یک دستگاه آپارتمان خیابان اقدسیه

78000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9809980010800599
شماره آگهی:
140168460000544036
شعبه صادر کننده:
شعبه سوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران
تاریخ صدور:
1401/10/04
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به موجب اجرائیه اصداری از شعبه 109 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران در پرونده کلاسه 9901814 له ویدا کیقبادی امیری علیه فرهاد کیقبادی امیری مبنی برتقسیم ترکه شامل ملک دارای پلاک ثبتی 2490/28 در صورت عدم تقسیم، فروش و تقسیم بهای آن بین وراث پس از پرداخت و تادیه حقوق و دیون و تعهداتی که به ترکه متوفی تعلق می گیرد، به همین منظور ملک موصوف به نشانی تهران، اقدسیه، خیابان گلزار، کوچه گلسرخ، پلاک1 (کد ملک 40539004)، طبقه دوم شمال غربی، واحد 5 به منظور فروش از طریق مزایده مورد کارشناسی و ارزیابی قرار گرفت. اسناد و مدارک ابرازی، عطف به تصویر نامه اداره ثبت قلهک تهران به شماره 139985601026003357 مورخ 1399/02/06 در رابطه با ششدانگ یک دشتگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 28/2490 اصلی به مساحت 135/06 متر مربع و … و عطف به تصویر سند ابرازی خوانده به شماره چاپی 130461، عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 28/2490 اصلی قطعه 5 تفکیکی مفروز و مجزی شده از 374 فرعی از اصلی مذکور بخش 11 تهران به مساحت 135/06 متر مربع واقع در سمت شاملغربیطبقه دو که مقدار 3/05 متر مربع آن بالکن شمالی و 7/22 متر مربع آن از سمت شمالی پیشرفتگی به فضای خیابان شمالی به انضمام پارکینگ قطعه 14 به مساحت 10/80 متر مربع واقع در جنوبغربی زیرزمین و انباری قطعه 5 به مساحت 4/89 متر مربع واقع در جنوب انباری 2 و غرب انباری 4 طبقه زیرزمین و … و عطف به تصویر صورتمجلس تفکیکی ساختمان به مورخ 81/11/28 و پایانکار به شماره 42050749 مورخ 81/10/27 و … مشخصات موجود ملک: آپارتمان مورد تعرفه در طبقه دوم شمالغربی (واحد5، روبه کوچه گلسرخ) یک ساختمان 5 طبقه مسکونی به انضمام همکف و زیرزمین واقع بوده، قدمت ساختمان حدوداً 20 سال ساخت و دارای نمای سنگ( تاریخ پایانکار 81/10/27 و تاریخ نصب کنتور برق 81/09/28)، دارای آسانسور، طبقه زیرزمین با کاربری پارکینگ و انباری و موتور خانه و اتاق سرایداری و طبقه همکف بصورت لابی و پارکینگ و 5 طبقه دیگر مسکونی در هر طبقه 4 واحد و وجمعاً 220 واحد میباشد.(عرصه ملک بصورت جنوبی است). آپارتمان مذکور در طبقه دوم شمالغربی به مساحت 135/06 متر مربع واقع در سمت شمالغربی که مقدار 3/05 متر مربع آن بالکن شمالی و 7/22 متر مربع آن از سمت شمالی پیشرفتگی به فضای خیابان شمالی به انضمام پارکینگ قطعه 14 به مساحت 10/80 متر مربع واقع در جنوبغربی زیرزمین و انباری قطعه 5 به مساحت 4/89 متر مربع واقع در جنوب انباری 2 و غرب انباری 4 طبقه زیرزمین، آپارتمان مشتمل بر سه اتاق خواب با کفسازی سرامیک و بدنه گچکاری و نقاشی و کمد دیواری و یکی از اتاق خوابها دارای سرویس مستر، آشپزخانه اپ با کابینت ام دی اف و کفسازی سرامیک و بدنه کاشی، هال و پذیرایی با کفسازی سرامیک و بدنه گچکاری و نقاشی و ابزار سقف، حمام با توالت فرنگی و فضای سوناخشک، سرویس بهداشتی ایرانی، پنجره ها آلومینیومی با شیشه دوجداره، درب ورودی چوبی، سیستم سرمایش کولر آبی و گرمایش شومینه و شوفاژ، آیفون تصویری، آپارتمان نیاز به بازسازی داشته و بخشی از سقف یکی از اتاق خوابها صدمه دیده و سرویس مستر نیز لازم به رفع نقص است، آپارتمان دارای انشعابات آب و گاز مشاع و برق مجزا بوده و در زمان بازدید مورخ 1401/05/23 اینجانب که در معیت خوانده محترم آقای فرهاد کیقبادی امیری( متقاضی کارشناسی) انجام پذیرفت واحد موصوف فاقد سکونت مشاهده شد و ضمناً موضوع کارشناسی و زمان بازدید بصورت تلفنی به وکیل محترم خواهان آقای جعفر غفاری اطلاع رسانی گردید. نظریه کارشناسی: با توجه به عوامل موثر در ضقیه و مراتب فوق الذکر و با توجه به وضعیت معاملاتی روز و نوسانات قیمت(تاریخ بررسی 1401/05/23) و موقعیت ملک و جانمایی طبقه و مساحت آپارتمان و با عنایت به قدمت حدوداً 20 سال ساختمان و داشتن پارکینگ و انباری و آسانسور و نظر به مشخصات مصالح مصرفی واحد مذکور و نداشتن موانع قانونی انتقال سند و بدون در نظر گرفتن هرگونه بدهی و دیون و تعهدات و بازداشتی به نظر اینجانب ارزش ششدانگ عرصه و اعیان آپارتمان طبقه دوم شمالشرقی موصوف به پلاک ثبتی 28/2490 اصلی جهت اجرای احکام جمعاً بمبلغ هفتاد و هشت میلیارد ریال معادل هفت میلیارد و هشتصد میلیون تومان (7/800/000/000 تومان) پیشنهاد و اعلام میگردد. مزایده در تاریخ روز 1401/11/2 از ساعت 11:00 الی 12:00 در محل اجرای احکام مجتمع قضایی عدالت واقع در تجریش-خیابان فناخسرو پلاک 73 بفروش می رسد. مزایده از قیمت پایه (کارشناسی) شروع شده به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت تودیع و الباقی بایستی ظرف یکماه به حساب سپرده مذکور واریز گردد در غیر اینصورت الباقی مبلغ واریزی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط مزایده تجدید خواهد شد. کسانی که تمایل به بازدید مورد مزایده دارند ظرف پنج روز مانده تا زمان مزایده به این اجرای احکام مراجعه نمایند ضمناً این اجرا تعهدی در قبال تحویل ملک به برنده مزایده ندارد.

دادورز اجرای احکام شعبه سوم مجتمع قضایی عدالت تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/2