یک دستگاه آپارتمان دوبلکس خ پاسداران شمالی

15200000000

توضیحات

شماره پرونده:
140168920001788566
شماره آگهی:
140168460000562711
شعبه صادر کننده:
شعبه پنجم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران
تاریخ صدور:
1401/10/12
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال غیر منقول

نظر به صدور دادنامه شماره 84/8/7-839واجرائیه شماره 140168420000420899و اجرائیه شماره 140168420000420899صادره ازشعبه .89دادگاه عمومی تهران محکوم علیه اقا امیر علی رو حانی نسب محکوم به پرداخت مبلغ ( 20/973/701/000ریال ) بابت محکوم به شامل ( اصل خواسته و هزینه دادرسی وخسارت تاخیر تادیه . ) در حق محکوم له بانک ملت و پرداخت مبلغ ( 1/048/685/050ریال ) بابت هزینه اجرایی در حق دولت شده است ( مجموعا با احتساب محکوم به و نیم عشر معادل22/022/386/050 ریال ) . لذا جهت وصول محکوم به و هزینه های اجرایی 14/48 سهم مشا از 100 سهم مشا از ششدانگ یک دستگاه آپارتمان متعلق به محکوم علیه توقیف و پس از ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل توصیف و ارزیابی گردید :

*

 

ریاست محترم شعبه پنجم اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید صدر تهران

با سلام و احترام

پیرو ابلاغ ان دادگاه محترم در اجرای قرار کارشناسی مربوط به پرونده به شماره کلاسه بایگانی 0100582 با طرفیت موضوع دادخواست:

خواهان:بانک ملت

خواندگان:شرکت مروارید درگرما و آقای فرهنگ رهاوی عز آبادی

خواسته:ارزیابی یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 2073/31

پیرو ابلاغیه صادره در اجرای قرارکارشناسی فوق، پس از مراجعه به آن شعبه و مطالعه پرونده، با راهنمایی و در معیت نماینده خواهان از محل وقوع ملک مورد نظر بنشانی تهران-خ پاسداران شمالی-بالاتر از نوبنیاد-کوچه نارنجستان ششم-پلاک15، بازدید گردید و پس از بازدید فنی و بررسی مدارک ابراز شده، نظریه کارشناسی را بشرح زیل باستحضار می رساند:

مدارک ابراز شده شامل تصویر سند مالکیت و پایان کار ملک مورد نظر می باشند.

مشخصات ثبتی ملک مورد نظر:

بنا بر مفاد تصویر مدارک ابرازی، ملک مورد نظر عبارت است از ششدانگ یک دستگاه آپارتمان دوبلکس قطعه9 تفکیکی واقع در شمالشرقی طبقه دوم و سوم کلا”به مساحت41/182مترمربع که مقدار92/8مترمربع آن بالکن ها است به شماره 2076فرعی لز31اصلی، مفروز و مجزی شده از پلاک527فرعی از اصلی مذکور بانضمام یک واحد پارکینگ به مساحت 11مترمربع قطعه13تفکیکی ویک باب انباری بمساحت47/3مترمربع قطعه 8تفکیکی با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات بشماره ثبت273462

 

 

 

 

 

 

صفحه 229 دفتر2/1083املاک که سند مالکیت آن بشماره چاپی266875 سری الف/79 درمورخ18/01/1381،بنام آقای فرهنگ رهاویعزآبادی ثبت وصادر و تسلیم گردید.

ملک دارای دو فقره بازداشت می باشد.

حدود اربعه آپارتمان مذکور طبق مفاد اسناد مالکیت می باشد. کاربری آپارتمان مسکونی است.

مشخصات اعیانی:

ساختمان موردبازدیدیک بنای جنوبی8طبقه (طبقات زیر زمین2-الی پنجم)و شامل21واحد اپارتمان واقع در طبقات همکف الی پنجم می باشد.در طبقات زیرزمین پارکینگ ها وانباری ها و موتورخانه مرکزی ساختمان و یک قسنت ورزشی واقع می باشند.

ساختمان دارای انشعابات آب مشترک و برق عمومی واختصاصی و گاز شهری است.

نمای ساختمان ترکیب سنگ گرانیت و سنگ سفید تیشه ای،اسکلت آن بتنی، داراییک دستگاه آسانسور و قدمت احداث آن حدود21سال است.

توضیحات ضروری کارشناس:

این نظریه کارشناسی در محدوده قرار کارشناسی و براساس مدارک موجود در پرونده ومستندات ابراز شده انجام شده است وچنانچه پس از ارائه این نظریه کارشناسی، مدارک و مستندات واطلاعات دیگری ارائه گردد که درنتیجه گیری و ارائه نظریه کارشناسی موثر واقع گردد، مسئولیتی متوجه کارشناس نبوده واظهار نظر مجدد عداللزوم به دستور آن مقام محترم انجام خواهد شد و بدیهی است که مسئولیت صحت و سقم واعتبار مدارک ومستندات ابراز شده از سوی طرفین بر عهده و متوجه ابراز کننده آن می باشد. در ضمن یادآوری می گردد که امکان بازدید از داخل ملک فراهم نگردید و بنا به دستور آن مقام محترم، کارشناسی صرفا” بر اساس مشاهدات بیرونی و املاک مشابه انجام گردید و چنانچه امکان بازدید از داخل فراهم گردید و در صورت درخواست، امکان ارائه گزارش اصلاحی خواهد بود.

 

 

 

 

نظریه کارشناسی:

با توجه به شرح وارده و مشخصات آپارتمان مذکور ودر نظرگرفتن جهات وارده وموثر در موضوع از قبیل موقعیت محلی، قدمت، کاربری وعرض گذر ودسترسی وغیره وصرفنظر ازاحراز مالکیت وانتساب آن به اشخاص حقیقییا حقوقی وبا فرض صحت اسناد مالکیت ومدارک ابرازی و بدون در نظرگرفتن تعهدات و دیون احتمالی و در صورتی که ملک مذکور از هر جهت بلامنازع وبلامعارض وهیچگونه منع قانونی وشرعی جهت نقل وانتقال قطعی نداشته باشد،ارزش کل ششدانگ عرصه و اعیان آپارتمان مذکور همراه باکلیه امتیازات وانشعابات با توجه به قیمت متوسط و میانگین املاک مشابه منطقه بمبلغ یکصد و پنجاه و دو میلیارد ریال برابر(15/200/000/000 تومان) تقویم و اعلام می گردد.

 

 

*

با عنایت به میزان محکوم به و هزینه های اجرایی و با رعایت ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده مقدار 14/48.سهم مشاع از یکصد سهم مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی موصوف در مورخ 1401/11/1 در ساعت08:30 از طریق مزایده در اتاق مزایده مجتمع قضائی شهید صدر واقع در تهران میدان شیخ بهایی خیابان شیخ بهائی انتهای کوچه 12 متری اول اتاق مزایده واقع در طبقه همکف مجتمع قضائی شهید صدر به فروش برسد . مزایده از پایه قیمت کارشناسی شروع شده و فردی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید بعنوان برنده مزایده تلقی شده و موظف است مبلغ ده درصد قیمت پیشنهادی ( نقدا ) را فی المجلس پرداخت نموده و الباقی ثمن را ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده به صندوق سپرده دادگستری تودیع نموده و قبض آن را تحویل دادگاه نماید والا مبلغ ده درصد پرداختی به نفع صندوق دولت ضبط گردیده و مزایده تجدید میگردد .

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/1