یک دستگاه آپارتمان خیابان خواجه عبداله انصاری

رایگان

توضیحات

شماره پرونده:
9909980014500209
شماره آگهی:
140168460000553429
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران
تاریخ صدور:
1401/10/07
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به نام خدا

به موجب اجرائیه اصداری از شعبه 145 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران در پرونده کلاسه 0001776 له آقای محمدرضا بهمنی علیه آقای مجید خلیلی ، محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 94/724/000/000ریال به عنوان محکوم به در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی به مبلغ 4/736/200/000 ریال در حق صندوق دولت و در پرونده کلاسه 0000724 شعبه سوم اجرای احکام مجتمع قضایی عدالت تهران محکوم علیه به پرداخت مبلغ 12/323/930/000ریال به عنوان محکوم به و مبلغ 616/196/500ریال به عنوان نیم عشردولتی محکوم می باشد (موافقت شعبه مذکور به عنوان توقیف کننده مقدم اخذ شده است) به همین منظور ملک شامل یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 5148 فرعی از 47 اصلی بخش 11 تهران متعلق به محکوم علیه توقیف و به منظور تودیع محکوم به برای فروش از طریق مزایده مورد کارشناسی قرار گرفت. محل ملک به آدرس تهران، خیابان خواجه عبداله انصاری – خیابان ششم – پلاک ۲۵ (کروکی موقعیت ملک پیوست می باشد)می باشد. گردش کار: طبق تصویر سند مالکیت ابرازی ملک مورد نظر عبارت است از ششدانگ عرصه و اعیان مغازه (وضعیت خاص طلق) به شماره ۵۱۴۸ فرعی از ۴۷ اصلی مفروز و مجزی شده از ۲۹۴۲ فرعی از اصلی مذکور بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک قلهک تهران استان تهران به مساحت۷۸/۷۵ مترمربع با حدود شمالا: به طول۹/۸۵ متر به راه پله و نورگیر، شرقا: به طول۵/۰۵ متر دیوار به قطعه ۳۵ تفکیکی سابق، جنوبا به طول ۹/۳۰ متر دیوار مشترک با مغازه شماره ۵، غربا به طول۵/۱۰ متر درب به خیابان ۱۲ متری به شماره سریال: اصلی ۸۰۸۰۹۲ ج۹۷، شماره دفتر الکترونیکی: ۱۳۹۸۲۰۳۰۱۰۲۶۰۰۴۱۴۵ و تاریخ ثبت: ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ به نام آقای متین خلیلی فرزند مجید به شماره شناسنامه و شماره ملی: ۰۴۴۰۷۵۰۲۷۱. سایر موارد به شرح سند مذکور طبق تصویر پایانکار آپارتمانی شماره ۲۳۰۶۸ مورخ۱۳۷۷/۰۷/۱۳ صادره از شهرداری منطقه ۴ تهران ابرازی، زیربنای مجاز ملک ۴۸۷۵ مترمربع با کاربری تجاری در طبقه همکف می باشد. سایر موارد به شرح سند مذکور. طبق بازدید ملک مورد نظر عبارت است از مغازه یک دهانه واقع در طبقه همکف ساختمان قدیمی ساز سه طبقه روی زمین با نمای سنگ. کف مغازه دو پله بالاتر از سطح پیاده رو بوده و دارای ویترین شیشه ای و حفاظ کرکره ای با پوشش کف سنگ و پوشش بدنه گچ و رنگ و ارتفاع تا زیر سقف کاذب حدود۳/۸ متر می باشد. در سمت شرقی مغازه بالکن با دسترسی از طریق پلکان با پوشش کف لمینت و پوشش بدنه کاغذ دیواری و ارتفاع روی بالکن حدود۱/۸ متر و ارتفاع زیر بالکن حدود۲/۰ متر قرار دارد. در سمت شرقی مغازه و در زیر بالکن سرویس بهداشتی و آبدارخانه با کابینت MDF قرار دارد. لبه بالكن بصورت قوس دار با عمق حدود۴/۲ متر بوده و در سند مالکیت و پایانکار ابرازی اشاره ای بدان نشده است. مغازه دارای انشعابات آب و برق و گازبوده و در زمان بازدید با شغل مشاور املاک با تابلو مشاورین مسکن کاشفی دایر بود.ملک دارای مستاجر با شغل مشاور املاک با ودیعه دویست و پنجاه میلیون تومان و ماهیانه چهارده میلیون تومان می باشد. سیستم سرمایش اسپیلت و ست گرمایش بخاری بوده و شماره شناسایی عرصه ۴۹۳۶۲۰۰۲ می باشد. (عکسهای ملک پیوست می باشد) حدود رسیدگی و اعلام نظر کارشناسان رسیدگی های به عمل آمده و اعلام نظر کارشناسی به شرح آتی مبتنی بر بررسی تصاویر و مدارک و اطلاعات موجود در پرونده و ابزاری طرفین پرونده میباشد. بدیهی است چنانچه بعد از تحریر این گزارش و ارائه نظریه کارشناسی، مدارک و مستندات و اطلاعات متکی به اسناد قابل قبول دیگری ارائه گردد که در نتیجه گیری حاصله و نظریه کارشناسی مؤثر واقع گردد؛ مسئولیتی متوجه این بررسی و نظریه کارشناسی صادره نبوده و رسیدگی به آنها خارج از حدود و شمول اقدامات انجام شده می باشد و در صورت دستور مقام محترم قضایی نظریه تکمیلی ارائه می گردد. همچنین مسئولیت ناشی از هرگونه ادعای جعل و مخدوش بودن یا نابرابری مدارک ابرازی نسخ اصلی و رونوشت ها و انکار و تردید به دلایل با اسناد ارائه شده، متوجه ابراز کننده مدارک، اطلاعات و دلایل می باشد بررسی صحت و سقم و اصالت اسناد و مدارک ابرازی، استعلام ثبتی، واگذاری ملک یا قسمتی از آن به غیر از طریق قولنامه، وکالتنامه و … و در رهن یا بازداشت بودن ملک، وجود هر گونه تعارض یا تداخل ثبتی با اینجانبان نمی باشد و توسط مراجع مربوطه استعلامهای لازم می بایست اخذ گردد. نظریه کارشناسی با توجه به نکات فوق الذکر و مشاهدات و تحقیقات میدانی و صرف نظر از صحت و اصالت مدارک ابرازی و در حالتی که منعی برای انجام معامله و انتقال قطعی و بدهی به اشخاص حقیقی یا حقوقی وجود نداشته باشد؛ ارزش ششدانگ عرصه و اعیان مغازه متنازع فیه به پلاک ثبتی۴۷/۵۱۴۸ بخش ۱۱ تهران شامل ملکیت و سرقفلی آن بصورت تخلیه برابر۸۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰(هشتاد میلیارد ریال) برآورد می گردد. مزایده در تاریخ روز 1401/10/20 از ساعت 13 الی 14 در محل اجرای احکام مجتمع قضایی عدالت واقع در تجریش-خیابان فناخسرو پلاک 73 بفروش می رسد. مزایده از قیمت پایه (کارشناسی) شروع شده به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت تودیع و الباقی بایستی ظرف یکماه به حساب سپرده مذکور واریز گردد در غیر اینصورت الباقی مبلغ واریزی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط مزایده تجدید خواهد شد. کسانی که تمایل به بازدید مورد مزایده دارند ظرف پنج روز مانده تا زمان مزایده به این اجرای احکام مراجعه نمایند ضمناً این اجرا تعهدی در قبال تحویل ملک به برنده مزایده ندارد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/20