یک دستگاه آپارتمان مسکونی خیابان انقلاب

4300000000

توضیحات

9609980226500421

140068460000489123
شعبه دوم اجراي احكام مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران

1400/10/04

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال غيرمنقول

  بموجب دادنامه شماره 9609970226500784 صادره از شعبه 5 دادگاه عمومي تهران و در پرونده اجرايي كلاسه980817/2/ج  له سهیل سهرابی عليه .حمد عسگری نیا كه محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 3/255/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 112/399/000 ريال هزينه دادرسي و مبلغ 10/312/033/426 ريال خسارت تاخير تاديه و مبلغ 109/650/000ريال حق الوكاله و مبلغ68/000/000 ريال حق الزحمه كارشناسي در حق محكوم له و مبلغ 692/854/121 ريال بابت نيم عشر اجرايي در حق دولت مبلغ 5/000/000/000ریال مطالبات شعبه 15 بازپرسی دادسرای ناحیه 6 تهران گرديده كه در اين خصوص حسب تقاضاي محكوم له پلاك ثبتي 59 فرعی از 3901 اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک 8 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 3 تهران متعلق به محكوم عليه حسب اعلام محكوم له توسط اين اجراء توقيف و بوسيله كارشناس رسمي دادگستري بشرح ذيل توصيف و ارزيابي گرديده است.

پس از مطالعه پرونده با راهنمایی خواهان و در معیت ایشان از محل وقوع ملک مورد نظر به نشانی میدان انقلاب – خ کارگر شمالی – نرسیده به چهارراه نصرت – نبش کوچه مستعلی – پلاک 2 – طبقه اول بازدید گردید . ملک مورد نظر عبارتست از یک واحد آپارتمان واقع در ساختمان بنشانی فوق. مدارک ابراز شده شامل تصاویر سند مالکیت آپارتمان و پایان کار است.

وضعیت ثبتی ملک مورد نظر :

سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی قطعه 5 تفکیکی بشماره 59 فرعی از 3901 اصلی، مفروز و مجزی  شده از پلاک 8 فرعی از اصلی مذکور بخش ثبتی 3 تهران بمساحت 156/59 متر مربع واقع در سمت شرق طبقه اول که مقدار 4/45 متر مربع آن بالکن مسقف با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات ، ذیل ثبت 69598 صفحه 583 دفتر جلد 14 املاک در مورخ 1361/12/7 بشماره چاپی 387247 بنام آقای مرتضی قنادزاده ثبت و صادر و تسلیم گردید و سپس ششدانگ مورد ثبت به آقای احمد عسگری نیا منتقل گردید. ملک مذکور دارای چند فقره بازداشتی می باشد.

حدود اربعه آپارتمان مذکور بشرح سند مالکیت می باشد . آپارتمان در زمان بازدید در اختیار مستاجر بوده است و در زمان بازدید بصورت کلاس آموزش برق فنی و حرفه ای مورد بهره برداری واقع بوده است.

مشخصات اعیانی :ساختمان مورد بازدید دارای یک طبقه زیرزمین و 4 واحد مغازه در طبقه همکف و واحد آپارتمان در طبقه اول می باشد، نمای آن سنگ، کف پله ها سنگ، دست انداز پله ها نرده فلزی و قدمت احداث آن بیش از 40 سال است. ساختمان دارای اشتراک آب و برق و گاز است.

درب ورودی و بقیه درب ها چوبی پیش ساخته ، کف آن لمینیت ، دارای 5 اتاق که بصورت کلاس درسی و آبدارخانه که بصورت انباری درآمده، یک هال در وسط، سرویس بهداشتی، سقف کاذب با نورپردازی، پوشش دیوارها کامپوزیت بلکا، سیستم سرمایش کولر آبی و سیستم گرمایش شوفاژ رادیاتور مرکزی است. آپارتمان مذکور فاقد پارکینگ و انباری است.

نظریه کارشناسی: با توجه به شرح وارده و مشخصات آپارتمان مذکوز و محل قرارگیری آن و در نظر گرفتن سایر جهات وارده و موثر در موضوع و بدون در نظر گرفتن تعهدات و دیون احتمالی و در صورتی که آپارتمان مذکور کلیه دیون احتمالی از بابت مالیات و عوارض قانونی شهرداری و هرگونه عوارض و بدهی های مشابه را پرداخت کرده و از هر جهت بلامنازع و بلامعارض بوده و هیچگونه منع قانونی و شرعی جهت انتقال قطعی نداشته باشد، ارزش ششدانگ آپارتمان مذکور همراه با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات بصورت تخلیه برابر چهل و سه میلیارد ریال معادل( 4/300/000/000 تومان) تقویم و اعلام میگردد.

مقرر گرديد: 2/72 دانگ از ششدانگ ملك فوق الذکر در روزدوشنبه    مورخه1400/10/27 از ساعت 11الي 11/30 از طريق مزايده حضوري در محل اجراي احكام مدني مجتمع قضائي شهيد بهشتي واقع در تهران خيابان سپهبد قرني بفروش برسد. مزايده از قيمت پايه كارشناسي 19/549/936/547 ریال شروع و به كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از خريدار اخذ و مابقي ثمن را خريدار مكلف است حداكثر ظرف مهلت يكماه از تاريخ برگزاري مزايده به حساب سپرده دادگستري واريز و قبض آن را به اين اجراء تحويل نمايد در غير اينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط و مراسم مزايده تجديد خواهد شد. طالبين مي توانند پنج روز قبل از مراسم مزايده به اجراي احكام مدني مراجعت تا ترتيب بازديد از مورد مزايده را فراهم نمايد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/27 از ساعت 11الي 11/30