یک دستگاه آپارتمان خ پیروزی

27000000000

توضیحات

140068920000297828

140068460000510274
شعبه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مدرس تهران

1400/10/15

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به موجب دادنامه صادره از شعبه 84 دادگاه عمومی و حقوقی تهران به شماره 140068390007399469مورخ 1400/05/31  مطروحه در اجرای احکام متمرکز شهید مدرس به کلاسه شماره  0000850/ج  خواهان ایرج حاجیا فرزند احمد و خواندگان زهرا سلطانی و مصطفی عقیلی و معصومه خسروی و فرهاد عقیلی و الهام عقیلی و حسن حاجیا و بیژن حاجیا و نازنین زهره حاجیا   به خواسته  تقسیم ترکه  و تقسیم حاصل از فروش  ملک به پلاک ثبتی که شش دانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان به شماره 100886 فرعی از 4476 اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک 5881 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 7 تهران   می باشد که توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و توصیف اجمالی گردید.

درخصوص کلاسه اجرائی 0000850/ج موضوع ارزیابی پلاک ثبتی  4476/100886 بخش 7 تهران به محل مورد نظر واقع در خیابان پیروزی خیابان نیروی هوائی کوچه بسطامی (23/4) پلاک 12 طبقه سوم مراجعه پس از بازدید و انجام بررسی های لازم اینک گزارش و نظریه کارشناسی را به شرح ذیل به استحضار می رساند

مشخصات سند مالکیت-شش دانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان به شماره 100886 فرعی از 4476 اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک 5881 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 7 تهران به مساحت 80/95 متر مربع واقع در طبقه سوم که مقدار 36/1 متر مربع آن به صورت بالکن  است به انضمام انباری مسکونی قطعه سوم تفکیکی به مساحت 64/2 متر مربع و پارکینگ مسکونی قطعه دوم تفکیکی به مساحت 80/10متر مربع یک که یک جلد سند مالکیت  ششدانگ آن ذیل شماره ثبت 307334 صفحه 549 دفتر املاک شماره 1899به شماره چاپی 056956 سری الف /77به تاریخ 1379/03/03ثبت و سند مالکیت صادر گردیده است

طبق گواهی پایان کار اپارتمانی شماره 31335 مورخ 79/05/09 صادره از شهرداری منطقه 13 تهران ملک دارای پروانه ساخت به شماره 4920مورخ 1377/09/05 می باشد مساحت زمین طبق سند و پس از اصلاحی 150/00متر مربع بوده و ساختمان در 5 طبقه احداث گردیده است

بررسی صحت و سقم و اصالت اسناد و مدارک ابرازی استعلام ثبتی واگذاری ملک یا قسمتی از آن به غیر زا طریق قولنامه  و وکالت نامه  و ….و در رهن بودن یا بازداشت بودن ملک یا  هرگونه تداخل یا تعارض ثبتی و سندی با اینجانب نمی باشد و توسط مراجع مروبطه استعلامهای لازم اخذ گردد.

مشخصات ملک-ساختمان جنوبی نما سنگ فاقد اسانسور و حدودا 21 سال ساخت می باشد اپارتمان مورد کارشناسی دارای هال و پذیرائی و دو اتاق خواب کف سنگ و دیوارها گچ و رنگ است سرویس و حمام کف سنگ دیوار کاشی و کابینت ام دی اف است  سرمایش کولر ابی و گرمایش بخاری گازی و شومینه می باشد به هنگام بازدید حسب الاظهار در اختیار خانم معصومه خسروی و فرزند ایشان اقای بیژن حاجیا قرار داشت

با توجه به موقعیت و وضعیت ملک و با در نظر گرفتن سایر عوامل موثر ارزش ششدانگ ملک مذکور بدون  در نظر گرفتن هرگونه بدهی احتمالی به هریک از سازمانها ارگانها بانک شهرداری و…. و بدون  در نظر گرفتن هرگونه منع معاملاتی و خلافی و… به نظر اینجانب به مبلغ 27/000/000/000ریال معادل دو ملیارد و هفتصد میلیون تومان برآورد و اعلام نظر می گردد.

که مقرر گرديده که در روز چهارشنبه  مورخ    1400/11/06 از ساعت 9الي 10 صبح در دفتر اجراي احکام مدني  مجتمع قضائي شهيد مدرس بنشاني : حکيميه سازمان آب خ امام حسين عليه السلام  مجتمع قضائي شهيد مدرس طبقه 4 واحد اجراي احکام مدني  ملک فوق از طريق مزايده بفروش برسد.طالبين مي توانند 5 روز قبل از مزايده از ملك بازديد  و در وقت مزايده شركت نمايند. مزايده از قيمت پايه کارشناسي شروع و به کساني که بالا ترين قيمت را پيشنهاد دهند فروخته ميشود و بلافاصله 10درصد آن از برنده مزايده اخذ خواهد شد و الباقي آنرا از تاريخ مزايده ظرف يکماه مي بايست پرداخت نمايد در غير اين صورت پس از کسر هزينه هاي اجرائي10درصد بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد و مزايده باطل مي گردد.لازم به ذکر است حضور در جلسه مزایده داشتن قبض واریزی 10 درصد پایه کارشناسی می باشد./وقف

اطلاعات بیشتر

مهلت

روز چهارشنبه  مورخ    1400/11/06 از ساعت 9الي 10 صبح