یک دستگاه آپارتمان خ مهرویلا

17775000000

توضیحات

9709982611800825

140001460000146423
شعبه ششم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كرج

1400/10/13

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر  منقول –  نوبت دوم

بموجب پرونده کلاسه 991393و صادره از شعبه دادگاه عمومی حقوقی کرج  له: بهنام  رحیمی قباق تپه  /علیه : محمود  نجاری  سیسی  محکوم علیه محکوم است به پرداخت 15311784210 ریال بعنوان محکوم به  و مبلغ 765/589/210  ریال بابت نیم عشر دولتی . با توجه به اینکه اجراییه به محکوم علیه ابلاغ گردیده و در مهلت مقررنسبت به اجرای حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم له و به منظور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی ملک بشرح ذیل از سوی این اجرا توقیف توسط کارشناسی دادگستری کرج بشرح ذیل توصیف و ارزیابی شده و مقرر گردیده  سه دانگ از شش دانگ پلاک مذکور متعلق به محکوم علیه از طریق مزایده در مورخ 1400/ 10  /   30    از ساعت 9الی10صبح در محل اجرای احکام مدنی شعبه دادگستری کرج از طریق مزایده بفروش برسد. مزایده از قیمت  17/775/000/000  ریال طبق نظریه کارشناس شروع و به هر شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قیمت را بدهد فروخته خواهد شد. ده درصد از وجه مزایده را فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی وجه مزایده ظرف یک ماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد شد. در صورتی که در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. کلیه هزینه های نقل وانتقال بعهده محکوم علیه است که از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین    می توانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده بااطلاع از مال مورد مزایده بازدید نمایند.چنانجه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد روز بعددر  همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد

مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است:

احتراما عطف به پررونده کلاسه 9901393 و قرار کارشناسی مبنی بر ارزیابی ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی با عنوان باقیمانده پلاک ثبتی 14742فرعی از 170اصلی واقع در کرج مهرویلا خیابان درختی به سمت فاز 4مهرشهر خیابان حیدری نبش خیابان انوشیروان غربی طبقه اول جنوبی باستحضار میرساند که ضمن مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه 3 کرج و بازدید و انجام معاینات فنی در معیت و با راهنمایی محکوم له ومدیر دفتر محکوم علیه نتایج ب شرح ذیل حاصل گردید . این ملک بر اساس رونوشت مدارک موجود در پرونده ثبتی شامل یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در طبقه اول به مساحت142/31 متر مربع که به میزان 9/57 متر مربع آن بالکن و12/86 متر مربع آن سطح پیشرفتگی در فضای خیابان است قطعه هشتم باقیمانده پلاک 14742 فرعی از 170 اصلی ب قدرالحصه از مشاعات طبق قانون و آئین نامه اجرایی تملک آپارتمانها میباشد این واحد آپارتمان دارای کاربری مسکونی است ولی به عنوان دفتر فنی مهندسی و به صورت اداری مورد بهره برداری قرار دارد و دارای سرویس و اتاق سرو ناهار میباشد و کف موزاییک و دیوارها کاغذ دیواری شده و سقف کاذب با قدمت بنای حدود 30 سال و انشعابات آب و برق و گاز میباشد با توجه به موارد بالا نرخ روز کیفیت ساخت موقعیت مساحت راههای دسترسی و در نظر گرفتن جمیع جهات موثر در ارزیابی ششدانگ این واحد آپارتمان مسکونی به نرخ مزایده در مجموع مبلغ 35/550/000/000 ریال معادل سه میلیارد و پانصد و پنجاه و پنج میلیون تومان تعیین و اعلام میگردد. ضمنا” 3دانگ پلاک ثبتی متعلق به شخص ثالث می باشد و هم اکنون ملک در تصرف مستاجر می باشد لذا سه دانگ از شش دانگ به مبلغ 17775000000ریال بفروش میرسد 

دادورزشعبه  6 اجرای احکام مدنی دادگستری کرج

اطلاعات بیشتر

مهلت

در مورخ 1400/ 10  /   30    از ساعت 9الی10صبح