یک دستگاه آپارتمان به مساحت 129/29 متر

75000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140168920001438085
شماره آگهی:
140168460000599621
شعبه صادر کننده:
اجراي احكام شعبه 265 دادگاه خانواده مجتمع قضايي خانواده 2 تهران
تاریخ صدور:
1401/10/27
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده:

به موجب اجرائیه شماره 1401/523758 صادره از شعبه 265 مجتمع قضائی خانواده 2 تهران آقای شهرام پورشاهرودی فرزند احمد محکوم علیه پرونده اجرائی 1401/265/ث ج44/خ2 محکوم است به پرداخت تعداد 500 عدد سکه تمام بهار آزادی از بابت مهریه و مبلغ 1/130/000 ريال از بابت هزینه دادرسی و مبلغ 5/000/000 ریال از بابت حق الوکاله وکیل و مبلغ 35/000/000 ريال از بابت هزینه کارشناسی درحق محکوم لها خانم معصومه معاونیان فرزند محمدجعفر باوکالت خانم سپیده نیک آموز و آقای ناصر نعمتی و همچنین مبلغ 3/500/000/000 ريال از بابت نیم عشر دولتی به صندوق دولت که در این رابطه ششدانگ پلاک ثبتی قطعه پنج تفکیکی به شماره 3362 فرعی از 42 اصلی مفروز و مجزی شده از 1072 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش یازده تهران به نشانی: تهران، میدان هروی، خیابان وفامنش، نبش کوچه اعتماد غربی، پلاک 86 شمال طبقه دوم واحد 5 بانضمام ششدانگ پارکینگ قطعه پنج تفکیکی به مساحت 10/8 مترمربع و ششدانگ انباری قطعه پنج تفکیکی به مساحت پنج مترمربع متعلق به محکوم علیه که در حال حاضر حسب اظهار وکیل محکوم لها در تصرف زوج می باشد، توقیف گردید و پس از طی تشریفات قانونی و تکمیل پرونده مراتب به کارشناس محترم جهت ارزیابی قیمت و موقعیت پلاک ثبتی فوق ارجاع که پس از بازدید به شرح ذیل اظهار نظر نموده است:

ارزیابی و نظریه کارشناس :

ششدانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان نوع ملک طلق به مساحت 129/29 مترمربع قطعه پنج تفکیکی دارای پلاک ثبتی شماره 3362 فرعی از 42 اصلی مفروز و مجزی شده از 1072 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش یازده تهران به نشانی: تهران، میدان هروی، خیابان وفامنش، نبش کوچه اعتماد غربی، پلاک 86 شمال طبقه دوم واحد 5 بانضمام ششدانگ پارکینگ قطعه پنج تفکیکی به مساحت 10/8 مترمربع و ششدانگ انباری قطعه پنج تفکیکی به مساحت پنج مترمربع به مالکیت آقای شهرام پورشاهرودی با حدود شمالا اول دیواره و پنجره و دوم در دو قسمت دیوار پیشرفتگی به فضای خیابان ده متری و شرقا اول دیوارپیشرفتگی و دوم دیوار و پنجره هر دو قسمت به فضای خیابان بیست متری و جنوبا اول و سوم دیوار اشتراکی با آپارتمان مجاور دوم در چهار قسمت در و دیوار به راه پله و آسانسور؛ چهار لبه و نرده بالکن و پنجم دیوار و پنجره هر دو قسمت به فضای نورگیر مشاعی و غربا دیواریست به درز انقطاع از مورد قبت که ماورا آن دیوار پلاک 42 / 1071 و کف و سقف اشتراکی می باشد. آپارتمان مذکور در ساختمانی شش طبقه و ده واحدی قرار دارد. مساحت عرصه ملک در مدارک ابرازی 420/04 مترمربع اعلام شده است و محل قرارگیری عرصه ملک به نحوی است که سمت جنوب غربی تقاطع دو معبر مجاور خود قرار دارد. طبقه زیرزمین بجهت محوطه پارکینگ ها و انباری ها و طبقه همکف به جهت درب ورودی و دودستگاه آپارتمان و طبقات اول الی چهارم به جهت آنکه در هر یک از طبقات دو دستگاه قرار دارد. آپارتمان مذکور شامل یک سالن و سه اتاق خواب و یک آشپزخانه اوپن با کابینت های منصوب در آن و سرویس های بهداشتی مربوطه ( یک توالت و یک حمام) می باشد. جنس کف واحد در قسمت سالن از سرامیک و جنس دیوارها از گچ و قسمتی هم از سنگ است. ساختمان دارای سرویس آسانسور است. ملک دارای انشعابات آب، برق و گاز می باشد. نمای ملک عمدتا از سیمان و قسمت هایی از آن ( در طول پخ و همکف) از سنگ می باشد. قدمت بنای ملک، حدودا بیست و یک سال تخمین زده می شود. با توجه به مراتب فوق و موقعیت محل و کاربری و مساحت و قدمت و جمیع جهات دیگر موثر در این رابطه ارزش ششدانگ پلاک ثبتی مورد نظر با امکانات و امتیازات ومشاعات و مشترکات بدون لحاظ نمودن دیون و تعهدات احتمالی به اشخاص حقوقی و حقیقی به مبلغ 75/000/000/000 ريال معادل هفت و میلیارد و پانصد میلیون تومان تعیین می گردد که مقرر گردید در ازای بخشی از محکوم به و هزینه های مربوطه و نیم عشر پرونده در تاریخ 1401/11/17 از ساعت 9 الی 10 در دفتر اجرای احکام مجتمع قضائی خانواده 2 تهران به نشانی: تهران. ولنجک . بلوار دانشجو. میدان یاسمن. خیابان عدالت از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. طالبین می توانند 5 روز قبل از مزایده از ساعت 10 الی12 از آپارتمان مورد بحث در آدرس اعلام شده بازدید و در وقت مقرر در جلسه مزایده شرکت نمایند./

نحوه مزایده :

1. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی موصوف از پایه کارشناسی شروع و کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد شد./

2. ده درصد از کل مبلغ پیشنهادی فی المجلس صرفا طی چک تضمینی بانک ملی ایران(دروجه خریدار) در حین جلسه مزایده اخذ و الباقی آن ظرف مدت حداکثر یک ماه ازتاریخ برگزاری مزایده از برنده مزایده دریافت خواهد شد./

3. درصورت انصراف برنده از مزایده و یا عدم پرداخت الباقی آن ظرف مدت حداکثر یک ماه از تاریخ برگزاری مزایده ده درصد واریز شده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد./

4. کلیه هزینه های نقل و انتقال مربوطه به خریدار طبق تعرفه به عهده خریدار ( برنده مزایده ) می باشد./

مدیر دفتر اجرای احکام مجتمع قضایی خانواده 2 تهران . یعقوبی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/17