یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت ۷۲ متر

32000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9709980241401323
شماره آگهی:
140168460000644138
شعبه صادر کننده:
شعبه 3 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران
تاریخ صدور:
1401/11/16
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده پلاک ثبتی نوبت اول

به موجب پرونده اجراییه به کلاسه 3/9901109/117ج از شعبه 117دادگاه حقوقی تهران -دادنامه -9800941مورخ 98/6/30-اجراییه 9800200مورخ 98/7/29-محکوم له آقای محسن عاشوری فرزند تقی -محکوم علیه آقای حیسنعلی حاجی فرزند رحمت اله -محکوم به 300/000/000ریال اصل خواسته -خسارت تاخیر تادیه 1/019/477/375ریال -حق الوکاله وکیل 8/400/000ریال -هزینه دادرسی 10/500/000ریال-هزینه کارشناسی 32/000/000ریال -نیم عشراجرای دولت 68/518/868ریال – حسب ارزیابی پلاک ثبتی 4476/237583مفروز از 1860 قطعه 1تفکیکی بخش 7تهران به موجب ماده 51 به میزان محکوم به -به شرح کارشناسی ذیل می باشد .

ریاست محترم شعبه ۳ اجرای احکام مجتمع قضایی شهید باهنر تهران

سلام علیکم

موضوع گزارش کارشناسی پرونده به شماره بایگانی اجرای احکام ۹۹۰۱۱۰۹

احتراما پاسخ به قرار کارشناسی پرونده کلاسه بایگانی فوق الاشاره در خصوص ارزیابی ملک تعرفه شده اینجانب کارشناس منتخب ضمن مطالعه اوراق پرونده واطلاع از قرار کارشناسی با هماهنگی طرفین بامراجعه به محل بازدید میدانی واقدامات فنی لازم را بعمل آورده و گزارش کارشناسی بشرح ذیل تقدیم میگردد

محكوم له محسن عاشوری

محکومه عليه حسینعلی حاجی

آدرس جغرافیایی ملک تهران تهران نو خ دماوندخ بلال حبشی کوچه مولوی غربی پلاک ۹۶ واحد یک

مشخصات ثبتی ملک

باستناد استعلام اخذ شده از حوزه ثبت ملک پیروزی موجود در پرونده ششدانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان مسکونی نوع ملک طلق خاص به شماره پلاک ثبتی ۲۳۷۵۸۳ فرعی از ۴۴۷۶ اصلی مفروز و مجزی شده از ۱۸۶۰ فرعی از اصلی مذکور قطعه یک تفکیکی واقع در بخش ۷ ثبتی به مساحت ۷۲ متر و ۷۰ دسی مترمربع واقع در سمت شمالی طبقه اول بانضمام پارکینگ قطعه یک تفکیکی به مساحت ۱۱ متر و ۲۵ دسی مترمربع واقع در همکف می باشد به مالکیت حسینعلی حاجی ثبت و سند صادر شده است

قرار کارشناسی تعیین ارزش ملک تعرفه شده

مشخصات فنی و شرح وضعیت ملک

با عنایت به بازدید و مشاهدات میدانی از ملک تعرفه شده که در زمان بازدید مالک حسینعلی حاجی تشریف نداشتند و طی تماس تلفنی اظهار داشتند بیمارستان هستند لذا حسب اظهارات ایشان واحد مورد نظر در طبقه اول یک ساختمان مسکونی مشتمل بر ۵ طبقه است که طبقه اول دو واحدی و سایر طبقات تک واحدی هستند و واحد مورد نظر دو خوابه دارای سالن پذیرایی آشپزخانه اوپن با کابینت ام دی اف کف سرامیک پوشش بدنه نقاشی دارای سیستم گرمایش پکیج رادیاتور وسرمایش کولر آبی و دارای پارکینگ می باشد درب واحد ضد سرقت و دارای انشعابات برق و گاز اختصاصی و آب مشترک می باشد نمای ساختمان سنگ ودارای اسانسور می باشد و قدمت حدود ۴ ساله است

حدود رسیدگی

موضوع این گزارش منحصر به موارد مطروحه در قرار کارشناسی آن مقام محترم قضایی وهمچنین استماعاظهارات طرفین و ملاحظه وبررسی مدارک موجود در ضم پرونده می باشد لذا مسئولیت ناشی از هر گونه ادعای جعل ومخدوش بودن یا نابرابری مدارک ابرازی با نسخ اصلی و انکار وتردید به دلایل یا اسناد ارائه شده متوجه ابراز کننده اسناد ومدارک ودلایل می باشد چنانچه پس از تحریر این گزارش مدارک و مستندات و اطلاعات متکی به اسناد قابل قبول دیگری ارائه گردد و در نتیجه گیری حاصله موثر واقع شود مسئولیتی متوجه کارشناس نبوده موضوع با تایید ودستورآن مقام محترم قضایی قابل بازنگری رسیدگی مجدد می باشد

نظریه کارشناسی

باعنایت به موارد مطروحه در گزارش بر اساس قرار صادره و مشاهدات میدانی و اطلاعات مکتسبه از محلملک تعرفه شده دارای قدمت حدود ۲۲ سال می باشد لذا با توجه به موقعیت قدمت ملک مصالح بکار رفته عرف محل عرض ملک وسایر فاکتورهای موثر فارغ از موارد ثبتی و حقوقی و بازداشتها و محدودیتها و صرفنظر از کلیه بدهی های مالیاتی عوارض وام بانکی و سایر دیون متعلقه به اشخاص حقیقی و حقوقی و واگذاری های احتمالی در صورت قابل انتقال بودن ارزش ششدانگ عرصه و اعیان و مشاعات ومشترکات و متعلقات با توجه به قدرالسهم از عرصه به مبلغ۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سه میلیارد دویست میلیون تومان تعیین میگردد

تاریخ مزایده 1401/12/10 ساعت 12 الی 12/30

در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس به حساب سپرده الکترونیک در واحد مزایده مجتمع قضایی شهید باهنر اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به بازدید ملک 5روز قبل از مراسم مزایده به این واحد مراجعه شود .

مدیرواحد مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر پاكباز

تهران – فلكه چهارم تهرانپارس – مجتمع قضايي شهيد باهنر

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/12/10