یک دستگاه آپارتمان مسکونی در خیابان اختیاریه شمالی

رایگان

توضیحات

شماره پرونده:
9809980010700333
شماره آگهی:
140168460000549468
شعبه صادر کننده:
شعبه چهارم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران
تاریخ صدور:
1401/10/05
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به موجب اجرائیه اصداری از شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران در پرونده کلاسه 0101050 له خلیل عباس زاده، فریده جبوری عباسی علیه سروش عباس زاده، سپهر عباس زاده، مریم پاسدار مبنی برتقسیم ترکه شامل ملک دارای پلاک ثبتی ۳۶/۳۴۶۵ بخش 11 تهران در صورت عدم تقسیم، فروش و تقسیم بهای آن بین وراث پس از پرداخت و تادیه حقوق و دیون و تعهداتی که به ترکه متوفی تعلق می گیرد، به همین منظور ملک موصوف به نشانی ملک تهران ، خیابان ختیاریه شمالی، کوچه طلا، بن بست غفاری، پلاک 8 ساختمان ارغوان به منظور فروش از طریق مزایده مورد کارشناسی و ارزیابی قرار گرفت. پلاک ثبتی ۳۶/۳۴۶۵ بخش ۱۱ تهران طبق استعلام ثبتی شماره ۱۴۰۱۸۵۶۰۱۰۲۶۰۲۱۸۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ حوزه ثبت ملک قلهک تهران موجود در پرونده ملک مورد نظر عبارت است از سه دانگ مشاع از ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی ۳۴۶۵ فرعی از ۳۶ اصلی مفروز و مجزی شده از ۴۳۸۰ فرعی از اصلی مذکور، قطعه ۳۹ در طبقه ۵ واقع در بخش ۱۱ تهران به مساحت ۱۶۹/۳۶ مترمربع که مقدار ۹/۸۲ متر مربع آن بالکن است؛ بانضمام انباری قطعه ۲۰ به مساحت ۶/۱ متر مربع بانضمام پارکینگ قطعه ۳۹ به مساحت ۱۰/۸ متر مربع به نام آقای لطف اله عباس زاده فرزند خلیل با شماره مستند مالکیت ۲۶۷۸۶ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۳ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۵۸۴ تهران دارای سند مالکیت اصلی به شماره چاپی ۳۷۴۱۵۲ سری الف سال ۹۳ که در ۳۶۸ دفتر املاک جلد ۲۱۷۱ ذیل شماره ۴۸۱۳۴۰ ثبت گردیده است سایر موارد به شرح سند مذکور آدرس :ملک تهران – خیابان اختیاریه شمالی – کوچه طلا – بن بست غفاری – پلاک ۸ ساختمان ارغوان) – زنگ ۵۲ طبق بازدید ملک مورد نظر عبارت است از آپارتمان مسکونی سه خوابه پوشش کف سنگ و …. آشپزخانه اوپن با کابینت MDF، بازدید ملک سیستم سرمایش و گرمایش شومینه و داکت اسپیلت ارتفاع سقف حدود ۳ متر ،نازک کاری دیوارها کاغذ دیواری و دیوارکوب و واقع در طبقه ۵ ساختمان ۵ طبقه روی همکف ۳۰ واحدی هر نیم طبقه ۳ واحد) با نمای سنگ آسانسور، لابی ورودی استخر و سونا حیاط مشجر سرایداری و … بوده و ساختمان دیگری با مشاعات مشترک در غرب آن وجود داشته و دارای ورودی از گذر غربی گلستان میباشد سال نصب کنتورهای برق ۱۳۸۶ می باشد. شماره شناسایی عرصه۳۷۳۷۷۰۴۸ می باشد. نظریه کارشناسی با توجه به نکات فوق الذکر و صرف نظر از احراز مالکیت و انتساب آن به اشخاص حقیقی یا حقوقی و صحت اصالت مدارک و ابرازی و در حالتی که منعی برای انجام معامله و انتقال قطعی و بدهی به اشخاص حقیقی یا حقوقی وجود نداشته باشد؛ ارزش لطف اله عباس زاده به شرح ذیل برآورد می گردد.املاک مرحوم ارزش سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی ۳۶/۳۴۶۵ بخش ۱۱ تهران برابر ۶۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ (شصت میلیارد ریال) برآورد و اعلام شده و مزایده در تاریخ روز 1401/10/18 از ساعت 09:30 تا 10:00 در محل اجرای احکام مجتمع قضایی عدالت واقع در تجریش-خیابان فناخسرو پلاک 73 برگزار میگردد. مزایده از قیمت پایه (کارشناسی) شروع شده به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت تودیع و الباقی بایستی ظرف یکماه به حساب سپرده مذکور واریز گردد در غیر اینصورت الباقی مبلغ واریزی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط مزایده تجدید خواهد شد. کسانی که تمایل به بازدید مورد مزایده دارند ظرف پنج روز مانده تا زمان مزایده به این اجرای احکام مراجعه نمایند ضمناً این اجرا تعهدی در قبال تحویل ملک به برنده مزایده ندارد.

اجرای احکام شعبه چهارم مجتمع قضایی عدالت تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/18