یک دستگاه آپارتمان خیابان دماوند به مساحت ۱۰۰.۷۵ متر

52000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9709980000500617
شماره آگهی:
140168460000570822
شعبه صادر کننده:
شعبه پنجم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران
تاریخ صدور:
1401/10/14
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به موجب اجرائیه اصداری از شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران در پرونده کلاسه 0100114 له حسن افشار علیه حمید خونیکی ، محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 2000/000/000اصل خواسته و همچنین سایرخسارات ریال به عنوان محکوم به در حق محکوم له و نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت به همین منظور ملک شامل یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی ۱۸۳۰۴۲ فرعی از ۴۴۷۶ اصلی واقع در بخش ۷ تهران ، متعلق به محکوم علیه توقیف و به منظور تودیع محکوم به برای فروش از طریق مزایده مورد کارشناسی قرار گرفت. محل ملک به آدرس تهران، خیابان دماوند ، خیابان ابوریحان ، نبش خیابان غدیر ، پلاک ۳۵ واحد ۲ می باشد. ریاست محترم شعبه ۵ اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی عدالت تهران مشخصات سند مالکیت : طبق استعلام ثبتی به شماره ۱۴۰۱۸۵۶۰۱۰۴۳۰۲۷۶۵۳ مورخ ۱۴۰۱۰۰۸.۲۸ صادره از سوی اداره ثبت اسناد و املاک پیروزی تهران یک قطعه آپارتمان مسکونی نوع ملک طلق با کاربری به پلاک ثبتی ۱۸۳۰۴۲ فرعی از ۴۴۷۶ اصلی مفروز و مجزا شده از ۴۷۳۱۳ فرعی از اصلی ،مذکور قطعه ۲ در طبقه ۱ واقع در بخش ۷ حوزه ثبت ملک پیروزی تهران استان تهران ، به مساحت ۱۰۰.۷۵ متر مربع واقع در سمت جنوبی طبقه اول که مقدار ۱۰.۵۲ متر مربع آن پیشرفتگی و ۳.۲۸ متر مربع آن بالکن و بالکن پیشرفته است به انضمام انباری قطعه ۵ به مساحت ۲.۴۴ متر مربع، به انضمام پارکینگ قطعه ۲ تفکیکی به مساحت ۱۱ متر مربع واقع در طبقه همکف بررسی صحت و سقم و اصالت اسناد و مدارک ،ابرازی استعلام ثبتی، واگذاری ملک یا قسمتی از آن به غیر از طریق قولنامه وکالتنامه و … در رهن یا بازداشت بودن ملک یا هرگونه تداخل یا تعارض ثبتی و سندی با اینجانب نمیباشد و توسط مراجع مربوطه استعلامهای لازم اخذ گردد. مشخصات ملک : ساختمان دوبر، نما سنگ ، مجموعه ۱۰ واحدی (۵) طبقه دو واحدی به صورت شمالی (جنوبی و دارای آسانسور می باشد. نظریه کارشناسی : با توجه به موقعیت و وضعیت ملک و با در نظر گرفتن سایر عوامل موثر ارزش ششدانگ ملک مذکور بدون در نظر گرفتن هرگونه بدهی احتمالی به هر یک از سازمانها ، ارگانها ، بانک ، شهرداری و و بدون در نظر گرفتن هرگونه منع معاملاتی و به نظر اینجانب به مبلغ ۵۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال پنج میلیارد) و دویست میلیون (تومان برآورد و اعلام نظر میگردد و مقرر میگردد یک دانگ آن به مبلغ8/666/666/666ریال مزایده در تاریخ روز 1401/10/28 از ساعت 09:00 الی 10:00 در محل اجرای احکام مجتمع قضایی عدالت واقع در تجریش-خیابان فناخسرو پلاک 73 برگزار میگردد. مزایده از قیمت پایه (کارشناسی) شروع شده به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت تودیع و الباقی بایستی ظرف یکماه به حساب سپرده مذکور واریز گردد در غیر اینصورت الباقی مبلغ واریزی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط مزایده تجدید خواهد شد. کسانی که تمایل به بازدید مورد مزایده دارند ظرف پنج روز مانده تا زمان مزایده به این اجرای احکام مراجعه نمایند ضمناً این اجرا تعهدی در قبال تحویل ملک به برنده مزایده ندارد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/28