یک دستگاه آپارتمان خیابان قزوین

38500000000

توضیحات

9609980213900594

140068460000489820
اجراي احكام شعبه 190 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران

1400/10/04

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

اگهی مزایده اموال غیرمنقول ( حکم به فروش ملک)

 

بموجب پرونده کلاسه 9900066 ج ش و دادنامه صادره از شعبه 190 دادگاه عمومی تهران محکوم له امیر رضا ادیبی به طرفیت محکوم علیه  شیرین  و حمزه و  بتول  شهرت همگی ادیبی دایر بر فروش  شش دانگ به پلاک ثبتی شماره  5664 فرعی از 2397 اصلی بخش 10 تهران وسپس تقسیم ثمن حاصله به نسبت سهم الارث بین طرفین پرونده صادره از شعبه مارالذکرملک فوق که توسط کارشناس رسمی دادگستری توصیف و ارزیابی شده ومقرر است از ساعت 10 صبح الی 11 صبح در مورخه 1400/10/28 در دفتر دادرس اجرای احکام مدنی متمرکز شعبه 190 دادگاه عمومی تهران مجتمع قضائی شهید مطهری از طریق مزایده ازپایه قیمت نظریه کارشناسی که  شش دانگ ان به مبلغ  38/500/000/000 ریال نظریه کارشناسی شروع میشود و به هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد از خریدار اخذ و الباقی ظرف یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده میتوانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند مال مورد مزایده و بهای ان طبق نظر کارشناس بدین شرح است .

 

شش دانگ اپارتمان ملک پلاک ثبتی 5464 فرعی از 2397 بخش 10 تهران واقع در تهران خیابان قزوین خ سبحانی خ شهید بیدوا پ 17 و 19  که ساختمان فوق دوطبقه و نیم قدیمی به همراه زیر زمین شامل یک طبقه زیرزمین به مساحت 18 متر مربع با بهره برداری انباری و طبقه همکف به مساحت 90/60 مترمربع با تهره بدراری مسکونی تجاری 17/81 متر مربع و نیم طبقه تجاری تالکن به مساحت 16/30 مترمربع و طبقه اول و نیم طبقه دوم بر خلاف پروانه جمعا به مساحت 124/90 متر مربع  میباشد نمای ساختمان اجری فرش کف حیاط موزائید و بدنه دیوار پلاستر سیمانی یک دستگاه سرویس بهداشتی و دستشوئی واقع در حیاط و پنجره ها پروفیل فلزی دارای کنتور برق و اب و گاز میباشد  و مغازه بر اساس تصویر گواهی پایانکار یاد شده به مساحت 17/81 متر مربع به همراه بالکن به مساحت 16/30 مترمربع ارتفاع تقریبی 4/3 متر ابعاد داخلی مغازه تقریبا 3/4 متر مربع 4/50 مترمربع فرش کف موزائیک و پوشش بدنه دیوار تا ارتفاع تقریبی 1 متر کاشی ارتفاع تا زیر سقف بالکن تقریبا برابر 2/3 متر و سقف بالکن طاق ضربی دارای برق مستقل و اب مشترک میباشد حسب اظهار سرقفلی به غیر واگذار نشده است و طبقه همکف مسکونی دارای دو اتاق تودرتو فرش کف سالن موزائیک و بدنه دیوار ها نقاشی و کاغذ دیواری یک سینگ واقع در زیر پله پاگرد  سیستم گرمایشی دارای بخاری گازی و سیستم سرمایشی کولر ابی است  و طبقه اول دو اتاق تودرتو فرش کف سالن موزائیک و بدنه دیوارها اندود گچ یک سرویس بهداشتی و دستشوئی و یک حمام دوش واقع در پاگرد راه پله  گرمایش بخاری گازی و سرمایش کولر ابی و نیم  طبقه دوم دارای یک اتاق فرش کف اطاق موزائید و بدنه دیوار ها اتدود گچ یک اشپزخانه فاقد کابیتن  و نصبیات واقه در پتگرد راه پله سیستم گرمایش بخاری گازی و سیستم سرمایش کولر ابی میباشد  شش دانگ ان عرصه و اعیان  و با کلیه حقوق تجاری کلا به مبلغ  38/500/000/000 ریال جهت پایه مزایده تعیین گردیده و از طریق مزایده به فروش میرسد و اجرای احکام پس از فروش جهت تحویل ملک هیچ تعهدی ندارد

 

اجرای احکام مدنی شعبه 190 دادگاه عمومی تهران مجتمع قضایی شهید مطهری

اطلاعات بیشتر

مهلت

10 صبح الی 11 صبح در مورخه 1400/10/28