یک دستگاه آپارتمان مسکونی تهران

1824840000

توضیحات

9509982164900593

140068460000494028
شعبه سوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران

1400/10/05

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال منقول 

  موردمزايده: ششصد و شصت و شش هزارم دانگ مشاع از ششدانگ پلاك ثبتي 1551 فرعي از 5 اصلي به مبلغ (1/824/840/000 ريال)معادل يكصد و هشتاد و دو ميليون و چهارصد و هشتاد و چهار هزار تومان

 

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 9900991/ج3 با موضوع محكوميت محكوم عليه آقاي نادر احمدبيگي به پرداخت تعداد 170/180 قطعه سكه بهار آزادي (كه با توجه به نوسانات بازار ارز و سكه قيمت هر قطعه سكه تمام بهار ازادي در هنگام مزايده از بانك مركزي استعلام  شدمبلغ126/500/000ريال ميباشد.) مبلغ 76/176/000 ريال بابت هزينه دادرسي و پرداخت مبلغ 16/000/000 ريال بابت دستمزد كارشناس در حق محكوم لها خانم نجمه حيدري، پرداخت  نيم عشردولتي در حق خزانه دولت و پرداخت هزينه نيم عشر اجرايي در حق دولت؛ در راستاي استيفاء محكوم به، يك دستگاه آپارتمان با مشخصات فوق ششصد و شصت و شش هزارم دانگ مشاع از ششدانگ پلاك ثبتي 1551 فرعي از 5 اصلي از اموال محكوم عليه  با مشخصات فوق توقيف؛ اموال  موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

پرونده كلاسه 9900991 محكوم له: خانم نجمه حيدري محكوم عليه: آقاي نادر احمد بيگي  با ارائه نظريه تكميلي و محاسبه دقيق سهم الارث محكوم له با مشاهده اجراييه صادره اقدام نموده بنظر برسد.” به استحضار مي رساند: 1- وفق مندرجات اجراييه مورخ 28/10/1395 “محكوم عليه (آقاي نادر احمدبيگي) محكوم است به پرداخت 170/180 سكه بهار آزادي بابت مهريه ” 2- وفق مندرجات پاسخ استعلام ثبتي شماره 140085601147020852 مورخ 30/08/1400 آقاي نادر احمدبيگي مالك ششصد و شصت و شش هزارم دانگ مشاع از ششدانگ پلاك ثبتي 1551 فرعي از 5 اصلي مي باشد. 3- وفق مندرجات گواهي حصر وراثت به شماره 9909971045300834 مورخ 09/07/99 :” دارايي آن مرحوم پس از پرداخت حقوق و ديوني كه بر تركه تعلق مي گيرد به ترتيب يك هشتم از اموال منقول و قيمت اموال غير منقول سهم الارث همسر دائمي متوفي و يك ششم سهم الارث مادر و الباقي به صورت تساوي بين فرزندان (دختران) تقسيم مي شود.” با توجه به مطالب فوق به استحضار مي رساند: – در گزارش كارشناسي شماره 165/ج/م/1400 مورخ 11/09/1400 ميزان ششصد و شصت و شش هزارم دانگ ملك كه مطابق مندرجات پاسخ استعلام ثبتي تحت مالكيت محكوم عليه پرونده مي باشد به مبلغ (1/824/840/000 ريال)معادل يكصد و هشتاد و دو ميليون و چهارصد و هشتاد و چهار هزار تومان ارزيابي گرديده است. – مطابق گواهي حصر وراثت به شماره 9909971045300834 مورخ 09/07/99 ، پس از پرداخت حقوق و ديوني كه بر تركه تعلق مي گيرد يك هشتم از اموال منقول و قيمت اموال غير منقول سهم الارث همسر دائمي متوفي مي باشد كه با توجه به صدور اجراييه به شرح بند 1 فوق و ارزيابي سهم محكوم عليه از پلاك ثبتي 1551 فرعي از 5 اصلي در اين خصوص ، امكان محاسبه سهم الارث محكوم له از ملك مذكور ميسر نمي باشد .

 با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ 1400/11/03ساعت 10 الي 10/30 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران – شهرزیبا –میدان الغدیر – خ مخابرات – جنب کانون اصلاح و تربیت – مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس طي يك فقره چك تضمين شده بانك ملي در وجه شركت كننده واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در غير اين صورت، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و … بر عهده خريدار مي باشد.(لازم به ذكر است كه استرداد قبض سپرده مذكور به شركت كننده پس از ده روز انجام مي شود)

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/03ساعت 10 الي 10/30 صبح