یک دستگاه آپارتمان خیابان خاوران

6500000000

توضیحات

9909980232100504

140068460000491429
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيدمحلاتي تهران

1400/10/04

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

درخصوص پرونده اجرایی به شماره بایگانی 9903351 صادره از شعبه 156 دادگاه عمومی تهران به موجب دادنامه به شماره 1424-99 مورخ 99/08/26فی مابین خواهان مهدی اشرافی فرزند محمد تقی و خوانده سید مجید میرباقری فرزند سید ضیاء الدین مبنی بر صدور دستور فروش ملک به پلاک ثبتی 137/12393بخش 12 تهران که پس از ارجاع به کارشناسی رسمی دادگستری به شرح ذیل توصیف و ارزیابی گردیده است ملک به پلاک ثبتی 137/12393ششدانگ یک دستگاه آپارتمان برابر سند مالکیت دفترچه ای واقع در طبقه همکف شمال شرقی به مساحت 47 متر قطعه دوم تفکیکی مفروز و مجزی شده از 2076 فرعی از اصلی مذکور ناحیه 2 بخش 12 حوزه ثبتی خاوران تهران به آدرس خیابان خاوران ، مشیریه، بلوار صالحی کوچه تاجیک پلاک 42 طبقه همکف واحد یک شرقی دارای انباری قطعه 11 تفکیکی به مساحت 2/3واقع در زیرزمین و پارکینیگ قطعه 3 به مساحت 10/75مترمربع واقع در زیرزمین با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها که واحد موصوف واقع گردیده در یک مجتمع مسکونی 15 واحدی دارای سالن پذیرایی، آشپزخانه و یک اتاق خواب و سرویس بهداشتی حمام و توالت با سیستم سرمایشی کولرآبی و گرمایش تجاری و آبگرمکن گازی کف فضاها سرامیک و دیوارها اندود گچ و رنگ می باشد و همچنین آپارتمان در اجاره می باشد دارای انشعابات برق اختصاص ، آب و گاز مشترک می باشد و همچنین احدی از مالکین مشاعی به نام مهدی اشراقی دارای سند یک برگی به شماره 744917 الف 96 مالک3/7 دانگ مشاع از ششدانگ می باشد که در تاریخ 96/10/12در دفترخانه 545 تهران طی شماره 80267 به نام وی منتقل گردیده است با توجه به مراتب فوق بدون در نظر گرفتن هرگونه بدهی و دیون و معارضین احتمالی و نبود منع قانونی در نقل و انتقال ارزش ششدانگ عرصه و اعیان واحد معرفی شده به پلاک ثبیت 137/12393 قطعه  2مفروزی مجزی 2076 به مبلغ6/500/000/000 ریال ارزیابی و مقرر شد در  روز شنبه  مورخه1400/11/02 از ساعت10الی10/30 در دفتر اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی واقع در: تهران – بلوار نبرد – بلوار کوثر – جنب باغ گل از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته خواهد شد. ده درصد بهای مزایده فی المجلس و به صورت نقدی به عنوان سپرده از خریدار دریافت می شود و مابقی ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده به صورت قبض سپرده از خریدار دریافت خواهد شد. چنانچه برنده مزایده به هر دلیل در زمان مقرر، بهای مزایده را نپردازد ده درصد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می شود.

دادورز اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/02 از ساعت10الی10/30