یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 6.76متر

18200000

توضیحات

شماره پرونده:
9909988610901031
شماره آگهی:
140168460000595267
شعبه صادر کننده:
شعبه اول نيابت اجراي احكام مدني دادگاههاي عمومي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/26
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

برگ آگهی مزایده نوبت اول

درراستای اجرای مفاد نيابت قضايي واصله از شهرستان اراک بشماره 9900590 مورخ 5/10/1401 محکوم علیه سید میلاد حسینی جا پلق محكوم است به ‌پــرداخت 213سکه تمام بهارآزادی به عنـــوان محکوم بـــه در حـــق محکوم له خانم ساره علی محمدی ونيز پرداخت مبلغ 500.000.000 ريال بابت نيم عشر اجرايي در حق صندوق دولت حسب درخواست محکوم له نسبت به توقیف پلاک ثبتی بشماره 1299 فرعی از 6901 اصلی واقع در بخش 2 تهران اقدام و مراتب توقیف وفق ماده 105 قانون اجرای احکام مدنی به محکوم علیه ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض واقع شده و متعاقب آن ارجاع امر به کارشناس صورت گرفته و براساس نظریه کارشناسی ارزش ششدانگ در موقعیت تهران میدان هفت تیر خیابان آقا محمدی پلاک25طبقه سوم روی همکف و با کیفیت یک دستگاه آپارتمان مسکونی قطعه چهارم تفکیکی به مساحت 48.06متر مربع بوده در طبقه سوم ساختمان واقع می باشد .آپارتمان فاقد پارکینگ اختصاصی بوده و دارای انباری اختصاصی بوده و دارای انباری اختصاصی به مساحت 6.76متر مربع واقع در طبقه زیرزمین می باشد و سه دانگ مشاع از شش دانگ آپارتمان به نام سید مرتضی حسینی جاپلق بوده است .ساختمانی که آپارتمان موضوع ارزیابی در آن واقع می باشد در ضلع شمالی گذر خیابان آقا محمدی واقع بوده و به صورت بنای پنج طبقه شامل طبقه زیرزمین جهت انباری طبقه همکف جهت انباری طبقه همکف و سه طبقه بالای همکف به صورت مسکونی بوده و جمعا شامل چهار واحد مسکونی می باشد ساختمان دارای نمای اصلی آجر سه سانتی و اسکلت فلزی بوده و فاقد آسانسور می باشد .آپارتمان مورد کارشناسی در طبقه سوم روی همکف واقع بوده و شامل یک اتاق خواب سالن پذیرایی آشپزخانه اپن دستشویی و حمام مستقل می باشد کف سالن و اتاق خواب مفروش به سرامیک و دیوار ها و سقف سفید کاری با رویه نقاشی می باشد سیستم گرمایش آپارتمان بخاری و سیستم سرمایش کولر آبی می باشد . آپارتمان دارای کنتور برق مستقل بوده و دارای انشعابات آب و گاز مشترک با ساختمان می باشد و ضمنا آپارتمان بازسازی شده است . با عنایت بمراتب بالا،بررسهای بعمل آمده ،مدارک ومستندات،موقعیت مکانی و زمانی ملک ، شرایط ظاهری بنا وبادر نظر گرفتن سایر جوانب موثر ،ارزش ششدانگ پلاک ثبتی مبلغ 18.200.000.000ریال معادل یک میلیارد و هشتصد و بیست میلیون تومان ارزیابی و اعلام گردیده و نظریه کارشناس وفق ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض باقی مانده است و در راستای ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی ضمن مراجعه به محل مشخص گردید ملک مذکورمسکونی می باشد . لذا مقرر گردید سهم الارث محکوم عیه میزان یک ممیز هفتادوپنج صدم دانگ مشاع ازشش دانگ پلاک ثبتی بشماره 1299 فرعی از 6901 اصلی واقع در بخش 2 تهران به مبلغ 5.308.333.334ريال در روزسه شنبه مورخ18/11/1401 ازساعت 9الی 9:30 با حضور نماینده محترم دادستان در محل دایره نیابت اجرای احکام مدنی تهران به آدرس : تهران میدان فردوسی- خیابان انقلاب- بن بست شاهرود- ساختمان شماره 3 طبقه اول-اتاق مزایده شماره 7 از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به هرکسی که بالاترین نرخ پیشنهادی را ارائه نماید فروخته خواهدشد. ده درصد مورد پیشنهادی فی المجلس نقداً از خریدار دریافت می گردد و الباقی ثمن پیشنهادی ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده باید از طرف خریدار به حساب دادگستری واریز گردد در غیراینصورت ده درصد دریافتی روز مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده برای یک بار دیگر تجدید خواهد گردید.ضمناً لازم به ذکر است این اجراء هیچگونه مسئولیتی در قبال تخلیه و تحویل مال توقیفی ندارد و کلیه هزینه های نقل انتقال سند به عهده می باشد و این اجراء پس از کسب دستور تملیک از مرجع محترم معطی نیابت نسبت به انتقال سند به نام خریدار اقدام خواهد نمود.62

 

سعید برخورداری مدیر شعبه اول مجتمع نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

18/11/1401