادر کننده:
شعبه 5 اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه2 تهران
تاریخ صدور:
1401/10/11
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالي

ریاست محترم روابط عمومی دادگستری استان تهران

آگهی فروش ملک از طریق مزایده عمومی

در راستای اجرای مفاد 118 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 ،شش دانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان مسکونی با مشخصات ذیل برابر مقررات اجرای احکام مدنی به فروش میرسد.

1-نام و نام خانوادگی صاحب ملک : شرکت توسعه و عمران امید (سهامی عام) به شناسه ملی 10101912330 که طبق قرار داد مشارکت در ساخت به شماره 3032-120-س مورخ 26-4-1395 و صورتجلسه تقسیم واحد های مسکونی پروژه فرهنگ به شماره 7143-24-9-97 و نیز صورتجلسه توافق مورخ 2-11-1400 به تاریخ 24-12-1400 فی مابین شرکت مالک(شرکت توسعه و عمران امید) و شرکت شاهین سازه وزین سایان بعنوان شرکت شریک سازنده به شرکت شاهین سازه وزین سایان با حق فروش واگذار شده

2-آدرس ملک : سعادت اباد-بلوار 24 متری(فرهنگ)-خ دوم شرقی-روبروی پرس تی وی-پ3

3-وضعیت کاربری: مسکونی

4-مستندات و مشخصات ملک:تصویر یک فقره سند دفترچه ای مادر مالکیت به شماره سریال الف/80 مربوط به پلاک ثبتی 143707 مفروز و مجزی شده از 2024 فرعی از اصلی 72 ،قطعه 22 تفکیکی بخش 11 تهران که به موجب ان مجموع شش دانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان به مساحت 288 متر مربع واقع در قسمت غربی طبقه 4

5-مشخصات ظاهری ملک :دارای اسکلت بتنی با پیشرفت 58 درصد و فاقد نامه و در حالت نصب داربست

6-کارشناسی ملک:با برسی بعمل امده توسط کارشناس محترم دادگستری با توجه به موقعیت و مساحت و کیفیت و کلیه عوامل و فاکتورهای موثر در قضیه و مشخصات مندرج در اسناد ابرازی و مضبوط در پرونده و با در نظر گرفتن پیشرفت فیزیکی به میزان 58 درصد جهت اپارتمان مسکونی در طبقه 4 غربی به مساحت 288 متر مربع از قرار متر مربع 1080000000 ریال (یک میلیارد و هشتاد میلیون ریال) ارزیابی گردیده است .

-بنابراین مقرر گردید ملک مذکور وفق ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی در روز دوشنبه مورخ 10-11-1401 ساعت 9 الی 10 صبح از طریق مزایده حضوری در محل دفتر کل اجرای احکام دادسرای ناحیه 2 تهران به ادرس تهران-بلوار فرحزادی-خ طاهر خانی-خ امام صادق-ک درختی اول-دادسرای ناحیه 2 تهران برگزار میشود

مزایده ازقیمت پایه کارشناسی اغاز و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته و ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از خریدار اخذ و خریدار مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ برگزاری مزایده نسبت به پرداخت الباقی مبلغ در شعبه اقدام و فیش ان را به شعبه تسلیم نماید در غیر اینصورت ده درصد مبلغ دریافتی به نفع دولت ضبط میگردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

10-11-1401