یک دستگاه آپارتمان مجیدیه

750000000

توضیحات

140068920001277041

140068460000519217
اجراي احكام شعبه 246 دادگاه خانواده مجتمع قضايي خانواده يك تهران

1400/10/21

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول / منقول ( نوبت اول )

به موجب دادنامه شماره 140068390003517221 مورخه1400/03/23 صادره از شعبه 246 مجتمع قضایی خانواده یک تهران در پرونده اجرایی کلاسه 0000047 محکوم علیه آقای علیرضا محمدزاده نصرآبادی فرزند اسداله محکوم است به پرداخت مبلغ 39/700/000 تومان بابت وجه اقلام جهیزیه و پرداخت مبلغ 5/315/000 ریال بابت هزینه و خسارات دادرسی درحق محکوم له خانم فائزه خازنی فرزند مصطفی و مبلغ 19/850/000 ریال بابت نیم عشر در حق صندوق دولت ، که حسب تقاضای محکوم له و به موجب نامه شماره 140085601079014512 مورخه 1400/07/07 ریاست محترم واحد ثبتی حوزه ثبت ملک لویزان 2 دانگ سهم الارث متعلق به محکوم علیه ، واقع در پلاک ثبتی شماره 24149 فرعی از 48 اصلی واقع در بخش11 تهران ، به نشانی مجیدیه شمالی– خ استاد حسن بنا – کوچه شهید زندی پلاک30 طبقه اول واحد2 توقیف گردیده است و توسط کارشناس رسمی دادگستری بدین شرح مورد معاینه محلی و ارزیابی گردید؛

طبق معاینه محلی انجام شده ، مورد ارزیابی شامل یکدستگاه آپارتمان مسکونی حدوداً 10 سال ساخت به مساحت (71/13) هفتاد و یک مترو سیزده دسیمتر مربع واقع در طبقه اول یک ساختمان مسکونی می باشد که ساختمان اصلی بصورت جنوبی ساز با اسکلت فلزی و نمای سنگ در پنج طبقه احداث گردیده بنحویکه طبقه زیرزمین بصورت فضای پارکینگ و انباری بوده و در هریک از طبقات همکف الی سوم بصورت تکواحدی در کل دارای 4دستگاه آپارتمان مسکونی بوده و ساختمان اصلی فاقد آسانسورمیباشد. همچنین فضای داخلی آپارتمان مورد ارزیابی با کاربری مسکونی دارای یک هال پذیرایی، دو اتاق خواب، آشپزخانه اپن با کابینت ام دی اف ، دارای یک حمام و یک سرویس بهداشتی ایرانی، کفپوش واحد سنگ، دیوارها نقاشی شده، دارای سیستم گرمایش آبگرمکن و شومینه و سرمایش کولر آبی و دارای پنجره های فولادی و دربهای اچ دی اف  و دارای آیفون صوتی و دارای انشعاب برق مستقل و انشعاب آب و گاز اشتراکی بوده و در شرایط روز معاینه در بهره برداری مستأجر عنوان گردید.

نظریه کارشناسی: با توجه به قیمت روز املاک مشابه و درحال نقل و انتقال در موقعیت مکانی اپارتمان مورد نظر با پلاک ثبتی 24149/48 بخش11تهران با مساحت 71/13متر مربع و با توجه به کاربری مسکونی ، کیفیت و قدمت ساخت و امکانات مربوطه، ارزش پایه شش دانگ آپارتمان مورد ارزیابی با کلیه منضمات و صرف نظر از بدهی های احتمالی به اشخاص حقیقی و حقوقی و درصورت اصالت اسناد و امکان انتقال به غیر، درکل برابر دو میلیارد و دویست میلیون تومان ارزیابی می گردد که براین اساس ارزش سهمی خوانده به میزان دو دانگ مشاع از شش دانگ آپارتمان مورد ارزیابی تحت شرایط فوق، درکل برابر هفتصد و پنجاه میلیون تومان (750/000/000 تومان) ارزیابی می گردد .  لذا مقرر گردید قدرالسهم آقای علیرضا محمدزاده نصرآبادی (2 دانگ مشاع از شش دانگ)ملک موصوف در مورخه 1400/11/24 از ساعت 9 الی9/30 صبح با حضور نماینده محترم دادستان در واحد اجرای احکام شعبه 246 ( ویژِه شاهد ) واقع در تهران خیابان آیت اله طالقانی خیابان شهید سیدعباس موسوی (فرصت سابق) جنب موزه شهداء پلاک 53 طی مزایده بفروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. ده درصد بهای مورد مزایده فی المجلس از خریدار اخذ و الباقی مبلغ میبایست حداکثر ظرف مدت یکماه پس از تاریخ مزایده توسط خریدار به حساب سپرده دادگستری واریز و اصل قبض بانکی به واحد اجرای احکام تسلیم گردد. در غیر اینصورت ده درصد اولیه به نفع دولت ضبط خواهد شد. اشخاصی که مایل به شرکت در مزایده میباشند میتوانند پس از مراجعه به نشانی ملک از موقعیت مکانی و ظاهری ملک بازدید بعمل آورند . ضمنا هزینه های قانونی نقل و انتقال میبایست طبق مقررات پرداخت گردد. 

دادورز اجرای احکام شعبه 246 دادگاه خانواده تهران

تهران – خيابان طالقاني – خيابان شهيد سيد عباس موسوي (فرصت جنوبي) – جنب موزه شهدا – پلاك 121

اطلاعات بیشتر

مهلت

مورخه 1400/11/24 از ساعت 9 الی9/30 صبح