یک دستگاه آپارتمان به مساحت 105 متر

25000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920004111221
شماره آگهی:
140168460000599429
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مجتمع قضايي خانواده يك تهران/قديم
تاریخ صدور:
1401/10/27
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول

شعبه ی اول اجرای احکام دادگاه خانواده 1تهران در نظردارد به موجب دادنامه شماره 140068390010323820 مورخ 1400/07/25صادره از شعبه 244طی پرونده کلاسه 0103302 محکوم له خانم زهرا شفقی با وکالت رضا غلامی نژاد بطرفیت محکوم علیه آقای محمدعلی گل خواه با وکالت فاطمه موسی وند در قبال تعداد 114عددتمام سکه بهار آزادی بابت مهریه زوجه، یکدستگاه آپارتمان به شماره ثبتی55314فرعی از 66933 مفروز وجزی شده21796 فرعی از اصلی اصلی واقع در تهران-خ سهروردی شمالی کوچه شهید سلطانی پ17 واحد یک توقیف وکارشناس به شرح ذیل پلاک ثبتی راتوصیف وارزیابی نموده است 1- اسناد ومشخصات پلاک : حسب تصویر سند مالکیت دفتر چه ای ابرازی به شماره دفتر چه 245508سری پ شش دانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه اول در طبقه همکف به مساحت 105/62 متر مربع به انضمام شش دانگ انباری قطعه پنجم واقع در شمال شرقی زیرزمین به مساحت 7/83 متر مربع به انضمام شش دانگ یک باب انباری قطعه دهم واقع در شمال شرقی زیرزمین به مساحت 11/52متر مربع با گنجای پارک یک واحد اتومبیل به شماره های 55314و55315و55316فرعی از 66933 اصلی مفروز ومجزی شده از 21796فرعی از اصلی مذکور بخش دو تهران با قدر سهم از عرصه ومشاعات که ذیل شماره 198258 دفتر 1325صفحه 249به نام صاحب سند تهیه وتنظیم وتسلیم شده است حسب مرقومه صفحه هفتم برابر بخشنامه شماره 91/23511سازمان ثبت شماره فرد پلاک به شماره 55314 تغییر کرده است حسب مرقومه صفحه هشتم ونهم تمامی ششدانگ مورد ثبت این سند در قبال 67/182/000ریال به صورت قطعی غیر منقول در تاریخ 1394/12/03تحت شماره 7057دفتر اسناد رسمی 1027تهران به آقای محمد گل خواه وخانم ایران کامیابی (بالمناصفه )منتقل شده است حسب تصویر نامه شماره 140185601025029570 مورخ 1401/08/28 سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نارمک تهران در خصوص وضعیت ثبتی پلاک 55314فرعی از6933اصلی بخش 02 به شرح ذیل اعلام گردیده است یک قطعه آپارتمان نوع ملک طلق با کاربری به پلاک ثبتی 55314فرعی از 6933 مفروز ومجزی شده از 21796 فرعی از اصلی مذکور قطعه 1در طبقه (0 صفر)وواقع در بخش02 حوزه ثبت ملک نارمک تهران استان تهران به مساحت 105/62متر مربع مالکیت محمد گل خواه فرزند ماشااله به ش ش 4323 تاریخ تولد 1326/11/29 صادره از تهران دارای شماره ملی 0044757824 با جز سهم 3از کل سهم 6 به عنوان مالک سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه واعیان با شماره مستند مالکیت 70/57 تاریخ 1394/12/03 دفترخانه اسناد رسمی 1027تهران 2- حدود رسیدگی وکارشناسی : آپارتمان موضوع کارشناسی در ملکی قراردارد که سمت شمال گذر واقع شده است ساختمان دارای زیرزمین با کاربری پارکینگ وانباری وچهار طبقه فوقانی دارای 4 واحد آپارتمان با کاربری مسکونی است آپارتمان موضوع کارشناسی در طبقه همکف (روی زیرزمین )واقع شده است وشامل هال پذیرایی آشپزخانه اپن دوعدد اتاق خواب سرویس بهداشتی ایرانی وحمام ودسترسی اختصاصی به حیاط خلوت مشاعی است کف آپارتمان لمینت وبدنه اندود گچ وسفید کاری با رویه رنگ ونقاشی وکاغذ دیواری است سرمایش آپارتمان توسط کولر آبی وکولر گازی وگرمایش بوسیله رادیاتور انجام میشود نمای ساختمان آجر واسکلت از نوع فلزی است ساختمان فاقد آسانسور وآپارتمان دارای پارکینگ انباری است بدنه راه پله اندود گچ وسفید کاری با رویه رنگ نقاشی ونرده آن چوبی است وبراساس شواهدومدارک حدود سی سال از زمان بهره برداری می گذرد که حسب نظرکارشناس محترم دادگستری ارزش سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه واعیان آپارتمان موضوع کارشناسی به نشانی ذکر شده در بالا به تاریخ روز 25/000/000/000 ریال معادل 2/500.000.000تومان برآورد وتعیین قیمت گردیده که از طریق مزایده عمومی درروز 1401/11/24 مورخ از ساعت 08.00صبح الی 08.30در اتاق مزایده مجتمع قضایی خانواده یک واقع در تهران- اتوبان شهید محلاتی – نبرد جنوبی جنب آتش نشانی به فروش میرسدکه درصورت تعطیلی رسمی وغیرمنتظره مزایده روزبعدازتعطیلی درهمان ساعت ومکان اعلامی برگذارخواهدشد. ضمنا هزینه نقل وانتقال سند برعهده برنده مزایده میباشد وبالاترین پیشنهاد دهنده قیمت برنده مزایده محسوب خواهدشد و10درصد بهای پیشنهادی را فی المجلس پرداخت مینمایدوخریدارمکلف است ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده نسبت به تودیع الباقی ثمن مورد مزایده اقدام نماید در غیر اینصورت وجه تودیعی پس ازکسرهزینهای مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید خواهدشد.متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاع بیشتر ظرف 5روز قبل از مزایده به شعبه ی اول اجرای احکام دادگاه خانواده مراجعه نمایند .لازم بذکراست پلاک ثبتی مذکور متصرف نداشته و دادگاه هیچ گونه مسئولیتی بعداز انتقال سند درخصوص تصرف وتحویل آن ندارد.

شعبه ی اول اجرای احکام مجتمع خانواده 1 تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/24