یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 80/95 متر

رایگان

توضیحات

شماره پرونده:
9609980245500465
شماره آگهی:
140168460000594839
شعبه صادر کننده:
شعبه 4 اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه2 تهران
تاریخ صدور:
1401/10/26
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالي

آگهی فروش ملک از طریق مزایده عمومی((نوبت دوم))

 

در راستای اجرای مفاد پرونده شماره 9609980245500465 صادره ازشعبه 1180 مجتمع قضایی قدس شش دانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان مسکونی به نام خانم اعظم هراتی با مشخصات ذیل برابر مقررات اجرای احکام مدنی به فروش می رسد.

 

1- نام و نام خانوادگی صاحب ملک: خانم اعظم هراتی

2-نشانی ملک: تهران-نظام آباد خیابان مدنی -پایین تر از بیمارستان امام حسین-کوچه شهید فتاحی-پلاک 12-طبقه اول

3-وضعیت کاربری: مسکونی

4-وضعیت موجود ملک : سند مالکیت شش دانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 80/95 متر مربع واقع در طبقه اول به انضمام انباری مسکونی به مساحت 2/28 متر مربع واقع در سمت جنوبی زیر زمین یک به انضمام پارکینگ مسکونی به مساحت 11 متر مربع واقع در سمت شرقی زیر زمین یک و ملک مورد مذکور نسبت به گذر 10 متری واقع شده است. بنا به اسکلت فلزی، ساختما شامل 4 طبقه مسکونی(طبقه همکف و طبقات اول الی سوم) که هر طبقه جهت یک واحد مسکونی و جمعا 4 واحد مسکونی می باشد و طبقه زیر زمین جهت پارکینگ و انباری می باشد.ساختمان دارای نمای سنگ و فاقد آسانسور است. آپارتمان مورد نظر در طبقه اول واقع گردیده که به صورت یک واحد مسکونی رویت شد و مشتمل بر پذیرائی، دو اتاق خواب ، آشپزخانه اپن، سرویس بهداشتی و حمام و دارای بالکن می باشد. کف آپارتمان سرامیک، دیوار ها گچ و رنگ ، پنجره ها فلزی و درب ها چوبی می باشد.آپارتمان دارای انباری و پارکینگ، دارای انشعاب آب و گاز مشترک و برق اختصاصی ، سیستم گرمایش بخاری و سیستم سرمایش کولر آبی می باشد. عمر ساختمان حدود بیست سال براورد می گردد. در زمان بازدید آپارتمان موصوف به صورت مسکونی مورد بهره برداری بوده و حسب اظهار مورد سکونت مستاجر قرار دارد.

 

5-قیمت کارشناسی: مبلغ 21/000/000/000 ریال معادل دو میلیارد و یکصد میلیون تومان

بنابراین مقرر گردید ملک مذکور وفق ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی در روز شنبه مورخ 1401/11/08 ساعت 9 الی 10 صبح

راس ساعت از طریق مزایده حضوری در محل دفتر کل اجرای احکام دادسرای ناحیه دو تهران به آدرس : تهران- بلوار فرحزادي- خيابان طاهرخاني- خيابان امام صادق (ع) – كوچه درختي اول – دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 2 تهران برگزار می شود.

مزایده از قیمت پایه کارشناسی آغاز و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته و ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از خریدار اخذ و خریدار مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ برگزاری مزایده نسبت به پرداخت الباقی مبلغ در شعبه اقدام و فیش آن را به شعبه تسلیم نماید در غیر اینصورت ده درصد مبلغ دریافتی به نفع دولت ضبط می گردد.

ضمنا کلیه هزینه های نقل و انتقال بر عهده خریدار می باشد. وفق ماده 126 قانون اجرای احکام مدنی متقاضی شرکت در مزایده در مدت 5 روز قبل از برگزاری مزایده جهت بازدید ملک به شعبه مراجعه و با هماهنگی از ملک مورد مزایده بازدید نمایند.

 

رحیمه عابدینی

دادیار شعبه چهارم اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه2 تهران