یک دستگاه آپارتمان خ خواجه نصیر

21000000000

توضیحات

9909982160900925

140068460000410217
شعبه سوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران

1400/08/19

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیرمنقول (نوبت اول)

با توجه صدور دادنامه شماره  140068390005075064  صادره از شعبه 44  دادگاه عمومی تهران محکوم له : خانم  شهلا نوری خانشیر فرزند:  کامران  بطرفیت محکوم علیه: آقای مهرداد صالحی فرزند: فرج  محکوم به:  دستور فروش شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی بشماره: 39 فرعی از 6334 اصلی واقع در بخش 2 تهران  ؛ بلحاظ عدم قابلیت افراز و با احراز مالکیت طرفین و با توجه به قابل افراز نبودن ملک موصوف به موجب تصمیم شماره 139985601028771  مورخ  1399/9/19  اداره ثبت اسناد و املاک تهران و نظر به اینکه درخواست محکوم له منطبق با موازین قانونی بوده و محکوم علیه در قبال درخواست مطروحه ایراد مؤثر و موجهی بعمل نیاورده؛ ضمنا متذکر می گردد ملک فوق از بابت پرونده کلاسه 14004001015005143 اداره پنجم اجرای ثبت از بابت مبلغ 1/659/980/000 ریال و نیم عشر مبلغ 82/999/000 ریال و از بابت پرونده کلاسه 139904001015004976 اداره پنجم اجرای ثبت مبلغ 12/487/200/000 ریال و نیم عشر مبلغ 624/360/000 توقیف می باشد که با اذن مراجع فوق و حفظ حقوق مقدم آنها مزاییده در این شعبه انجام خواهد شد و ضمنا کلیه هزینه های تحویل و انتقال و خلافی و عوارض و … برعهده خریدار (برنده مزاییده) می باشد ؛ لذا با پذیرش تقاضا به استناد مقررات قانون اجرای حکام مدنی مصوب 1356 دستور فروش  آپارتمان  بشرح ذیل از طریق مزایده و پرداخت بهای آن به طرفین صادر شده است؛ لذا حسب درخواست محکوم له جهت انجام مزایده خودروی موصوف، موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و پس از ابلاغ نظر کارشناس و مضی مهلت اعتراض و مصون ماندن آن از هرگونه اعتراض، نظریه کارشناسی پس از بازدید واقع در: تهران – سه راه طالقانی – خ خواجه نصیر – نرسیده به میدان سپاه ک مستقیمی – بن بست لاله – پ 4 – ط دوم واحد 5 بشرح ذیل می باشد:

–    مشخصات آپارتمان  :

مشخصات آپارتمان مشاعی مورد کارشناسی به استناد تصویر اسناد مالکیت تک برگی به شماره سریال های 355654 و 355655 سری ب سال ۹8 به تاریخ ثبت 23/10/98 با شناسه یکتاهای 139920301025039260 و 139920301025039261 ابرازی، به ترتیب عبارت است از دو دانگ مشاع و چهار دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان یکدستگاه آپارتمان با وضعیت خاص طلق به شماره 39 فرعی از 6334 اصلی مفروز و مجزی شده از 5 فرعی از اصلی مذکور قطعه 5 تفکیکی واقع در بخش 2 حوزه ثبت ملک نارمک تهران به مساحت 97/83 هشتاد و سه متر و نود و هفت دسیمترمربع واقع در سمت جنوب شرقی طبقه 2 که مقدار 92/2 مترمربع آن بالکن است به انضمام پارکینگ قطعه دو تفکیکی به مساحت 25/11 مترمربع واقع در سمت پارکینگ 2 در جنوب پارکینگ 1، به انضمام پارکینگ قطعه یک تفکیکی به مساحت 25/11 مترمربع واقع در سمت شمال طبقه همکف به انضمام انباری قطعه یک تفکیکی به مساحت 98/6 مترمربع واقع در سمت شمال غربی زیرزمین یک با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آئین نامه اجرائی آن که مالکیت آن به ترتیب از طریق انتقال قطعی شماره 19203 تاریخ 3/12/1388 توسط دفترخانه اسناد رسمی شماره 584 تهران به نام های خانم شهلا نوری خانشیر و آقای مهرداد صالحی با ملاحظات، حدود، مفروزات، منضمات و حقوق ارتفاقی ملک به شرح مندرجات پشت تصویر سند، ثبت، صادر و تسلیم شده است.

