یک دستگاه آپارتمان رودکی

9000000000

توضیحات

9909980228800847

140068460000493296
شعبه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مدني تهران

1400/10/06

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

آگهی مزایده اموال غیر منقول

بموجب دستور فروش کلاسه0001137 صادره از شعبه 28 دادگاه حقوقی تهران له خانم فرزانه طرفی بطرفیت خانم لیلا عبدالحمیدی  مبنی بر صدور دستور فروش شش دانگ پلاک ثبتی به شماره 207 فرعی از 787 اصلی واقع در بخش 10 تهران ششدانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان  که با ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی گردیده : تهران بزرگراه نواب ،خیابان محبوب مجاز شرقی،انتهای خیابان خرمشهر،بن بست کرمانی ،پلاک 22 ،طبقه همکف (واحد یک)

 

1-مشخصات ثبتی و توصیف اجمالی ملک :

برابر تصویر ابرازی سند مالکیت شماره 899860 سری ب/96 ملک مورد نظر عبارت است از ششدانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان به مساحت 55/1 متر مربع پلاک ثبتی شماره 787/207 قطعه یک مفروز از 531 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 10 حوزه ثبت ملک رودکی تهران به انضمام پارکینگ قطعه 2 به مساحت 11 متر مربع در طبقه همکف ،به انضمام انباری قطعه 3 به مساحت 1/85 متر مربع در طبقه همکف با قدر السهم از عرصه و مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن.

بر اساس بازدید صورت گرفته و تصویر ابرازی گواهی پایان کار آپارتمانی شماره 112093172 مورخ 1390/03/19 ،ملک مورد نظر دارای بنای مسکونی با قدمت تقریبی 20 سال با نمای آجر 3 سانتی متری و پنجره های فلزی و مساحت عرصه 159/4 متر مربع بوده که مشتمل است بر 4 طبقه بنا و 7 واحد مسکونی در طبقات همکف تا سوم و دارای انشعابات آب و برق و گاز و فاقد آسانسور می باشد.واحدمورد نظر در طبقه همکف واقع بوده ودارای دسترسی اختصاصی به حیاط مشاع بوده و دارای یک نشیمن ،آشپزخانه باز با کابینت ،یک اتاق ،سرویس بهداشتی ،حمام ،نور گیر مشاع (حیاط خلوت)می باشد.

2 –نظریه کارشناسی :با توجه به موقعیت زمانی و مکانی عرصه و اعیان ملک و وضعیت کمی وکیفی آن با در نظر گرفتن جهات موثر در تعیین ارزش روز آن طبق مطالب گزارش و وضعیعت خاص و نرخ تغییرات قیمتی حاکم بر بازار ملک ،فارغ از وجود معارض ،بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی و منع معاملاتی ،بدون احراز مالکیت و انتساب به اشخاص حقیقی و حقوقی و صحت مدارک ابرازی و اظهارات که احراز این موارد خارج از صلاحیت کارشناسان راه و ساختمان می باشد،به نظر اینجانب ارزش روز ششدانگ عرصه و اعیان ملک با مشخصات فوق الذکر (پلاک ثبتی 787/207)ودر حالت تخلیه ، 9/000/000/000 ریال (نهصدمیلیون تومان)ارزیابی می گردد.

 

و مقرر گردیده در تاریخ 1400/11/6 ساعت 13 الی 13/30 در اجرای احکام مدنی مجتمع قضائی شهید مدنی  ششدانگ ملک موصوف از طریق مزایده به فروش برسد مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالاترین پیشنهاد فروخته خواهد شد ده درصد بهای پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ و خریدار باید ظرف مدت 30 روز از تاریخ مزایده نسبت به واریز باقی مانده ثمن مزایده به شماره حساب 2171299079005 بانک ملی ایران شعبه بزرگمهر اقدام نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه به نفع صندوق دادگستری ضبط خواهد گردید .اشخاصی که مایل به شرکت در مزایده هستند می توانند 5 روز قبل از مزایده به این اجرا مراجعه تا مقدمات بازدید آنها از مورد مزایده فراهم گردد.

 

دادورز شعبه 28  دادگاه حقوقی تهران –  علیاری

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/6 ساعت 13 الی 13/30