یک دستگاه آپارتمان به مساحت 41.17متر

8650000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909988680200693
شماره آگهی:
140168460000632641
شعبه صادر کننده:
شعبه اول نيابت اجراي احكام مدني دادگاههاي عمومي تهران
تاریخ صدور:
1401/11/10
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

برگ آگهی مزایده نوبت اول

درراستای اجرای مفاد نيابت قضايي واصله از شهرستان فراهان بشماره 0100123 مورخ 28/8/1401 محکوم علیه محسن واشقانی فراهانی محكوم است به ‌پــرداخت مبلغ 1.728.100.000ريال بابت اصل خواسته همچنین مبلغ 113.902.338ریال بابت هزینه دادرسی و اخیر و تادیه از تاریخ سر رسید اظهار نامه 25/8/1399 الی یوم الوصول در حـــق محکوم له علیرضا واشقانی فراهانی ونيز پرداخت مبلغ 92.300.116 ريال بابت نيم عشر اجرايي در حق صندوق دولت حسب درخواست محکوم له نسبت به توقیف پلاک ثبتی بشماره 116فرعی از 3728اصلی حوزه ثبت پیروزی اقدام و مراتب توقیف وفق ماده 105 قانون اجرای احکام مدنی به محکوم علیه ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض واقع شده و متعاقب آن ارجاع امر به کارشناس صورت گرفته و براساس نظریه کارشناسی ارزش ششدانگ در موقعیت تهران خیابان کرمان بعد از بیمارستان مردم کوی نخستین بن بست معرفت پ انتهای بن دوم ملک جنوبی پلاک 2 و با کیفیت یک قطعه آپارتمان نوع ملک طلق به مساحت 41.17مترمربع (چهل ویک ممیز هفده )واقع در طبقه سوم است مالک شش دانگ عرصه و اعیان محسن واشقانی فراهانی موضوع سند مالکیت چاپی 831143 سری ج 94 محدودیت برای مالکیت فوق بازداشت دایم بموجب رای مورخ 14/6/1401 صادره از شعبه اجرای احکام مدنی شهرستان فراهان محدو.دیت دفتر املاک رهنی شماره 729 مورخ 26/2/1390 به نفع بانک مسکن ثبت شده است مشخصات انباری قطعه 2 به مساحت 1.89 و پارکینگ قطعه قطعه 2به مساحت 10.56واقع در طبقه یک واحد آپارتمان واقع در طبقه سوم یک ساختمان جنوبی می باشد به دلیل عدم امکان بازدید از داخل آپارتمان فوق حسب دستور مقام محترم قضایی ارزیابی و براساس بازدید موقعیت مکانی و نمای ظاهری و بررسی مدارک وکسب اطلاع از مشاور املاک منطقه صورت گرفته است .نمای ساختمان سنگ می باشد . با عنایت بمراتب بالا،بررسهای بعمل آمده ،مدارک ومستندات،موقعیت مکانی و زمانی ملک ، شرایط ظاهری بنا وبادر نظر گرفتن سایر جوانب موثر ،ارزش ش.شدانگ عرصه و اعیان آپارتمان مذکور مبلغ 11.700.000.000ریال معادل یک میلیارد و یکصد و هفتاد میلیون تومان ارزیابی و اعلام گردیده و نظریه کارشناس وفق ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض باقی مانده است و در راستای ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی ضمن مراجعه به محل مشخص گردید ملک مسکونی است . مستاجر دارد 135میلیون ودیعه و مبلغ 1.200.000تومان اجاره ماهانه. لذا مقرر گردید مطابق ماده 51قانون اجرای احکام مدنی میزان 1.91505دانگ مشاع ازشش دانگ عرصه واعیان ثبتی بشماره 116فرعی از 3728اصلی حوزه ثبت پیروزی با احتساب نیم عشر دولتی به مبلغ 3.734.362.871ريال در روز سه شنبه مورخ 2/12/1401 ازساعت 12الی 12:30 با حضور نماینده محترم دادستان در محل دایره نیابت اجرای احکام مدنی تهران به آدرس : تهران میدان فردوسی- خیابان انقلاب- بن بست شاهرود- ساختمان شماره 3 طبقه اول-اتاق مزایده شماره 7 از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به هرکسی که بالاترین نرخ پیشنهادی را ارائه نماید فروخته خواهدشد. ده درصد مورد پیشنهادی فی المجلس نقداً از خریدار دریافت می گردد و الباقی ثمن پیشنهادی ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده باید از طرف خریدار به حساب دادگستری واریز گردد در غیراینصورت ده درصد دریافتی روز مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده برای یک بار دیگر تجدید خواهد گردید.ضمناً لازم به ذکر است این اجراء هیچگونه مسئولیتی در قبال تخلیه و تحویل مال توقیفی ندارد و کلیه هزینه های نقل انتقال سند به عهده می باشد و این اجراء پس از کسب دستور تملیک از مرجع محترم معطی نیابت نسبت به انتقال سند به نام خریدار اقدام خواهد نمود.

سعید برخورداری

مدیرشعبه اول مجتمع نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

2/12/1401