یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت126 متر

75000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140168920000140185
شماره آگهی:
140168460000606855
شعبه صادر کننده:
شعبه پنجم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران
تاریخ صدور:
1401/11/01
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده فروش ملک مشاع

دستور فروش

به موجب دستور فروش به شماره 140168390005016004 مورخه 1401/04/20صادره ازشعبه 90 دادگاه عمومی تهران له ، ناهید پاینده و علیه 1- امیر پاینده 2 – فریده پاینده 3- سردابه پاینده 4- فرهاد پاینده صدور دستور فروش ملک مشاعی به شماره پلاک ثبتی 1455 فرعی 3375 اصلی مفروز و مجزا شده ازپلاک 62 فرعی واقع دربخش 11 ثبتی تهران واقع درتهران – خیابان ظفر – خیابان فرید افشار – کوچه دولت شادشرقی – نبش کوچه جام پلاک 16 واحد 6 ازطریق انجام کارشناسی و مزایده وفق مقررات اجرای احکام مدنی با ارجاع امر به هیأت کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور به قرار ذیل مورد ارزیابی و کارشناسی قرارگرفت .

1-مشخصات ثبتی ملک :براساس کپی سند تک برگی ارائه شده توسط خواهان ناهید پاینده به موجب تصویر سند مالکیت ابرازی به شماره چاپی 829576 شش دانگ یک دستگاه آپارتمان واقع درطبقه دوم سمت شمال غربی به شماره 7 به مساحت ( 126/86 ) یکصد و بیست و شش متر و هشتاد و شش دسی متر مربع به انضمام انباری شماره یک به مساحت ده متر و پنج دسی متر مربع با قدرالسهم ازمشاعات طبق قانون تملک آپارتمان ها پلاک شماره یک هزار و چهار صد و پنجاه و پنج فرعی ازسه هزار و سیصد و هفتاد و پنج اصلی مفروز و مجزا شده ازپلاک شصت و دو فرعی ازاصلی مذکور واقع در زرگنده بخش 11 تهران ذیل شماره 188263 دفتر 547 صفحه 99 ثبت و سپس طی سند قطعی شماره 82964 مورخه 1376/02/13 توسط دفترخانه اسناد رسمی شماره 45 تهران استان تهران شش دانگ مورد ثبت با ملحقات آن به آقای محمود پاینده انتقال یافت .

2-توصیف وضعیت ملک درزمان بازدید : دراجرای قرار کارشناسی با راهنمایی خواهان ناهید پاینده ازمحل ملک و داخل آن بازدید بعمل آورده شد که به آدرس تهران – خیابان ظفر – خیابان فرید افشار – کوچه دولت شاد شرقی – نبش کوچه جام پلاک 16 واحد 6 ، حسب بازدید به عمل آمده آپارتمان مورد تعرفه درساختمان سه بر ( شمالاً به دولت شاد شرقی ، غرباً به کوچه جام و جنوباً به کوچه کشانی ، با نمای سنگ ، اسکلت فلزی ، سقف ضربی و قدمت حدود سی و پنج سال شامل 9 واحدمسکونی واقع درمشتمل برهال و پذیرایی و سه اتاق خواب با کفپوش موزائیک و دیوار اندود گچ و نقاشی ، آشپزخانه با کف سنگ و دیوار قسمتی کاشی و کابینت آهنی با درب چوب ، حمام با کف سنگ و دیوار کاشی مجهز به سرویس فرنگی و سرویس ایرانی با کف سنگ و دیوار قسمتی کاشی دارای انشعاب آب و برق و گاز بوده و گرمایش و سرمایش آن با شوفاژ و کولر آبی تأمین می گردد .

با توجه به مراتب فوق الذکر و بررسیهای محل انجام شده و موقعیت ملک و امکانات و قدمت و مساحت و سایرعوامل موثر درارزیابی و براساس قرارکارشناسی صادره ازدادگاه محترم و فارع ازمسائل ثبتی و حقوق و فارغ ازدیون و تعهدات احتمالی و یا هرگونه بدهی احتمالی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی و یا هر گونه بدهی رهنی و یا بازداشتی و درصورت بلا معارض بودن و نداشتن منع قانونی برای نقل وانتقال و درحالت تخلیه به نظر اینجانب ارزش تمامی ششدانگ پلاک ثبتی 1455/3375 ، مساحت126/86 مترمربع بهمراه بنای احداثی درآن در زمان تقدیم گزارش به مبلغ هفتاد و پنج میلیارد ریال معادل هفت میلیارد و پانصد میلیون تومان (75/000/000/000 ریال ) برآورد و ارزیابی میگردد.

مقرر شده شش دانگ پلاک ثبتی موصوف درروزشنبه مورخ1401/11/17 ازساعت 10/30 صبح ازطریق مزایده در اتاق مزایده مجتمع قضایی شهید صدر واقع درتهران میدان شیخ بهایی خیابان شیخ بهائی انتهای کوچه 12 متری اول اتاق مزایده واقع درطبقه همکف مجتمع قصایی شهید صدربه فروش برسد کسانی که می خواهند درمزایده شرکت نمایند مبلغ پیشنهادی خودرا قبل ازبرگزرای مزایده درپاکت در بسته تحویل مدیراجرا داده نمایند و پس ازبازگشایی پاکتها فردی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید به عنوان برنده مزایده تلقی شده و موظف است مبلغ ده درصد قیمت پیشنهادی ( نقداً و یا طی یک فقره چک بین بانکی معتبر ) را فی المجلس پرداخت نموده و الباقی آن را ظرف مدت یک ماه ازتاریخ مزایده به صندوق سپرده دادگستری تودیع نموده و قبض آن تحویل دادگاه نماید و الا مبلغ ده درصد پرداختی به نفع صندوق دولت ضبط گردیده و مزایده تجدیدمی گردد . طالبین شرکت درمزایده به عنوان خریدار می توانند 5 روز قبل ازتاریخ مزایده با هماهنگی این اجرای احکام ازملک موصوف بازدید به عمل آورند ضمناً کلیه هزینه های مربوط به خریدار طبق تعرفه به عهده خریدار یا برنده مزایده می باشد و این اجرای احکام هیچگونه مسئولیتی درقبال تحویل ملک به برنده مزایده ندارد و تحویل مستلزم تقدیم دادخواست می باشد .

شعبه 5 اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید صدر

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/17