یک دستگاه آپارتمان مسکونی بزرگراه آبشناسان

16000000

توضیحات

9509985114100840

140068460000492622
شعبه دوم نيابت اجراي احكام مدني دادگاههاي عمومي تهران

1400/10/05

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

برگ آگهی مزایده نوبت اول

درراستای اجرای مفاد نيابت قضايي واصله از شهرستان مشهد بشماره 951638 مورخ 13/9/1400  محکوم علیه لعیا نادری محكوم است به ‌پــرداخت  تعداد666سکه تمام بهار آزادی  به عنـــوان محکوم بـــه در حـــق محکوم له شاهین فائزی رازی با وکالت بهنام اکوان  ونيز پرداخت نيم عشر اجرايي در حق صندوق دولت حسب درخواست محکوم له نسبت به توقیف  پلاک ثبتی بشماره 3121  فرعی از1322  اصلی مفروزی ومجزا شده از پلاک 915فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 10  تهران اقدام و مراتب توقیف وفق ماده 105 قانون اجرای احکام مدنی به محکوم علیه ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض واقع شده و متعاقب آن ارجاع امر به کارشناس صورت گرفته و براساس نظریه کارشناسی ارزش ششدانگ در موقعیت تهران بزرگراه آبشناسان قبل از فلکه اول شهران خیابان خیابانی بن بست دوم پلاک 4 طبقه دوم واحد شش  و با کیفیت یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در طبقه دوم سمت شمالی به مساحت 70.99متر مربع (هفتادممیزنودونه )بانضمام انباری مسکونی قطعه ششم به مساحت 4.26 متر مربع که کل ملک به نام مرحوم پرهام فائزی رازی ثبت سند شده است .ساختمان مورد نظر جنوبی 28سال ساخت بدون آسانسور دارای درب پارکینگی و ریموت دار نما سنگ دو کله از سمت شمال و جنوب کل ساختمان 5طبقه که طبقه زیر همکف به صورت محوطه مشاعی  و انباری ها دو تجاری و محوطه مشاعی و فضای پارکینگ ها و سه طبقه اول تا سوم هر طبقه سه واحد مسکونی مجموعا 9واحد می باشد . واحد مورد ارزیابی واقع در طبقه دوم دو خوابه و دارای سرویس بهداشتی و حمام مستقل و اشپزخانه اپن و کابینت شده کف سنگ دارای شومینه و سیستم سرمایشی کولر آبی و گرمایشی موتور خانه مرکزی و دارای آب و برق و گاز می باشد .  با عنایت بمراتب بالا،بررسهای بعمل آمده ،مدارک ومستندات،موقعیت مکانی و زمانی ملک ، شرایط ظاهری بنا وبادر نظر گرفتن سایر جوانب موثر ،ارزششدانگ  مبلغ 16.000.000.000ریال معادل یک میلیارد و ششصد و میلیون تومان ارزیابی و اعلام گردیده و نظریه کارشناس وفق ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض باقی مانده است و در راستای ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی ضمن مراجعه به محل مشخص گردید  ملک مذکور در حال حاضر در تصرف شخص خاصی نمی باشد و ظاهرا تخلیه می باشد .ملک مسکونی می باشد ملک خالی از مستاجر و متصرف می باشد . لذا مقرر گردید  شش دانگ پلاک ثبتی بشماره 3121  فرعی از1322  اصلی مفروزی ومجزا شده از پلاک 915فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 10  تهران به مبلغ 16.000.000.000ریال معادل یک میلیارد و ششصد و میلیون تومان در روز  شنبه مورخ 25/10/1400 ازساعت 9الی 9:30با حضور نماینده محترم دادستان در محل دایره نیابت اجرای احکام مدنی تهران به آدرس : تهران  میدان فردوسی- خیابان انقلاب- بن بست شاهرود- ساختمان شماره 3 طبقه اول-اتاق مزایده شماره 1      از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به هرکسی که بالاترین نرخ پیشنهادی را ارائه نماید فروخته خواهدشد. ده درصد مورد پیشنهادی فی المجلس نقداً از خریدار دریافت می گردد و الباقی ثمن پیشنهادی ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده باید از طرف خریدار به حساب دادگستری واریز گردد در غیراینصورت ده درصد دریافتی روز مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده برای یک بار دیگر تجدید خواهد گردید.ضمناً لازم به ذکر است این اجراء هیچگونه مسئولیتی در قبال تخلیه و تحویل مال توقیفی ندارد و کلیه هزینه های نقل انتقال سند به عهده می باشد و این اجراء پس از کسب دستور تملیک از مرجع محترم معطی نیابت نسبت به انتقال سند به نام خریدار اقدام خواهد نمود.62

 

تقی زاده

مدیراجراء مجتمع نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

25/10/1400 ازساعت 9الی 9:30