یک دستگاه آپارتمان خ ولیعصر

50664000000

توضیحات

8009980216200001

140068460000519813
اجراي احكام شعبه 262 دادگاه خانواده مجتمع قضايي خانواده 2 تهران

1400/10/21

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده:

    به موجب اجرائیه شماره 1753/81 صادره از شعبه 262 مجتمع قضائی خانواده 2 تهران آقای حمداله خادم جهق فرزند عباس محکوم علیه پرونده اجرائی 262/89/ث ج134/خ2 محکوم است به پرداخت تعداد 302 عدد سکه تمام بهار آزادی از بابت باقیمانده مهریه و مبلغ 44/650/000 ريال از بابت هزینه کارشناسی درحق محکوم لها، خانم فاطمه سبحانی ارنگه فرزند مهدی باوکالت آقای سیدمحمدعلی فلاح و همچنین مبلغ 1/766/700/000 ريال از بابت نیم عشر دولتی به صندوق دولت که در این رابطه سهم الارث محکوم علیه از سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی قطعه پنج تفکیکی به پلاک ثبتی 24985 فرعی از 3467 اصلی مفروز ومجزی شده از فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش یازده تهران به نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، روبروی پارک ملت، کوچه انصاری پلاک 49 طبقه پنجم که در حال حاضر حسب اظهار وکیل خواهان در اختیار محکوم علیه می باشد، توقیف گردید و پس از طی تشریفات قانونی و تکمیل پرونده مراتب به کارشناس محترم، جهت ارزیابی قیمت و موقعیت سهم الارث فوق ارجاع که پس از بازدید به شرح ذیل اظهار نظر نموده است:

ارزیابی و نظریه کارشناس :

ششدانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان به مساحت 168/88 مترمربه دارای پلاک ثبتی قطعه پنج تفکیکی به پلاک ثبتی 24985 فرعی از 3467 اصلی مفروز ومجزی شده از فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش یازده تهران به نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، روبروی پارک ملت، کوچهانصاری پلاک 49 طبقه پنجم با مالکیت سیدعباس خادم جهق با سهم سه از کل سهم ششدانگ سند مالکیت ثبت گردیده است. آپارتمان مذکور در ساختمانی هفت طبقه، طبقه زیرزمین، پارکینگ و تاسیسات و انبار و پله و آسانسور طبقه همکف تا طبقه پنجم هر طبقه یک واحد مسکونی دارای اسلت فلزی و نماسازی شده با سنگ است. آپارتمان دارای سه اتاق خواب و هال و پذیرایی و آشپزخانه با کابینت و پوشش کف واحد سنگ و دیوار و سقف پوشش رنگ و سقف دارای گچبری تزئینی می باشد. گرمایش شوفاژ و سرمایش کولر آبی و دارای برق مستقل و آب و گاز مشترک می باشد. قدمت ساختمان حدود 17 سال بوده و دارای آسانسور و پارکینگ است. مطابق پایانکار تراکم ملک 120% می باشد. با توجه به مراتب فوق و موقعیت محل و جمیع جهات دیگر موثر در این رابطه ارزش سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی مورد نظر با مشاعات و مشترکات بدون لحاظ نمودن دیون و تعهدات احتمالی به اشخاص حقوقی و حقیقی به مبلغ 50/664/000/000 ريال و سهم الارث محکوم علیه(معادل 0/525 دانگ) از سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی موصوف به مبلغ 8/866/200/000 ريال تعیین می گردد که مقرر گردید در ازای بخشی از محکوم به و هزینه های مربوطه و نیم عشر پرونده در تاریخ 1400/11/9 از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام مجتمع قضائی خانواده 2 تهران به نشانی: تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، میدان یاسمن، خیابان عدالت از طریق مزایده به فروش برسد. طالبین می توانند 5 روز قبل از مزایده از ساعت 10 الی12 از آپارتمان مورد بحث در آدرس اعلام شده بازدید و در وقت مقرر در جلسه مزایده شرکت نمایند./

نحوه مزایده :

1.     مزایده سهم الارث محکوم علیه(معادل 0/525 دانگ) از سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی از پایه کارشناسی شروع و کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد شد./

2.    ده درصد از کل مبلغ پیشنهادی فی المجلس صرفا طی چک تضمینی بانک ملی ایران(دروجه خریدار) در حین جلسه مزایده اخذ و الباقی آن ظرف مدت حداکثر یک ماه از برنده مزایده دریافت خواهد شد./

3.    درصورت انصراف برنده از مزایده ده درصد واریز شده به نفع دولت ضبط می گردد./

4.    کلیه هزینه های نقل و انتقال مربوطه به خریدار طبق تعرفه به عهده خریدار ( برنده مزایده ) می باشد./

مدیر دفتر اجرای احکام مجتمع قضایی خانواده 2 تهران . یعقوبی

 

اطلاعات بیشتر

مهلت

تاریخ 1400/11/9 از ساعت 10 الی 11