یک دستگاه آپارتمان به مساحت 70 متر

8000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140191920003289469
شماره آگهی:
140191460000564898
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف شهرستان ورامين
تاریخ صدور:
1401/10/28
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به روزنامه رسمی کشور

آگهی مزایده اموال غیرمنقول (نوبت اول)

نظر به اینکه به موجب اجرائیه شماره140191420000475705-1400/06/02اصداری ازشعبه دوم شورای حل اختلاف شهرستان ورامین درپرونده اجرایی شماره0100812/ج ش، محکوم علیه آقای حامد تاجیک فرزنداکبر محکوم است به پرداخت خسارت تاخیرتادیه نسبت به مبلغ یکصد وپنجاه ونه میلیون تومان(159/000/000تومان) ازتاریخ1401/01/22 تا تاریخ1401/05/08 به مبلغ257/000/000ریال معادل بیست وپنج میلیون وهفتصدهزارتومان که خوانده متعهدگردید این مبلغ257/000/000ریال را ازبابت خسارت تاخیر تا تاریخ 1401/05/20 بصورت یکجا ودفعتا واحده به شماره کارت خواهان واریزنماید(شماره کارت خواهان6037997288044028 بانک ملی وخوانده متعهد گردید چنانچه به تعهد خودعمل ننماید خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ1401/01/22 نسبت به مبلغ 159/000/000تومان تا اجرای حکم درحق خواهان خانم زهراچشم جهان فرزندمحمد قابل دریافت خواهد بود ومبلغ پنج درصد ازمحکومیت بابت نیم عشر دولتی درحق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران محاسبه می گردد. لذا با توجه به معرفی ششدانگ عرصه واعیان یک واحدآپارتمان پلاک ثبتی60/1232 به نشانی- ورامین-بلوارامام رضا(ع)- نبش کوچه شهیدشیرازی- پلاک1- ساختمان هشت طبقه- طبقه هفتم روی همکف ساختمان موردنظر دارای هشت طبقه شامل: همکف پارکینگ واول الی هفتم هرطبقه دوواحدمسکونی بوده وازضلع شمال به بلوارامام رضا وازقسمتی ازضلع غرب به کوچه شیرازی مشرف می باشد دارای نمای سنگ تراورتن وآسانسوربوده وسنگ پاگردها وپله ها گرانیت طوسی بود.ومساحت70/24مترمربع است و واحدموردتعرفه دارای دواتاق خواب سرویس، سالن، آشپزخانه اوپن وتراس بوده که درزمان بازدید تراس آن فاقددرب ونرده بود دیوارها گچ سفیدوکف آن سرامیک بود.باتوجه به عدم ارائه اصل سندمالکیت آپارتمان موردتعرفه،ودرموردمسائل ثبتی وحقوقی واصالت سندمالکیت وهویت متصرف ومالک فعلی آپارتمان وبدهی های احتمالی اظهارنظرنکرده،باتوجه به وضعیت ومساحت وموقعیت زمانی ومکانی وبررسی کلیه جوانب امر،ودرصورت نداشتن رهنی، ارزش کل ششدانگ عرصه واعیان آپارتمان موردتعرفه درطبقه هفتم به مساحت70/24مترمربع جهت قیمت پایه مزایده مبلغ8/000/000/000معادل هشتصدمیلیون تومان برآورد وارزیابی گردید که به میزان سهم محکوم علیه بارعایت حقوق توقیفات مقدم برای روز شنبه مورخه 1401/11/08 ساعت 9 الی 10 صبح در محل اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان ورامین و با حضور نماینده محترم دادستان ازطریق مزایده به فروش برسد مزایده ازقیمت کارشناسی شروع وبه هر شخص حقیقی یاحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس از خریدار اخذ ونامبرده مکلف است ظرف مهلت یک ماه ازتاریخ مزایده مابقی ثمن معامله را به صندوق دادگستری ورامین واریز نماید درصورتی که درمهلت مقرر خریدار وجه مورد مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس ازکسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده وفق مقررات تجدید می گردد کلیه هزینه های نقل وانتقال به عهده محکوم علیه است طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تارسیدگی به اعتراض از سوی شورا حل اختلاف مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد. ضمناً طالبین شرکت در مزایده می توانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از ملک مورد مزایده بازدید نمایند.

مدیراجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان ورامین- علی پاک

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/08