یک دستگاه آپارتمان شهرری دولت آباد

18000000000

توضیحات

140091920003130878

140091460000574067
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان شهر ري

1400/10/07

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

مزایده اموال غیر منقول

بموجب مفاد پرونده اجرائی کلاسه 0000519 موضوع دادنامه شماره 140091390006327331صادره از شعبه پنجم محاکم حقوقی شهرری دایر بردستور فروش ماترک نسبت به پلاک ثبتی123/33280مساحت 80/27 متر مربع پیرامون دعوی آقای کاظم عزیزی اردهائی بطرفیت آقایان / خانم ها فاطمه صباحی اردهائی فرزند قلی توجها به ارزیاب ملک به نشانی شهرری دولت آباد فلکه دوم خ غریبی پلاک 33  که توسط کارشناس منفرد – هیات سه نفره / پنج نفره محترم دادگستری آقای اصغر معینی به شرح ذیل کارشناسی شده است ملک فوق به بصورت یک دستگاه آپارتمان در طبقه سوم از یک مجموعه 5 واحدی قرار دارد . رو کار بنا سنگ ،اسکلت آن فلز و دارای اسانسور است آپارتمان دارای دو خواب ،سرویس بهداشتی مجزا و پذیرائی بوده است گذر ملک 8 متری و موقعیت آن شمالی است ،عمر تقریبی بنا 9 سال کاربری بنا مسکونی و دارای پارکینگ و انباری است که در مالکیت مشاعی افراد فوق الذکر قرار دارد و در اختیار و سکونت خانم فاطمه صباحی است پنجره های ساختمان دو جداره و فاقد سیستم اطفا حریق می باشد :

نظریه کارشناسی ملک فوق طبق نظر کارشناسان مبلغ 18/000/000/000ریال ارزیابی شده که به صورت شش دانگ به فروش می رسد شرکت کنندگان 10 درصد قیمت پایه را بصورت چک بانکی در وجه دادگستری همراه داشته باشند .

مزایده در تاریخ1400/10/27روز دوشنبه شنبه راس ساعت 9 صبح در محل شعبه اول اجرای احکام مدنی شهرری شروع و به بالاترین  پیشنهاد واگذار میشود که ده درصد مبلغ مزایده از خریدار اخذ و مابقی مبلغ مزایده نیز حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده وصول خواهد شد چنانچه خریدار ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت مابقی ثمن مزایده اقدام ننماید ،سپرده وی پس از کسر هزینه های  اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد . کلیه هزینه های انتقال مورد مزایده به عهده خریدار می باشد . به همراه داشتن کارت ملی و شناسنامه در کلیه مراحل مزایده الزامی می باشد . ضمنا ده درصد قیمت پایه مزایده را به صورت چک بانکی در وجه دادگستری شهرری همراه داشته باشید . /د

 

چراغیان – دادورز شعبه اول محاکم حقوقی دادگستری شهرری