یک دستگاه آپارتمان به مساحت 127 متر

65000000

توضیحات

شماره پرونده:
9709983870100476
شماره آگهی:
140168460000600455
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم نيابت اجراي احكام مدني دادگاههاي عمومي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/27
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

برگ آگهی مزایده نوبت اول

درراستای اجرای مفاد نيابت قضايي واصله از شهرستان کرمان بشماره 9900660 مورخ 12/10/1401 محکوم علیه ایرج زاهدی فرزند علی در قبال دین محکوم علیه معرفی شده محكوم است به ‌پــرداخت مبلغ 20.233.324.444 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه و مبلغ 1.011.666.222ریال نیم عشر دولتی در حق دولتی می باشد به عنـــوان محکوم بـــه در حـــق محکوم له حمید زینلی نژاد با وکالت خانم پگاه لطفی با معرفی شخص ثالث مهدی بزاز زادگان پلاک ثبتی بشماره 3679 فرعی از 1 اصلی مفروز و مجزا شده از 1176قطعه 5 واقع در بخش 10 تهران اقدام و مراتب توقیف وفق ماده 105 قانون اجرای احکام مدنی به محکوم علیه ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض واقع شده و متعاقب آن ارجاع امر به کارشناس صورت گرفته و براساس نظریه کارشناسی ارزش ششدانگ در موقعیت تهران شهرک گلستان خیابان کوهک کوچه سحر پلاک 29واحد 5 طبقه اول شرقی و با کیفیت ششدانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان مسکونی نوع طلق واقع در شرق طبقه 1 به مساحت 127.40 متر مربع که 3.83دسیمتر مربع آن بالکن شرقی است ملک کن تهران بانضمام انباری مسکونی قطعه 4 تفکیکی به مساحت 5.26متر واقع در زیرزمین اول بانضمام پارکینگ مسکونی قطعه 4تفکیکی به مساحت 11متر مربع واقع در زیرزمین اول با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه آن اسناد رهنی و بازداشتی مرتبط از اداره ثبت مربوطه استعلام گردد .یک دستگاه آپارتمان واقع در سمت شرقی طبقه دوم رویتی یک ساختمان شمالی می باشد واحد فوق شامل دو اتاق خواب هال و پذیرایی و آشپزخانه و سرویس بهداشتی و حمام کف و دیوار آشپزخانه و سرویس ها از جنس سرامیک پلاستر دیوار و سقف اتاقها و هال از گچ با رویه رنگ آمیزی می باشد حسب الظهار در زمان بازدید واحد فوق در اختیار مستاجر بوده است واحد فوق دارای سیستم گرمایشی و سرمایشی می باشد .ساختمان دارای آسانسور است نمای ساختمان از نوع سنگ می باشد عکس نمای ساختمان پیوست گزارش می باشد. با عنایت بمراتب بالا،بررسهای بعمل آمده ،مدارک ومستندات،موقعیت مکانی و زمانی ملک ، شرایط ظاهری بنا وبادر نظر گرفتن سایر جوانب موثر ،ارزششدانگ پلاک ثبتی مبلغ 65.000.000.000ریال معادل شش میلیارد و پانصد میلیون تومان ارزیابی و اعلام گردیده و نظریه کارشناس وفق ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض باقی مانده است و در راستای ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی ضمن مراجعه به محل مشخص گردید ملک مسکونی و در ااجاره مستاجر میباشد اجاره بها 9میلون تومان و ودیعه 200میلون تومان .لذا مقرر گردید مطابق ماده 51قانون اجرای احکام مدنی میزان دویست و نودودو ممیز سیصدو شصت وهفت هزارم (292.367) سهم از هزار سم از ششدانگ پلاک ثبتی بشماره 3679 فرعی از 1 اصلی مفروز و مجزا شده از 1176قطعه 5 واقع در بخش 10 تهران به مبلغ 19.003.888.888ريال در روز یکشنبه مورخ23/11/1401 ازساعت 9الی 9:30 با حضور نماینده محترم دادستان در محل دایره نیابت اجرای احکام مدنی تهران به آدرس : تهران میدان فردوسی- خیابان انقلاب- بن بست شاهرود- ساختمان شماره 3 طبقه اول-اتاق مزایده شماره 7 از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به هرکسی که بالاترین نرخ پیشنهادی را ارائه نماید فروخته خواهدشد. ده درصد مورد پیشنهادی فی المجلس نقداً از خریدار دریافت می گردد و الباقی ثمن پیشنهادی ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده باید از طرف خریدار به حساب دادگستری واریز گردد در غیراینصورت ده درصد دریافتی روز مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده برای یک بار دیگر تجدید خواهد گردید.ضمناً لازم به ذکر است این اجراء هیچگونه مسئولیتی در قبال تخلیه و تحویل مال توقیفی ندارد و کلیه هزینه های نقل انتقال سند به عهده می باشد و این اجراء پس از کسب دستور تملیک از مرجع محترم معطی نیابت نسبت به انتقال سند به نام خریدار اقدام خواهد نمود.62

تقی زاده

مدیراجراء مجتمع نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

23/11/1401