یک دستگاه آپارتمان به مساحت 199/06 متر تجریش خ باهنر

152000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9509980280100023
شماره آگهی:
140168460000569842
شعبه صادر کننده:
شعبه 5 اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 5 تهران
تاریخ صدور:
1401/10/14
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

نظر به اینکه بموجب اجرائیه شماره 9710422181400021 مورخ 1397/05/14 صادره از شعبه 1174 دادگاه کیفری دو تهران محکوم علیه روح اله نقی زاده فرزند غلامعلی کد ملی 0062798146 محکوم به پرداخت مبلغ 10/000/000/000 ریال اصل خواسته و مبلغ 348/320/000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله به مبلغ 360/000/000 ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک جمعا به مبلغ 70/771/677/972 ریال در حق شاکی محمد بنیاد فرزند محمد علی کد ملی 0050039301 و نیم عشر دولتی به میزان 500/000/000 ریال محکوم گردیده لذا این اجرا در نظر دارد جلسه مزایده ای به منظور فروش سه دانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 199/06 متر مربع به پلاک ثبتی 154 فرعی از 939 اصلی واقع در تجریش خ باهنر خ دربند خ زمانی کوچه شفیعی بن بست بهبهانی پ 8 طبقه اول در صورت نداشتن معارض و منع قانونی جهت هر گونه نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی و بدون در نظر گرفتن دیون و تعهدات احتمالی که ممکن است وجود داشته باشد به مبلغ شش دانگ 152/000/000/000 ریال ارزیابی گردیده در تاریخ 1401/11/09ساعت 13 الی 14 در محل شعبه اجرای احکام برگزار نماید . کسانی که قصد شرکت در جلسه مزایده را دارند، 10 درصد از مبلغ ارزیابی را نقدا بهمراه داشته و یا به حساب سپرده دادسرای ناحیه 5 تهران واریز و فیش آنرا در جلسه ارائه نمایند و برنده مزایده فردی است که بالاترین قیمت از نظریه کارشناس را پیشنهاد نماید.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/09