یک دستگاه آپارتمان به مساحت 119/67 متر

42000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9609980216400684
شماره آگهی:
140168460000600466
شعبه صادر کننده:
شعبه سوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي خانواده 2 (ونك) تهران
تاریخ صدور:
1401/10/27
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده:

به موجب اجرائیه شماره 1401/728924 صادره از شعبه 264 مجتمع قضائی خانواده 2 تهران آقای بهروز هاشمی فرزند محمدقاسم محکوم علیه پرونده اجرائی 1401/ ش3 / 264/ج300 محکوم است به پرداخت تعداد 500 عدد سکه تمام بهار آزادی از بابت مهریه و مبلغ 155/000/000 ريال از بابت باقیمانده هزینه دادرسی و مبلغ 57/500/000 ريال از بابت هزینه کارشناسی درحق محکوم لها، خانم نوشین صحابی فرزند مصطفی باوکالت خانم سودابه درویش و همچنین مبلغ 298/000/000 ريال از بابت نیم عشر دولتی به صندوق دولت که در این رابطه سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی قطعه دوم تفکیکی شماره 52928 فرعی از 116 اصلی واقع در بخش یازده تهران به نشانی: تهران، سعادت آباد، خیابان ایثار شمالی، کوی کیهان، خیابان نیلوفر دو غربی، پلاک 8 طبقه دوم بانضمام ششدانگ یکواحد پارکینگ و انباری در طبقه همکف متعلق به محکوم علیه که در حال حاضر حسب اظهار وکیل در تصرف زوجه می باشد، توقیف گردید و پس از طی تشریفات قانونی و تکمیل پرونده مراتب به کارشناس محترم جهت ارزیابی قیمت و موقعیت پلاک ثبتی فوق ارجاع که پس از بازدید به شرح ذیل اظهار نظر نموده است:

ارزیابی و نظریه کارشناس :

ششدانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان به مساحت 119/67 مترمربع (که مقدار 3/30 مترمربه آن بالکن است) دارای پلاک ثبتی قطعه دوم تفکیکی شماره 52928 فرعی از 116 اصلی مفروز و باقیمانده از پلاک فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش یازده تهران به نشانی: تهران، سعادت آباد، خیابان ایثار شمالی، کوی کیهان، خیابان نیلوفر دو غربی، پلاک 8 طبقه دوم بانضمام ششدانگ یکواحد پارکینگ و انباری در طبقه همکف با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی با حدود اربعه در صفحه چهارم سند انتقال قطعی بالسویه بنام آقای بهروز هاشمی و خانم نوشین صحابی ثبت گردیده و سه دانگ از ششدانگ عرصه و اعیان بنام محکوم علیه می باشد و طبق توضیحات صفحه هفتم سند، پلاک فرعی به شماره 52928 تغییر یافته است. آپارتمان در ساختمانی سه طبقه شامل طبقه همکف(پارکینگ و انباری) و دو طبقه مسکونی تک واحدی با اسکلت بتنی، نمای شمالی سنگ، نمای جنوبی سیمان که با راه پله بدون آسانسور به طبقات دسترسی دارد. واحد مسکونی طبقه دوم دارای فضاهای سه اتاق خواب، سالن پذیرایی، تراس، سرویس بهداشتی حمام و توالت، آشپزخانه با کابینت MDF، کف واحد سرامیک، دیوارها کاغذدیواری، دربها چوبی، درب ورودی چوبی با حفاظ فلزی، آیفون تصویری، پنجره ها UPVC، سیستم حرارتی پکیج با رادیاتور، سیستم برودتی کولر آبی، دارای انشعابات شهری آب و برق و گاز می باشد. با توجه به مراتب فوق و موقعیت محل و کاربری و مساحت و قدمت و فارغ از وضعیت سوابق قطعه زمین و تاثیرات ناشی از آن و جمیع جهات دیگر موثر در این رابطه ارزش سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان آپارتمان در طبقه دوم به مساحت 119/67 مترمربع و پلاک ثبتی مورد نظر با امکانات و امتیازات ومشاعات و مشترکات بدون لحاظ نمودن دیون و تعهدات احتمالی به اشخاص حقوقی و حقیقی به مبلغ 42/000/000/000 ريال تعیین می گردد که مقرر گردید در ازای بخشی از محکوم به و هزینه های مربوطه و نیم عشر پرونده در تاریخ 1401/11/11 از ساعت 9 الی 10 در دفتر اجرای احکام مجتمع قضائی خانواده 2 تهران به نشانی: تهران. ولنجک . بلوار دانشجو. میدان یاسمن. خیابان عدالت از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. طالبین می توانند 5 روز قبل از مزایده از ساعت 10 الی12 از آپارتمان مورد بحث در آدرس اعلام شده بازدید و در وقت مقرر در جلسه مزایده شرکت نمایند./

نحوه مزایده :

1. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی مذکور از پایه کارشناسی شروع و کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد شد./

2. ده درصد از کل مبلغ پیشنهادی فی المجلس صرفا طی چک تضمینی بانک ملی ایران(دروجه خریدار) در حین جلسه مزایده اخذ و الباقی آن ظرف مدت حداکثر یک ماه ازتاریخ برگزاری مزایده از برنده مزایده دریافت خواهد شد./

3. درصورت انصراف برنده از مزایده و یا عدم پرداخت الباقی آن ظرف مدت حداکثر یک ماه از تاریخ برگزاری مزایده ده درصد واریز شده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد./

4. کلیه هزینه های نقل و انتقال مربوطه به خریدار طبق تعرفه به عهده خریدار ( برنده مزایده ) می باشد./

مدیر دفتر اجرای احکام مجتمع قضایی خانواده 2 تهران . یعقوبی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/11