یک دستگاه آپارتمان خیابان شهید ستاری شمالی

68000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9609980010800114
شماره آگهی:
140168460000550426
شعبه صادر کننده:
شعبه سوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران
تاریخ صدور:
1401/10/05
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به موجب اجرائیه اصداری از شعبه 109 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران در پرونده کلاسه 0100422 له علیرضا رضائی علیه هومان اهنکوب ، محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 4/354/851/000 ریال به عنوان محکوم به در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی به مبلغ 217/742/550 ریال در حق صندوق دولت به همین منظور ملک شامل یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 3754/120 بخش 11 تهران متعلق به محکوم علیه توقیف و به منظور تودیع محکوم به برای فروش از طریق مزایده مورد کارشناسی قرار گرفت. لازم به ذکر است از پلاک ثبتی فوق در راستای اعمال ماده 51 قانون اجرای احکام صرفا بمیزان 12/808 سهم از 200 سهم بابت به محکوم به به فروش میرسد و میزان640/ سهم از 200 سهم به بابت نیم عشر اجرایی به فروش میرسد. محل ملک به آدرس تهران، خیابان شهید ستاری شمالی، خیابان زیتون، بین خیابان اقتصادی و اخوان نیا ، پلاک ۴۴، طبقه چهارم ، سمت شمال غربی می باشد. مشخصات ثبتی املاک موضوع ارزیابی : باستناد پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک کن تهران مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ ، یک دستگاه آپارتمان مسکونی ) وضعیت خاص طلق ) به شماره ۳۷۵۴ فرعی از ۱۲۰ اصلی قطعه ۱۳ تفکیکی مفروز و مجزی شده از ۱۴۶ فرعی از اصلی مذکور بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک کن تهران استان تهران ، به مساحت ۱۰۳ متر و ۱۰ دسیمتر مربع واقع در سمت شمال غربی طبقه چهارم، بانضمام انباری مسکونی قطعه ۳ تفکیکی به مساحت ۲ متر و ۵۲ دسیمتر مربع ، بانضمام پارکینگ مسکونی قطعه ۱۲ به مساحت ۱۱ متر مربع و بانضمام پارکینگ مسکونی قطعه ۱۳ به مساحت ۱۱ متر مربع با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن که شش دانگ عرصه و اعیان به نام آقای هومان آهنکوب ثبت ، صادر و تسلیم گردیده است . مشخصات ظاهری املاک موضوع ارزیابی : آپارتمان موضوع ارزیابی در شمال غربی طبقه چهارم یک ملک جنوبی ۷ طبقه ۲۰ واحدی واقع است. طبقات زیرزمین و همکف شامل مشاعات و منضمات پارکینگها و انباریها و طبقات اول الی پنجم هر کدام شامل چهار آپارتمان مسکونی و راه پله و آسانسور و سایر مشاعات است. نمای ساختمان سنگ است. آیفون تصویری است. درب پارکینگ ریموت دار است. پوشش کف و دیوار زیرزمین و همکف سنگ است . پوشش کف و تا یک متر دیوار راه پله سنگ و نرده آن آهنی است . آپارتمان شامل دو اتاق خواب که یکی به فضای نورگیر مشاعی و دیگری به فضای گذر مشرف است که مورد اخیر بالکن دارد و سالن پذیرایی مشرف به فضای گذر و آشپزخانه است. سرویس بهداشتی توالت ایرانی و فرنگی و حمام دارد . پوشش کف سالن سنگ و پوشش کف دو اتاق خواب لمینت و پوشش غالب دیوار گچ و رنگ و بعضا کاغذ دیواری است. سیستم سرمایش کولر آبی و سیستم گرمایش رادیاتور و شومینه است . کابینت آشپزخانه ام دی اف است و آشپزخانه به فضای نورگیر مشاعی مشرف است. قاب پنجرها آلومینیوم و شیشه دو جداره است. طبق سند دو پارکینگ و یک انباری دارد . در زمان بازدید ، آپارتمان در اختیار مالک متن سند ) خوانده ( معرفی شد .نظریه کارشناس : با جهات و پارامترهای موثر فوق الذکر ، بدون احتساب هر گونه بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی و در وضعیت فعلی و تخلیه، قیمت ششدانگ عرصه و اعیان آپارتمان مسکونی پلاک شماره ۳۷۵۴ فرعی از ۱۲۰ اصلی بخش ۱۱ تهران به مساحت ۱۰۳ متر و ۱۰ دسیمتر مربع با منضمات دو پارکینگ و یک انباری و سایر امتیازات ، در مجموع شصت و هشت میلیارد ریال معادل شش میلیارد و هشتصد میلیون تومان برآورد و اعلام می گردد . مزایده در تاریخ روز 26/10/1401 از ساعت 10 الی 11 در محل اجرای احکام مجتمع قضایی عدالت واقع در تجریش-خیابان فناخسرو پلاک 73 برگزار میگردد. مزایده از قیمت پایه (کارشناسی) شروع شده به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت تودیع و الباقی بایستی ظرف یکماه به حساب سپرده مذکور واریز گردد در غیر اینصورت الباقی مبلغ واریزی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط مزایده تجدید خواهد شد. کسانی که تمایل به بازدید مورد مزایده دارند ظرف پنج روز مانده تا زمان مزایده به این اجرای احکام مراجعه نمایند ضمناً این اجرا تعهدی در قبال تحویل ملک به برنده مزایده ندارد.

دادورز اجرای احکام شعبه سوم مجتمع قضایی عدالت تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

26/10/1401