یک دستگاه آپارتمان شهرک غرب

رایگان

توضیحات

9809982164500883

140068460000504211
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران

1400/10/11

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

  *تقسيم تركه*

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 0002545/ج1 مبني بر تقسيم تركه متوفي ()  به نشاني تهران ، شهرك غرب ، بلوار ايوانك ، خيابان زرافشان ، خيابان درخشان ، كوچه سوم (ململي) ، بن بست ششم (سادات گوشه) ، پلاك 4 ، طبقه چهارم واحد شرقي و تقسيم وجه حاصله از فروش پس از كسر هزينه هاي متعلقه و اجرايي مابين مالكين (عشرت رجبي افراجرد – بهرام رجبي – بهجت نوري – اشرف رجبي امزاجرد – حجت رجبي ) در ضمن پرداخت هزينه كارشناسي بر عهده مالكين است؛ پلاك موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

 پرونده كلاسه مفتح1/0002545/ج موضوع دعوي خانم عشرت رجبي افراجرد و غيره بطرفيت خانم اشرف رجبي افراجرد و غيره ، در خصوص ارزيابي آپارتمان مورد تعرفه ،  به نشاني تهران ، شهرك غرب ، بلوار ايوانك ، خيابان زرافشان ، خيابان درخشان ، كوچه سوم (ململي) ، بن بست ششم (سادات گوشه) ، پلاك 4 ، طبقه چهارم واحد شرقي ، مراجعه و در معيت احدي از اصحاب دعوي در محل آپارتمان حضور يافته و پس از بررسيهاي بعمل آمده ، نتيجه را بشرح زير به استحضار ميرساند : مشخصات ثبتي ملك مورد نظر بموجب يك نسخه تصوير نامه وضعيت ثبتي ملك مورد نظر ، موجود در پرونده اجرائي بشماره 1145012669 مورخ 1400/7/25 : شش دانگ يك دستگاه آپارتمان شماره 8 واقع در طبقه چهارم شرقي بمساحت 126/10 مترمربع كه 7/43 مترمربع آن بالكن ميباشد پلاك 1645 فرعي از 117 اصلي مفروز از 1529 بخش 11 تهران ، ذيل ثبت 86960 صفحه 91 دفتر 492/2 بنام آقاي عبادالله رجبي افراجرد ثبت و تحت چاپي شماره 264523 تسليم گرديده است و سپس برابر اسناد رهني 83268 مورخ 66/2/5 و 45267 مورخ 67/2/14 دفترخانه 286 تهران در رهن بانك صادرات اعلام گرديده است ضمناً درخواست صدور سند المثني گرديده كه پس از تشريفات قانوني سند مالكيت المثني 690014 صادر گرديده است . استعلام جريان ثبتي جديد ، همچنين استعلام سابقه اسناد رهني و بازداشتهاي متصوره مقدم و مؤخر مترتب بر پلاك ثبتي فوق الذكر از سوي آن اجراي احكام محترم قبل از انجام هرگونه عمليات اجرايي ، ضروري است . مشخصات عمومي آپارتمان مورد نظر آپارتمان مورد تعرفه در سمت شرقي طبقه چهارم يك ساختمان پنج طبقه بقدمت بيش از 33 سال و داراي 8 واحد آپارتمان ميباشد و عرصه آن بمساحت حدود 746 مترمربع در سمت جنوبي گذر بن بست ششم (سادات گوشه) قرار دارد . اين ساختمان مشتمل بر زيرزمين (پاركينگ و انباري) و طبقات اول تا چهارم هر طبقه بصورت دو واحد آپارتمان ، ميباشند . نماي شمالي اين ساختمان از سنگ و ساير نماهاي آن از اندود سيماني تگرگي ميباشند ، كف راه پله و راهروهاي مشاعي از سنگ و بدنه ديوارهاي راه پله از اندود كنيتكس هستند و ساختمان فاقد آسانسور ميباشد . آپارتمان مورد تعرفه داراي سه اتاق خواب ، پذيرايي ، آشپزخانه اپن و سرويس هاي بهداشتي است . كف پذيرايي و راهرو ها پوشيده از سراميك ، كف اتاق خوابها موكت مفروش و كف آشپزخانه از سراميك و كف سرويسها از سراميك هستند ، بدنه ديوارهاي آپارتمان و سقفها از اندود گچ و نقاشي هستند ، اطراف سقف پذيرايي ، ابزار خورده است درب ورودي چوبي ابزارخورده و ساير دربها از نوع نئوپان ، پنجره ها از نوع آلومينيمي طرح قديمي به همراه شيشه تك جداره و كابينت آشپزخانه اكثراً داراي بدنه فلزي و درب و روكش MDF ميباشد . اين آپارتمان حسب الاظهار در اختيار تني چند از اصحاب دعوي قرار دارد . گرمايش بوسيله سيستم شوفاژ از طريق موتورخانه مركزي و سرمايش بوسيله كولر آبي تأمين ميگردند . اين واحد داراي آيفون تصويري و اشتراك برق مجزي و انشعابهاي آب و گاز شهري مشترك اعلام گرديد . نظريه كارشناسي با عنايت به مراتب صدرالاشاره ، بافت منطقه ، موقعيت قرارگيري آپارتمان مورد تعرفه و قدمت آن ، قدرالسهم از عرصه و با توجه به عوامل زماني و مكاني مؤثر در قضيه ، فارغ از مسائل ثبتي و حقوقي و ساير پرونده هاي قضايي متصوره مترتب بر اين پلاك ثبتي و بدون در نظر گرفتن هر گونه بدهي يا هرگونه تعهدي تحت هر عنوان به شهرداري ، بانكها و مؤسسات مالي اعتباري ، سازمان امور مالياتي ، ارگانها و سازمانهاي دولتي و غير دولتي و ديگر اشخاص حقيقي و حقوقي و حق شارژ و ساير بدهي هاي آپارتمان و در صورت عدم وجود هرگونه منعي جهت انتقال رسمي ملك مورد نظر و منافع آن به غير ، قيمت شش دانگ آپارتمان موصوف به ميزان هفتاد ميليارد ريال معادل هفت ميليارد تومان ارزيابي و اعلام ميگردد .

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ 1400/11/10 ساعت 10/00 الي10/30  صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس طي يك فقره چك تضمين شده بانك ملي در وجه شركت كننده واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در غير اين صورت، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و … بر عهده خريدار مي باشد.(لازم به ذكر است كه استرداد قبض سپرده مذكور به شركت كننده پس از ده روز انجام مي شود)

اطلاعات بیشتر

مهلت

مزايده مورخ 1400/11/10 ساعت 10/00 الي10/30  صبح