یک دستگاه آپارتمان به مساحت ۲۱۰ متر

660000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920003897827
شماره آگهی:
140168460000635420
شعبه صادر کننده:
شعبه چهارم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران
تاریخ صدور:
1401/11/10
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالي
به موجب اجرائیه اصداری از شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران در پرونده کلاسه 0001639 له آقای رضا غلامی علیه 1-آقای وحید جابرانصاری محکوم به پرداخت مبلغ 851/940/360/204 ریال بابت محکوم به در حق محکوم له و مبلغ 42/597/018/010 ریال بابت نیم عشر دولتی و 2-خانم خدیجه معمارنوبری محکوم به پرداخت مبلغ 425/970/180/102 ریال بابت محکوم به در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی به مبلغ 21/298/509/005 ریال بابت نیم عشر در حق صندوق دولت به همین منظور شش دانگ اعیانی یک واحد تجاری با عرصه موقوفه به مساحت ۲۶۳/۹۵ مترمربع متعلق به محکوم علیه توقیف و به منظور تودیع محکوم به برای فروش از طریق مزایده مورد کارشناسی قرار گرفت. محل ملک به آدرس تهران، خیابان شهید اندرزگو، نبش خیابان سلیمی جنوبی، پلاک58 می باشد. اسناد و مشخصات پلاک: حسب تصویر سند مالکیت دفترچه ای به شماره دفترچه مالکیت ۵۴۰۸۵۹ سری الف / ۸۰ شش دانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در جنوب طبقه اول به مساحت ۹۹/۷۹ مترمربع که مقدار ۷ متر مربع آن بالکن جنوبی است قطعه به شماره ۳۸۲۹ فرعی از ۳۴ اصلی مفروز و باقیمانده از فرعی و اصلی مذکور واقع در بخش یازده تهران به انضمام یک واحد پارکینگ به مساحت ۱۰/۸۰ متر مربع قطعه دوم تفکیکی واقع در زیرزمین جنوب پارکینگ شماره یک و یک باب انباری که مساحت ۱۲/۳۲ مترمربع قطعه اول تفکیکی واقع در زیرزمین جنوب مشاعی باقدرالسهم از عرصه که موقوفه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرایی آن که در صفحه ۲۳۸ دفتر ۱۳۸۸ ذیل شماره ۳۵۱۴۳۴ به نام صاحب سند ،تهیه تنظیم و تسلیم شده است. حسب تصویر سند مالکیت دفترچه ای به شماره دفترچه مالکیت ۵۴۱۳۲۴ سری الف / ۸۰ شش دانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در شمال طبقه اول به مساحت ۹۲/۲۰ متر مربع است قطعه سوم تفکیکی به شماره ۵۶۹۰ فرعی از ۳۴ اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک ۳۸۲۹ فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش یازده تهران به انضمام یک واحد پارکینگ به مساحت ۱۰/۸۰ متر مربع قطعه چهارم تفکیکی واقع در جنوب غربی زیرزمین و یک باب انباری به مساحت ۱۲/۳۲ مترمربع قطعه سوم تفکیکی واقع در زیرزمین جنوب انباری شماره دو با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرایی آن که در صفحه ۴ دفتر ۱۳۹۴ ذیل شماره ۳۵۲۳۴۲ به نام صاحب سند ،تهیه تنظیم و تسلیم شده است. حسب تصویر سند مالکیت دفترچه ای به شماره دفترچه مالکیت ۰۴۵۱۰۱۵ سری الف/ ۸۷ اعیانی سه دانگ مشاع از ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در شمال طبقه همکف به مساحت ۹۲/۲۰ متر مربع است قطعه اول تفکیکی به شماره ۵۶۸۸ فرعی از ۳۴ اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک ۳۸۲۹ فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش یازده تهران به انضمام یک واحد پارکینگ به مساحت ۱۰/۸۰ متر مربع قطعه سوم تفکیکی در ماورا شرق انباری شماره چهار زیرزمین و یک باب انباری به مساحت ۱۲/۳۲ مترمربع قطعه دوم تفکیکی واقع در زیرزمین جنوب انباری شماره یک باقدرالسهم از عرصه که موقوفه است و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرایی آن که در صفحه ۲۴۴ دفتر ۱۳۸۸ ذیل شماره ۳۵۱۴۳۸ به نام صاحب سند ،تهیه تنظیم و تسلیم شده است. حسب تصویر سند مالکیت دفترچه ای به شماره دفترچه مالکیت ۰۴۵۱۰۱۲ سری الف/ 87 اعیانی سه دانگ مشاع از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در شمال طبقه همکف به مساحت 9۲/۲۰ متر مربع است