یک دستگاه آپارتمان خيابان جلال آل احمر

80000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920000377580
شماره آگهی:
140168460000545633
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مدني تهران
تاریخ صدور:
1401/10/04
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مرحله دوم مزایده اموال غیرمنقول پرونده کلاسه 0100052/ج

 

 به موجب حکم تقسیم ترکه فروش دو دستگاه آپارتمان شماره پلاک ثبتی 2395/8993درپرونده اجرایی0100052 صادره شعبه 32 دادگاه عمومی تهران موضوع دعوی مصطفی خوشبین به طرفیت نرگس خوشبین وغیره مبنی بر فروش ملک مشاع که حسب دستور دادگاه پلاک ثبتی شماره فوق واقع در بخش 10تهران توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل پلاک ثبتی 2395/58993به مبلغ80/000/000/000ریال

 

1-نام ونام خانوادگی صاحب ملک: طرفین پرونده

 محل وقوع ملک: تهران، خيابان جلال آل احمر، خيابان آريافر، خيابان بهار، ضلع شمال ميدان بهشتي، پلاك11، ساختمان گلها، آپارتمان واقع در غرب طبقه دوم(واحد5)

شامل يكواحد آپارتمان مسكوني بالاي30سال ساخت به مساحت35 /146مترمربع واقع در غرب طبقه دوم يك ساختمان مسكوني مي باشد كه ساختمان اصلي بصورت شمالي ساز با اسكلت فلزي و نماي سنگ و در دو بخش غربي و شرقي در سه طبقه احداث گرديده، بنحويكه در طبقات همكف الي سوم بصورت سه واحده دركل داراي يكباب مغازه و8دستگاه آپارتمان بوده و فاقد آسانسور مي باشد. همچنين فضاي داخل آپارتمان مورد ارزيابي با كاربري مسكوني در غرب طبقه دوم بخش غربي ساختمان داراي يك هال پذيرايي، سه اتاق خواب، آشپزخانه بسته با چوبي، داراي حمام و سرويس بهداشتي، كفپوش سيمان و موزائيك و ديوارها نقاشي شده و دربها چوبي و پنجره ها آلومينيومي و داراي گرمايش موتورخانه و شوفاژ و سرمايش كولرآبي و داراي انشعاب برق مستقل و انشعاب آب و گاز اشتراكي مي باشد

 

طبق مندرجات تصوير پاسخ استعلام ثبتي مورخ1 /12 /1400صادره از اداره ثبت شهر آرا، مورد ارزيابي شامل ششدانگ يكدستگاه آپارتمان واقع در طبقه دوم به مساحت35 /146مترمربع كه مقدار52 /8مترمربع آن بالكن است، قطعه7تفكيكي با پلاك ثبتي58993فرعي از2395 اصلي مفروز از پلاك 28905فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش10تهران و با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات مي باشد كه مالكيت ششدانگ آن بنام آقاي طهمورث خوشبين اعلام شده است.

 4-مورد مزایده ششدانگ آپارتمان مذکور می باشند که کارشناس رسمی دادگستری ارزش آن را به مبلغ پایه مزایده رابه قیمت فوق الذکر تعین نموده است .

 مقرر گردید ملک مذکور درشنبه تاریخ1401/10/24از ساعت 13 الی13/30در واحد مزایده مجتمع قضایی شهید مدنی واقع دراول خیابان ایرانشهر از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمتهای پایه شروع و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود. ده درصد ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و خریدارباید ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده الباقی مبلغ را به حساب سیبای شماره 2171299079005 به نام سپرده دادگستری نزد بانک ملی شعبه کریمخان واریز نموده و قبض آن را به این شعبه تسلیم نماید. درغیر اینصورت 10 درصد پرداختی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و تائید مزایده، ملک مذکور به نام خریدار منتقل خواهد شد. ضمنا هزینه انتقال سند رسمی به عهده خریدار می باشد و این شعبه هیچ تعهدی در خصوص تخلیه و تحویل ملک موصوف ندارد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/24