یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 148.86 متر

77500000000

توضیحات

شماره پرونده:
140168920001297987
شماره آگهی:
140168460000589822
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مدني تهران
تاریخ صدور:
1401/10/21
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالی /دستور فروش ملکمشاع

بموجب دستورفروش صادره از سوی شعبه 33دادگاه حقوقی تهران به شماره 140168390004501495 مورخ 1401/04/06 به کلاسه پرونده اجرائی 0101325 درخصوص خواهان آقای حسن مولائي وخوانده خانم منيجه اكبري دهخوارقاني به خواسته دستور فروش ملك مشاع (دستور فروش ملك داراي پلاك ثبتي 10577 فرعي از 74 اصلي مفروز و مجزي شده از 1759 قطعه 8 طبقه سوم واقع در بخش يازده ناحيه 02 حوزه ثبت ملك سعادت آباد تهران به نشاني شهرستان تهران گيشا- خيابان 17 پلاك 18 طبقه سوم) که پس از ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری وبا رعایت ماده114 قانون اجرای احکام مدنی این اجرا اقدام به فروش ششدانگ پلاک ثبتی یادشده از طریق مزایده مینماید.

1-مشخصات سند مالکیت:

عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان مسکونی (وضعیت خاص طلق)به شماره 10577 فرعي از 74 اصلي قطعه 8 تفکیکی مفروز و مجزي شده از 1759 فرعی از اصلی مذکور ناحیه دو بخش یازده در حوزه ثبت ملک سعادت آباد استان تهران به مساحت 148.86 مترمربع واقع در سمت شرق طبقه سوم بانضمام پارکینگ قطعه 8 تفکیکی به مساحت 13.62 مترمربع با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرائی آن .

2-از نظر معاينه محلي: ساختمان جنوبی ،نما سنگ ،دارای آسانسو ر ،قدیمی ساز ،مجموعه 10 واحدی ،آپارتمان دارای هال و پذیرائی ،دو اتاق خواب ،کف سرامیک ،دیوارها گچ و رنگ است.آشپزخانه ،سرویس و حمام ،کف سرامیک ،دیوار کاشی و کابینت بدنه فلزی و دربها MDF است .به هنگام بازدید حسب الاظهار د راختیار آقای منصور اکبری قرار داشت.3-نظريه كارشناسي: با توجه به موقعیت و وضعیت ملک و با در نظر گرفتن سایر عوامل موثر ،ارزش ششدانگ ملک مذکور بدون در نظر گرفتن هرگونه بدهی احتمالی به هریک از سازمانها ،ارگانها ،بانک ،شهرداری و … و بدون در نظر گرفتن هرگونه منع معاملاتی و خلافی و … به نظر اینجانب (کارشناس)به مبلغ 77/500/000/000 ریال (هفت میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون تومان )برآورد و اعلام نظر می گردد.باتوجه به مراتب فوق الذکر وقت مزایده مورخ 1401/11/17 ازساعت 13 الی 13/30 تعیین ومحل برگزاری مزایده در واحد اجرای احکام متمرکز مجتمع قضایی شهید مدنی واقع در تهران ،خیابان ایرانشهر شمالی نرسیده به پل کریمخان نبش کوچه ملکیان مجتمع قضائی شهیدمدنی.میباشد.شخصی که درجلسه مزایده بالاترین قیمت رانقدا پیشنهاد نمایند بعنوان برنده مزایده شناخته میشوند و ده درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس ونقدا از برنده مزایده اخذ وسپس بحساب سپرده 2171299079005 مجتمع قضایی شهید مدنی نزد بانک ملی ایران شعبه کریمخان کد 168 واریز میگرددوخریدار موظف است باقیمانده ثمن مورد مزایده را ظرف حداکثر یکماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید. درغیر اینصورت بدوا هزینه های انجام شده از سپرده واریزی کسر والباقی بنفع دولت ضبط میگردد.طالبین میتوانند 5 روز قبل از موعد مزایده به دفتر اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مدنی مراجعه تاموجبات بازدید آنها از ملک فراهم گردد.

  

اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مدنی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/17