–    بازدید آپارتمان :

آپارتمان مسکونی مشاعی مورد کارشناسی در سمت جنوب شرق طبقه دوم روی همکف یک ساختمان 6 طبقه ی کلاً 12 واحدی شامل زیرزمین و همکف با کاربری های مشاعات، پارکینگ و انباری و 4 طبقه ی مسکونی 3 واحدی با نماهای شمالی و جنوبی و پنجره های آلومینمی با شیشه دو جداره و قدمت حدود 11 ساله ی دارای درب بازکن تصویری، دوربین مداربسته، بالابر معلول، یکدستگاه آسانسور، درب ورودی آدم رو فلزی قرار دارد که دارای یک درب پارکینگی کرکره ای برقی برای دسترسی پارکینگ طبقه همکف از طریق بن بست لاله و یک درب پارکینگی آهنی دو لنگه ریموت دار از کوچه پشتی برای دسترسی به پارکینگ طبقه زیرزمین می باشد.

کف طبقه زیرزمین و دیوارهای زیرزمین تا حدوداً نیمه سنگ و بقیه اندود گچ و رنگ، کف و دیوارهای طبقه همکف سنگ، کف پله ها و دیوار راه پله طبقات تا حدوداً بیشتر از نیمه، سنگ و مابقی اندود گچ و رنگ و نرده راه پله نیز آهنی می باشد.

آپارتمان مسکونی مشاعی مورد کارشناسی دارای دو پارکینگ پشت سرهم، یک انباری، درب بازکن تصویری، بالکن، امتیازات و انشعابات آب و گاز اشتراکی و برق اختصاصی بوده که بصورت دو خوابه با آشپزخانه باز و کابینت ام دی اف، یک سرویس بهداشتی شامل حمام، توالت فرنگی و روشویی و یک سرویس بهداشتی دیگر شامل توالت ایرانی و روشویی می باشد. درب ورودی و درب های داخلی چوبی، پنجره ها آلومینیمی کشویی با شیشه دو جداره، کف و دیوار سرویس ها و دیوار آشپزخانه سرامیک و کف بقیه فضاها سنگ، دیوار بقیه فضاها اندود گچ و رنگ است. سرمایش کولرآبی و گرمایش پکیج و رادیاتور می باشد.

اتاق خوابها در موقعیت جنوبی آپارتمان و دارای نورگیری از جنوب هستند، آشپزخانه در موقعیت شمال غربی بوده که نورگیری آشپزخانه و هال و پذیرایی از طریق فضای حیاط خلوت یا نورگیر می باشد.

–    قیمت آپارتمان :

با توجه به مراتب فوق الذکر، در نظر گرفتن شرایط مکانی، زمانی، وقوع طبقه، کمیت، کیفیت و قدمت بنا و سایر عوامل موثر در قضیه، به نظر اینجانب ارزش ارزش عادله به نرخ روز شش دانگ عرصه و اعیان آپارتمان مسکونی مشاعی مورد کارشناسی دارای دو پارکینگ پشت سر هم و یک انباری، به صورت تخلیه مبلغ 21،000،000،000 ريال معادل دو میلیارد و یکصد میلیون تومان برآورد و اعلام می گردد.

