یک دستگاه آپارتمان مسکونی خیابان مشیریه

2000000000

توضیحات

9709980203600233

140068460000493409
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران

1400/10/06

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به موجب اجرائیه اصداری از شعبه 102 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران در پرونده کلاسه 9902021 له آقای حسین آریان با وکالت خانم عاطفه اکرمی علیه آقای احمد عمیدی، محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 2/000/000/000 ریال به عنوان پیش قسط محکوم به در حق محکوم له  به همین منظور ملک متعلق به وثیقه گذار  شامل یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 137/18775 بخش 12 تهران  متعلق به زهرا ابوالحسن شیرازی با وکالت راضیه اجتهادی  توقیف و به منظور تودیع محکوم به برای فروش از طریق مزایده مورد کارشناسی قرار گرفت.

محل ملک به آدرس تهران، شهرک مشیریه، خیابان سلیمی، نبش کوچه شبستری، پلاک8 می باشد. موضوع مورد کارشناسی آپارتمانی است واقع در مجتمع مسکونی با قدمتی بالغ بر14 سال و پنج طبقه سازه ای شامل طبقه زیرزمین (پارکنیک و انباری) ، طبقات همکف، اول تا سوم ( هر کدام دو واحد مسکونی) که شمالاً به پلاک، شرقاً به گذر، جنوباً به گذر و غرباً به پلاک محصور است، آپارتمان موردتعرفه با مساحتی بالغ بر 75 متر مربع در بخش جنوبی طبقه دوم واقع است، آپارتمان دارای دو خواب پذیرایی، آشپزخانه ، بالکن ،  کمد دیواری و سرویس بهداشتی توالت و حمام است، فرش کف آپارتمان سرامیک، دیوارها گچ با پوشش کاغذ دیواری بوده، گرمایش آن بخاری و سرمایش آن بوسیله کولرآبی تامین می شود، آپارتمان دارای انشعابات آب مشترک، گازو برق مستقل است، پوشش نمای مجتمع از سنگ است. یاعنایت به جمیع جهات، عوامل موثر ، موقعیت ملک ، کاربری و فارع از اثبات اصالت اسناد ومدارک ابزاری واحتمال هرگونه مغایرت مربوط به حدود ثبتی ملک و اثبات هر گونه مالکیت بدون در نظر گرفتن دیون وتعهدات احتمالی و بدهی به اشخاص حقیقی، حقوقی و ادارات و ارگان های دولتی و غیر دولتی بطوریکه نقل و انتقال آن به اشخاص حقیقی و حقوقی و ارگان های دولتی وغیر آن هیچگونه منع قانونی نداشته باشد. در خصوص قیمت شش دانگ آپارتمان موصوف به انضمام یک باب انباری وامعان نظر به مندرجات پرونده، به تاریخ روز کارشناسی، به مبلغ 13/000/000/000 ریال (معادل یک میلیارد و سیصد میلیون تومان )ارزیابی واعلام نظر می گردد.

مزایده  بمیزان 153/85  سهم مشاع از 1000 سهم از شش دانگ پلاک ثبتی موصوف معادل 2/000/000/000 ریال در تاریخ روز 1400/10/28 از ساعت 12:00  الی 13:00 در محل اجرای احکام مجتمع قضایی عدالت واقع در تجریش-خیابان فناخسرو پلاک 73 بفروش می رسد. مزایده از قیمت پایه (کارشناسی) شروع شده به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت تودیع و الباقی بایستی ظرف یکماه به حساب سپرده مذکور واریز گردد در غیر اینصورت الباقی مبلغ واریزی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط مزایده تجدید خواهد شد. کسانی که تمایل به بازدید مورد مزایده دارند ظرف پنج روز مانده تا زمان مزایده به این اجرای احکام مراجعه نمایند ضمناً این اجرا تعهدی در قبال تحویل ملک به برنده مزایده ندارد.

 

                                                              دادورز اجرای احکام شعبه 102 مجتمع قضایی عدالت تهران-الهام هاشمی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/28 12:00  الی 13:00