یک دستگاه آپارتمان به مساحت ۴۰۴/۵۰

106000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9809980011700469
شماره آگهی:
140168460000571429
شعبه صادر کننده:
شعبه سوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران
تاریخ صدور:
1401/10/14
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به موجب اجرائیه اصداری از شعبه 100 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران در پرونده کلاسه 0100683 له جواد جعفری ارسلو علیه ارشد شمیرانی، ژاله محمد شمیرانی و شرکت آهاران ، محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 44306000000 ریال به عنوان محکوم به در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی به مبلغ 2215300000 ریال در حق صندوق دولت به همین منظور ملک شامل یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی ۱۴/۹۲۶۴ متعلق به محکوم علیه توقیف و به منظور تودیع محکوم به برای فروش از طریق مزایده مورد کارشناسی قرار گرفت لازم به ذکر است با توجه به قیمت ملک و میزان مطالبات محکوم له در راستای اعمال ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی از پلاک ثبتی مذکور به میزان 417ممیز98سهم از 673ممیز61سهم از 1000سهم ششدانگ بابت محکوم به و به میزان 20ممیز89سهم از 673ممیز61سهم از 1000سهم ششدانگ بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت به فروش میرسد. محل ملک به آدرس تهران، خیابان زمزم ، خیابان خوشکردار ، زمین خالی محصور ، مقابل بوستان معراج می باشد. وضعیت ثبتی : طبق رونوشت سند ابرازی پلاک ثبتی ۱۴/۹۲۶۴ دارای یک جلد سند مالکیت تک برگی که سند مالکیت ششدانگ آن ذیل شماره دفتر الکترونیکی ۱۳۹۶۲۰۳۰۱۰۲۴۰۰۷۲۲۱ و شماره سند ۹۴۸۲۰۹ الف/۹۵ در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۷ بنام خانم ژاله محمد شمیرانی نام پدر محمد ثبت و صادر و تسلیم گردیده است . عرصه و اعیان خانه ) وضعیت خاص طلق ( بشماره ۹۲۶۴ فرعی از ۱۴ اصلی قطعه ۱ تفکیکی مفروز و مجزی شده از ۱۵ فرعی از اصلی مذکور ناحیه غار بخش ۱۲ حوزه ثبتی ملک شهرری استان تهران به مساحت ۴۰۴/۵۰ متر مربع حدود خانه : به دیوار بطول ۵۰ متر به قطعه ۱۵۱۴ تفکیکی شرقاً : دیوار به دیوار بطول ۸/۰۹ متر به قطعه ۱۰ تفکیکی جنوباً : دیواریست بطول ۵۰ متر به قطعه ۲ تفکیکی غرباً : درب و دیوار بطول ۸/۰۹ متر به کوچه به عرض ۶ متر . مستند مالکیت تجمیع استاد مشاعی شماره ۵۲۷۳ تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۵ توسط دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱۵۳۴ شهر تهران استان تهران شمالاً طبق رونوشت ابرازی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با موضوع بازداشت دائم به شرح ذیل میباشد: مراتب بازداشت پلاک ثبتی شماره ۹۲۶۴ فرعی از ۱۴ اصلی بخش ۱۲ ناحیه ۰۲ به مساحت ۴۰۴/۵ متر مربع با شماره دفتر بازداشتی الکترونیک ۱۴۰۰۰۵۸۰۱۰۲۴۰۰۲۲۹۷ مالک خانم ژاله محمد شمیرانی شماره ملی ۰۰۳۹۳۴۳۷۶۶ نام پدر محمد مالک ششدانگ عرصه و اعیان داراری سند مالکیت تعویضی با شماره چاپی ۹۴۸۲۰۹ الف سال ۹۵ به مبلغ ۶/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در دفتر بازداشتی و پرونده ثبتی و سند مالکیت قید گردیده است موقعیت ملک در نقشه کاداستر متعاقباً مشخص خواهد شد. محدودیت مالکین : محدودیت خانم ژاله محمد شمیرانی ۲ مورد بازداشت دائم به موجب دستور شماره ۱۴۰۰۶۸۹۹۰۰۲۳۰۸۲۶۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ صادره از سری شعبه دوم اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی عدالت تهران به مبلغ ۱۹۸۵۷۳۸۸۶۶۴ به نفع برای مالکلیت ژاله محمد شمیرانی بازداشت میباشد . به موجب دستور شماره ۱۴۰۰۶۸۹۹۰۰۳۸۶۴۵۳۶۲ مورخ 1400/07/11 صادره از شعبه سوم اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی عدالت تهران به نفع –مالکیت ژاله محمد شمیرانی بازداشت میباشد . ۶۵۰ به نفع برای مالکیت ژاله طبق رونوشت پایانکار ابرازی صادره از شهرداری منطقه ۱۷ تهران به شماره ۱۷۲۰۴۱۳۵۴ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۳۰ به شرح ذیل میباشد : کاربری طبق پایانکار مسکونی و بر اساس اطلاعات سامانه طرح تفصیلی شهرداری تهران این پلاک ثبتی در پهنه 122R واقع شده است . وضعیت اعیان ملک مورد کارشناسی یک قطعه زمین خالی محصور با دیوار و دارای درب ورودی آهنی ماشین رو میباشد که آثار تخریب اعیانی در آن دیده میشود و در زمین مذکور نخاله ساختمانی ریخته شده است نقشه هوایی منطقه که محل ملک مورد کارشناسی روی آن مشخص شده به پیوست تقدیم می گردد. نظر کارشناسی : با توجه به جمیع جهات و عوامل موثر در ارزیابی و موقعیت مکانی و زمانی و قدمت بنا و کاربری مسکونی ، ارزش ششدانگ ملک فوق بشرط اینکه هیچگونه منع قانونی جهت نقل و انتقال ششدانگ ملک در دفاتر اسناد رسمی وجود نداشته باشد و بدون در نظر گرفتن بدهی احتمالی به شهرداری و بانکها و اشخاص حقیقی و حقوقی بمبلغ 106/000/000/000ریال معادل ده میلیارد و ششصد میلیون تومان تخمین و پیشنهاد می گردد. مزایده در تاریخ روز 1401/10/27 از ساعت 09:00 الی 10:00 در محل اجرای احکام مجتمع قضایی عدالت واقع در تجریش-خیابان فناخسرو پلاک 73 برگزار میگردد. مزایده از قیمت پایه (کارشناسی) شروع شده به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت تودیع و الباقی بایستی ظرف یکماه به حساب سپرده مذکور واریز گردد در غیر اینصورت الباقی مبلغ واریزی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط مزایده تجدید خواهد شد. کسانی که تمایل به بازدید مورد مزایده دارند ظرف پنج روز مانده تا زمان مزایده به این اجرای احکام مراجعه نمایند ضمناً این اجرا تعهدی در قبال تحویل ملک به برنده مزایده ندارد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/27