نحوه برگزاری مزایده :

بعد از جری تشریفات، مقرر گرديد خودروی سواری موصوف در مورخ  1400/9/16  ساعت 09:30 صبح در اتاق مزایده اجرای احکام مجتمع قضائی شهید صدر تهران به آدرس تهران خ شیخ بهائی خيابان دوازده متری اول طبقه اول مجتمع قضايي شهيد صدر از طریق مزایده مطابق مقررات زیر به فروش برسد:

الف) مدارک لازم جهت حضور و شرکت در جلسه مزایده:

1)    تهیه و پر کردن فرم درخواست شرکت در جلسه مزایده بطور کامل و با قید مشخصات موضوع مزایده (فرم مذکور از واحد فتوکپی مجتمع قابل تهیه است)؛

2)    کارت ملی معتبر و الصاق تصویر کارت ملی به فرم شرکت در جلسه؛

3)    چک تضمین شده به مبلغ 10% قیمت پیشنهادی نهایی شخص متقاضی در وجه اجرای احکام مدنی این مجتمع به شناسه ملی 14002867577 به شماره سیبای 2171299040008 بانک ملی شعبه شهید فهمیده تهران؛

ب) مقررات حضور و شرکت در جلسه مزایده:

1)    تشریفات انجام مزایده مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و قیمت پایه مال موضوع مزایده بر اساس نظریه کارشناسی می باشد.

2)    به مدارک ناقص یا چک های ارائه شده با مبالغ کمتر از مبلغ ارزیابی پایه کارشناسی ترتیب اثر داده نمی شود. همچنین ارائه چک اشخاص یا برگه اعلام موجودی حساب دریافت شده از دستگاه خودپرداز مورد قبول نیست.

3)    چنانچه متقاضی تشخیص دهد که موضوع مزایده به قیمت بالاتر از مبلغ کارشناسی به فروش خواهد رسید، حسب تشخیص خود و به میزان مبلغ مازاد متصوره خود، چک موضوع بند (الف-3) را به همراه داشته باشد. زیرا جهت جلوگیری از افزایش قیمت های صوری و غیر واقعی، در هر مرحله از افزایش مبالغ پیشنهادی، مابه التفاوت چک های مذکور در جلسه مزایده فی المجلس از متقاضی اخذ می گردد.

4)    ارائه مدارک موضوع بند (الف) صرفاً جهت شرکت و حضور در جلسه مزایده می باشد و بعد از شروع جلسه و قرائت مبالغ پیشنهادی هر متقاضی و مشخص شدن بالاترین مبلغ پیشنهادی، از سایر متقاضیان خرید سؤال خواهد شد که آیا پیشنهاد بالاتری وجود دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، افزایش مبالغ پیشنهادی تا جایی که نهایتاً پیشنهاد بالاتر دیگری وجود نداشته باشد، ادامه خواهد یافت.

5)    حضور شراکتی به عنوان خریدار واحد به لحاظ ایرادات اجرائی مورد قبول نیست و متقاضی شرکت در جلسه شخصاً یا به وکالت از موکل خود میتواند شرکت کند و به نام خود یا موکل خود به عنوان خریدار حاضر شود.

6)    پس از شروع ساعت برگزاری مزایده و کشف قیمت های پیشنهادی، مدارک جدید از هیچ شخصی پذیرفته نیست.

قيمت مورد مزایده از پايه مبلغ ارزيابي شده کارشناسی شروع و به شخص حقيقي یا حقوقي كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد نمايد فروخته می شود ده درصد بهاء ( آخرین مبلغ پيشنهادي ) نقداً و في المجلس از برنده مزايده اخذ و الباقي ظرف يك ماه از تاريخ برگزاري مزايده نيز بايد در صندوق دادگستري توديع و پس از سیر مراحل قانوني و صدور دستور تمليك مورد مزايده بنام خريدار منتقل می گردد. در صورتيكه در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده را پرداخت ننمايد سپرده وي پس از كسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد ميگردد كليه هزينه هاي نقل و انتقال به عهده محكوم عليه است؛ ضمنا متذکر می گردد کلیه هزینه های تحویل و انتقال اجرائی و خلافی و عوارض و … برعهده خریدار (برنده مزاییده) می باشد.

مدیر شعبه سوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران – ابراهیمی

اطلاعات بیشتر

مهلت

مورخ 1400/9/16 ساعت 09:30 صبح