یک دستگاه آپارتمان مسکونی خیابان افریقا

43000000000

توضیحات

9909982160500762

140068460000494613
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران

1400/10/06

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول

نظر به صدور اجرائیه  شماره9910422160500273 صادره ازشعبه 40دادگاه عمومی تهران  محکوم علیه  بیژن شجاعی محکوم به پرداخت مبلغ ( 19/500/000/000ریال ) بابت  محکوم به  در حق محکوم له  سجاد عرب عامری و پرداخت مبلغ (  975/000/000ریال ) بابت هزینه اجرایی در حق دولت شده است . با عنایت به توقیف مقدم پلاک ثبتی 3467/15206 و نامه شماره 140068990057136515 مورخ 1400/10/04 شعبه 3 اجرای احکام مجتمع قضائی شهید صدر و اعلام موافقت شعبه مذکور با لحاظ مطالبات آن مرجع به مبلغ 5/215/996/100 ریال بابت محکوم به و 260/799/805 ریال بابت نیم عشر اجرائی لذا جهت وصول محکوم به و هزینه های اجرایی  جمعا به مبلغ 25/951/795/905 ریال سهم الارث احتمالی محکوم علیه در یک دستگاه آپارتمان    به پلاک ثبتی3467/15206 متعلق  به متوفی رضا شجاعی فرزند عبدالرسول  توقیف و پس از ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل توصیف و ارزیابی گردید :

موضوع ارزيابي آپارتمان به پلاك ثبتي 3467/15206 بخش 11تهران ، به محل مورد نظر واقع در خيابان آفريقا ، بالاتر از ميرداماد ، روبه روي بانك ملي ، نبش خيابان سرو ، پلاك 2 ، ساختمان سرو ، طبقه اول ، واحد5 (واحد جنوب شرقي) مراجعه ، پس از بازديد و انجام بررسيهاي لازم اينك گزارش و نظريه كارشناسي را به شرح ذيل به استحضار مي رساند. مشخصات سند مالكيت : ششدانگ يك دستگاه آپارتمان شماره پنج واقع در سمت جنوب شرقي طبقه اول به مساحت 85/55 مترمربع بانضمام يك باب انباري شماره 8 به مساحت 7/59 مترمربع و پاركينگ شماره 20 به مساحت 13/85 مترمربع به پلاكهاي 15206 و15207 و15208 فرعي از 3467 اصلي مفروز و مجزي شده از پلاك 1218 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 11 تهران ذيل ثبت 88464 صفحه 534 دفتر 208/1 ثبت و سند مالكيت صادر گرديده است. بررسي صحت و سقم و اصالت اسناد و مدارك ابرازي، استعلام ثبتي ، واگذاري ملك يا قسمتي از آن به غير از طريق قولنامه ، وكالتنامه و… و در رهن يا بازداشت بودن ملك يا هرگونه تداخل يا تعارض ثبتي و سندي با اينجانب نمي باشد و توسط مراجع مربوطه استعلامهاي لازم اخذ گردد. مشخصات ملك : آپارتمان در يك مجموعه 23 واحدي واقع شده است. ساختمان دوبر ، با نما ي سيمان ، داراي آسا نسور و قديمي ساز مي باشد. آپارتمان داراي هال و پذيرايي و دو اتاق كفها موكت و ديوارها كاغذ ديواري است.آشپزخانه كف سراميك ، ديوار كاشي و كابينت MDF و سرويس كف سراميك و ديوار كاشي است. سرمايش كولر گازي و گرمايش موتورخانه مركزي و شوفاژ مي باشد ، به هنگام بازديد بصورت دفتر اداري و حسب الاظهار در اختيار مستاجر شركت آراد صابر قرار داشت. نظريه كارشناسي : با توجه به موقعيت و وضعيت ملك و با در نظر گرفتن ساير عوامل موثر ارزش ششدانگ آپارتمان مذكور بدون در نظرگرفتن هرگونه بدهي احتمالي به هريك از سازمانها ، ارگانها ، بانك ، شهرداري و … و بدون در نظر گرفتن هرگونه منع معاملاتي و خلافي  به مبلغ 43/000/000/000 ريال (چهار ميليارد و سيصد ميليون تومان) برآورد و اعلام نظر مي گردد.

با عنایت به  میزان محکوم به و هزینه های اجرایی و با رعایت ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی مقرر  شده مقدار تمامی سهمی احتمالی محکوم علیه موصوف (وراث طاهره احسان محمدی همسر بهنام و بیژن شجاعی هر دو فرزند)    از ششدانگ پلاک ثبتی موصوف  در   مورخ 1400/10/20 ساعت 9/30  از طریق مزایده در اتاق مزایده مجتمع قضائی شهید صدر واقع در تهران میدان شیخ بهایی    خیابان  شیخ بهائی  انتهای کوچه  12 متری اول اتاق مزایده  واقع در  طبقه همکف  مجتمع قضائی شهید صدر  به فروش برسد . مزایده از پایه قیمت کارشناسی شروع شده و فردی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید بعنوان برنده مزایده تلقی شده و موظف است مبلغ ده درصد قیمت پیشنهادی ( نقدا ویا طی یک فقره  چک بین بانکی معتبر  )  را فی المجلس پرداخت نموده و الباقی  ثمن را ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده  به صندوق سپرده دادگستری تودیع نموده و قبض آن را تحویل دادگاه نماید والا مبلغ ده درصد پرداختی به نفع صندوق دولت ضبط گردیده و مزایده تجدید میگردد .طالبین شرکت در مزایده بعنوان خریدار میتوانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده با هماهنگی این اجرای احکام از ملک موصوف بازدید بعمل آورند .ضمنا  کلیه  هزینه های  مربوط  به خریدار    طبق تعرفه  به عهده  خریدار  یا برنده مزایده  می باشد  واین اجرای  احکام هیچگونه  مسئولیتی در قبال  تحویل  ملک  به  برنده مزایده  ندارد  وتحویل  مستلزم  تقدیم  دادخواست  می باشد

مدیر شعبه  2 اجرای  احکام مدنی  مجتمع قضایی  شهید  صدر – صالحی تبار

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/20 ساعت 9/30