یک دستگاه آپارتمان خ شهيد برادران فلاح

8900000000

توضیحات

9709980213600960

140068460000503614
اجراي احكام شعبه 185 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران

1400/10/11

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

 

بسمه تعالي

 

اگهي مزايده اموال غير منقول

 

بموجب پرونده کلاسه  970302ج و دادنامه صادره از شعبه185 دادگاه عمومي تهران محکوم له مسعود شريفي راد و محکوم ابوالفضل سلجوقي و عليرضا فياضي که عليهم به صورت تضامني محکومند  به مبلغ 2/488/947/000  ريال در حق محکوم له ومبلغ 124/447/350 ريال هزينه اجرايي در حق صندوق دولت که اموال از محکوم عليه عليرضا فياضي  به پلاک ثبتي 2397/40690 توقيف  داير بر فروش اموال متعلق به محکوم عليه  به اندازه محکوم به ، ونيم عشر اجرايي وفق ماده 51 قانون اجراي احکام مدني توسط کارشناس رسمي دادگستري بشرح زير توصيف و ارزيابي شده ومقرر است از ساعت 10/30 الي 11 مورخ  1400/11/06 در محل دفتر مزايده م ق ش مطهري طبقه سوم اجراي احکام متمرکز  از طريق مزايده از قيمت 8/900/000/000 ريال نظريه کارشناس شروع ميشود و به هر شخص حقيقي وحقوقي که بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزايده في المجلس بصورت وجه نقد يا چک بانکي تضميني از خريدار اخذ و الباقي ظرف يکماه از وي وصول و پس از انجام مراحل قانوني و صدور حکم تمليک مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد در صورتيکه در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده را پرداخت ننمايد سپرده وي پس از کسر هزينه هاي مزايده به نفع صندوق دولت ضبط و مزايده تجديد ميگردد کليه هزينه هاي نقل و انتقال به عهده محکوم عليه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفين ميتوانند ظرف يک هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده انماينددر اين صورت تا رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه مورد مزايده بنام خريدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبين شرکت در مزايده ميتوانند ظرف پنج روز قبل از مزايده با اطلاع اين اجرا از مال مورد مزايده بازديد نمايند مال مورد مزايده و بهاي آن طبق نظر کارشناس بدين شرح است که پلاک ثبتي موصوف به آدرس 30 متري جي  خيابان شهيد برادران فلاح کئوچه قادري کوچه وليعصر پلاک 12 طبقه چهارم واحد 7 که بر اساس سند مالکيت  عبارت است از ششدانگ عرصه واعيان يک دستگاه آپارتمان واع در طبقه چهارم به مساحت 45/75 متر مربع قطعه 7 تفکيکي واقع در بخش 10 تهران مفروز و مجزي شده از 39440 اصلي مذکور واقع در سمت جنوبغربي طبقه چهارم که 1/39 متر مربع آن بالکن با انضمام انباري مسکوني قطعه دوتفکيکي به مساحت 1/44 متر مربع ملک اصلي در شمالغربي معبر عمومي قرار دارد و ساختمان آن مشتمل بر 5 طبقه روي مکف  ميباشد واحد مورد نظر در طبقه چهارم غربي قرار دارد که هر طبقه داراي دوواحد شرقي و غربي است  قدمت ساختمان حدودا 10 سال است ويک دستگاه آسانسوربا قدمت 5 سال  دارد ونماي بيروني سنگ ويک اتاق خواب و آشپزخانه و يرپپسرويس بهداشتي و حمام است ومف سراميک و سرمايشي کولر آبي و گرمايشي  بخاري گازسوز ميباشد ودارا آب و گاز مشترک و برق مستقل  ميباشد و واحد فاقد پارکينگ ميباشد لازم بذکر است که ملک مذکور طي تقسيم نامه اي در درفتر خانه بنام عليرضا فياض شده است  و با عنايت به جميع و جهات و با در نظر گرفتن عوامل موثر و با فرض عدم بدهي به افراد حقيقي و حقوقي و  با در نظر گرفتن عدم منع قانوني ارزش ششدانگ  عرصه واعيان و متعلقات و منضمات آن در کل 8/900/000/000 ريال معادل هشتصدو نود ميليون تومان تعيين و اعلام ميگردد 

اطلاعات بیشتر

مهلت

ساعت 10/30 الي 11 مورخ  1400/11/06