یک دستگاه آپارتمان تهرانپارس

25000000000

توضیحات

140068920001183384

140068460000512467
شعبه 1 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران

1400/10/15

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول

به موچب پرونده اجرایی  0001022/114/ج1  از شعبه 114 دادگاه حقوقی تهران -داد نامه1400025 مورخه 1400/03/05 محکوم له آقای مجید رضا نوروزی  فرزند محمد علی   – محکوم علیهما  اقای  محمد صادق صابر ماهانی -خانم معصومه فرازی فام-خانم سهیلا صابر ماهانی-خانم  نوشین صابر ماهانی-خانم  شایسته صابر ماهانی-خانم گیتی صابر ماهانی موضوع دستور فروش 6 دانگ ملک مشاع  به شماره 106897 فرعي از 88 اصلي قطعه 3 تفكيكي مفروز و مجزي شده از 5627 فرعي از اصلي مذكور بخش 11 حوزه ثبت ملك تهرانپارس    به شرح کارشناسی ذیل می باشد .

ششدانگ عرصه و اعيان يك دستگاه آپارتمان (وضعيت خاص طلق) به شماره 106897 فرعي از 88 اصلي قطعه 3 تفكيكي مفروز و مجزي شده از 5627 فرعي از اصلي مذكور بخش 11 حوزه ثبت ملك تهرانپارس تهران استان تهران به مساحت 67/95 مترمربع واقع در سمت جنوبي طبقه دوم با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمانها و آئين نامه اجرايي آن آدرس ملك: تهران – تهرانپارس – خيابان دماوند – خيابان 105 (ماهاني) – خيابان 112 (اصلان بيك) – پلاك 62 – واحد جنوبي طبقه دوم (كروكي موقعيت ملك پيوست مي باشد) گردش كار و بازديد ملك مورد نظر عبارت است از آپارتمان مسكوني شامل پذيرايي و دو اتاق خواب، كف سراميك و سنگ، آشپزخانه با كابينت MDF، سيستم سرمايش كولر آبي، سيستم گرمايش شوفاژ، نازك كاري ديوارها گچ و رنگ واقع در ساختمان جنوبي 4 طبقه 3 واحدي (طبقات زيرزمين و همكف شامل انباري و تاسيسات و سرايداري و پاركينگ طبق صورتمجلس تفكيكي بعلاوه طبقه همكف شامل يك واحد بعلاوه طبقه دوم شامل 2 واحد) با نماي شمالي آجر. ساختمان قديمي ساز و فاقد آسانسور بوده و شماره شناسايي آن 27074014 بوده و در پهنه R131 طرح تفضيلي شهر تهران قرار دارد. آپارتمان داراي انشعاب برق اختصاصي و انشعاب برق و آب و گاز اشتراكي است. (عكسهاي ملك پيوست مي باشد) طبق كپي پايانكار ساختمان شماره 23505 مورخ 1371/04/17 شهرداري منطقه 8 تهران ابرازي، مساحت عرصه 225 مترمربع (بر 10 متر و عمق 22/5 متر) و زيربناي كل ملك 591 مترمربع شامل طبقه زيرزمين به مساحت 148/5 مترمربع انباري و تاسيسات، طبقه همكف به مساحت 148/5 مترمربع سرايداري و پاركينگ (دو واحد) و طبقات اول و دوم هر يك 147 مترمربع كلا شامل سه واحد مسكوني مي باشد. طبق مندرجات كپي صورتمجلس تفكيكي شماره 10807 مورخ 1371/06/16 ابرازي، مفروزات ساختمان شامل يك واحد آپارتمان در طبقه اول به مساحت 132/10 مترمربع و دو واحد آپارتمان در طبقه دوم به مساحتهاي 64/15 مترمربع و 67/95 مترمربع مي باشد. همچنين عرصه به مساحت 225 مترمربع، حياط به مساحت 78 مترمربع، سرايداري در طبقه همكف به مساحت 47/70 مترمربع، انبار و تاسيسات در طبقه زيرزمين به مساحت 134/80 مترمربع، پاركينگ به مساحت 87/10 مترمربع و … مي باشد. در زمان بازديد انبار مشاعي ساختمان در طبقه زيرزمين به صورت يك واحد دو خوابه با كف موزاييك و سراميك، آشپزخانه اوپن با كابينت فلزي و نازك كاري ديوارها گچ و رنگ و كاغذ ديواري استفاده مي گرديد. همچنين واحد سرايداري مشاعي ساختمان در طبقه همكف داراي دو اتاق با كف موزاييك و …، آشپزخانه اوپن با كابينت بدنه فلزي و درب چوبي و نازك كاري ديوارها گچ و رنگ بوده كه بعضي از ديوارهاي آن به سمت پاركينگ برداشته شده بود. حدود رسيدگي و اعلام نظر كارشناس رسيدگي‌هاي به عمل آمده و اعلام نظر كارشناسي به شرح آتي مبتني بر بررسي تصاوير و مدارك و اطلاعات موجود در پرونده و ابرازي اصحاب دعوي مي‌باشد. بديهي است چنانچه بعد از تحرير اين گزارش و ارائه نظريه كارشناسي، مدارك و مستندات و اطلاعات متكي به اسناد قابل قبول ديگري ارائه گردد كه در نتيجه گيري حاصله و نظريه كارشناسي مؤثر واقع گردد؛ مسئوليتي متوجه اين بررسي و نظريه كارشناسي صادره نبوده و رسيدگي به آنها خارج از حدود و شمول اقدامات انجام شده مي‌باشد. همچنين مسئوليت ناشي از هرگونه ادعاي جعل و مخدوش بودن يا نابرابري مدارك ابرازي نسخ اصلي و رونوشت‌ها و انكار و ترديد به دلايل با اسناد ارائه شده، متوجه ابراز كننده مدارك، اطلاعات و دلايل مي‌باشد. بررسي صحت و سقم و اصالت اسناد و مدارك ابرازي، استعلام ثبتي، واگذاري ملك يا قسمتي از آن به غير از طريق قولنامه، وكالتنامه و … و در رهن يا بازداشت بودن ملك، وجود هر گونه تعارض يا تداخل ثبتي با اينجانب نمي باشد و توسط مراجع مربوطه استعلامهاي لازم مي بايست اخذ گردد. نظريه كارشناسي با توجه به نكات فوق الذكر و تحقيقات ميداني و صرف نظر از احراز مالكيت و انتساب آن به اشخاص حقيقي يا حقوقي و صحت و اصالت مدارك ابرازي و در حالتي كه منعي براي انجام معامله و بدهي به اشخاص حقيقي يا حقوقي وجود نداشته باشد؛ ارزش ششدانگ عرصه و اعيان پلاك ثبتي 88/106897 بخش 11 تهران بصورت تخليه و بدون در نظر گرفتن كليه تعهدات و ديوني كه ممكن است به اشخاص حقيقي و حقوقي وجود داشته باشد؛ برابر 25/000/000/000 (بيست و پنج ميليارد) ريال برآورد مي گردد.

تاریخ مزایده 1400/11/5 ساعت 11 الی 11/30 در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی  فی المجلس به حساب سپرده 2171299056001مجتمع قضایی شهید باهنر نزد بانک ملی فلکه 4 تهرانپارس کد 525 یا پرداخت  الکترونیک  در واحد مزایده  اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به بازدید ملک 5روز قبل از مراسم مزایده به این واحد مراجعه شود .

مدیر واحد  مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر  پاكباز

اطلاعات بیشتر

مهلت

تاریخ مزایده 1400/11/5 ساعت 11 الی 11/30