قطعه اول تفکیکی به شماره ۵۶۸۸ فرعی از ۳۴ اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک ۳۸۲۹ فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش یازده تهران به انضمام یک واحد پارکینگ به مساحت ۱۰/۸۰ متر مربع قطعه سوم تفکیکی در ماورا شرق انباری شماره چهار زیرزمین و یک باب انباری به مساحت 32/12 متر مرع قطعه دوم و سایر تفکیکی واقع در زیرزمین جنوب انباری شماره یک باقدرالسهم از عرصه که موقوفه است دوم مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرایی آن که در صفحه ۲۴۱ دفتر ۱۳۸۸ ذیل شماره ۳۵۱۴۳۶ به نام صاحب سند ،تهیه تنظیم و تسلیم شده است. حسب تصویر سند مالکیت دفترچه ای به شماره دفترچه مالکیت ۲۹۶۷۷۰ سری الف / ۸۰ شش دانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در جنوب طبقه همکف به مساحت ۹۹/۷۹ مترمربع که مقدار هفت متر مربع آن بالکن جنوبی است قطعه دوم تفکیکی به شماره ۵۶۸۹ فرعی از ۳۴ اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک ۳۸۲۹ فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش یازده تهران به انضمام شش دانگ یک واحد پارکینگ به مساحت ۱۰/۸۰ متر مربع قطعه اول تفکیکی واقع در ماورا جنوبی توالت مشاعی طبقه زیرزمین و شش دانگ یک باب انباری به مساحت ۱۵/۵۰ متر مربع قطعه چهارم تفکیکی واقع در طبقه زیرزمین ماورا شمالی پارکینگ چهار باقدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرایی آن که در صفحه ۱۱۲ دفتر ۱۳۷۸ ذیل شماره ۳۴۹۷۵۴ به نام صاحب سند تهیه تنظیم و تسلیم شده است. حسب تصویر پروانه ساختمانی تغییر نقشه اول به شماره پروانه ۱۰۰۲۳۵۹۷ به تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۲ به نشانی خیابان اندرزگو نبش خیابان سلیمی شماره ۵۸ به شماره کدشناسایی ملک ۰-۱ – ۴۰۸۱۸ به مساحت زمین طبق سند ۳۶۵/۱۳ متر مربع و مساحت پس از اصلاحی برابر ۳۶۵/۱۳ متر مربع دارای پلاک ثبتی ۳۸۲۹ فرعی از ۳۴ اصلی که از تجمیع چهار پلاک ثبتی شامل قطعه ۲ پلاک فرعی ۵۶۸۹ فرعی از ۳۴ اصلی و قطعه ۱ پلاک فرعی ۵۶۸۸ فرعی از ۳۴ اصلی و قطعه ۳ پلاک فرعی ۵۶۹۰ فرعی از ۳۴ اصلی و قطعه ۴ پلاک فرعی ۳۸۲۹ فرعی از ۳۴ اصلی مجوز احداث انبار و تاسیسات و فضای بازی بچه ها در طبقه منفی دو تاسیسات مسکونی و پارکینگ مسکونی و تجاری در طبقه منفی یک و ۵ واحد تجاری در طبقه همکف و یک واحد تجاری به مساحت ۲۱۴/۵۰ مترمربع در طبقه اول و یک واحد مسکونی در طبقه ،دوم، سوم و چهارم هر کدام یک واحد آپارتمان به مساحت ۲۱۰ متر مربع است. حسب قرارداد مشارکت در ساخت به شماره ۹۷/۱۰۰۱ به تاریخ ۹۷/۰۳/۲۱ فیمابین آقای وحید جابر انصاری و خانم خدیجه معماری نوبری به عنوان مالکین و آقای رضا غلامی به عنوان سازنده موضوع قرارداد مشارکت در ساخت طی ۷ بند به شرح ادامه و تکمیل بنای موجود بر اساس خلاف گزارش شده و اخذ جواز جدید از شهرداری و … . طبق قرار داد نحوه تقسیم ساختمان پس از تکمیل تعهدات طرف دوم در مدت مقرر طبقات مربوط به شریک :اول طبقه اول -تجاری طبقه دوم مسکونی قسمتی از طبقه زیرزمین منفی دو انبار تجاری حدود ۶۰ متر مربع) – پشت بام و تعداد شش عدد پارکینگ . نامه شماره ۵۰۱/۲۰۱۹۳ به تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ شهردار منطقه یک تهران در خصوص ملک پلاک ثبتی (۲) ۳۴/۵۶۸۹ شماره پرونده شهرسازی ۱۰۰۳۵۲۵۴ واقع در خیابان اندرزگو نبش خیابان ،سلیمی پلاک ،۵۸ حسب اعلام نظر حوزه معاونت شهرسازی و معماری این منطقه اداره) بازرسی و نظارت فنی به شماره ۲۵۴۶۵۶۳۳ به تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ اعلام نموده است با عنایت به بررسیهای به عمل آمده و اطلاعات مندرج در سامانه شهرسازی و مطابق با گزارش بازدید ۹۵/۰۸/۱۹ و بررسی خلاف ۹۵/۰۸/۲۵ که بیانگر کل تخلفات پلاک ثبتی موصوف تا تاریخ ۹۷/۰۳/۲۱ میباشد که باتوجه به عدم پرداخت در موعد مقرر کلیه بدهیهای پلاک مذکور مطابق فیش بروز محاسبه شده به قیمت سال ۱۴۰۱ ارسال میگردد(پیوست) شایان ذکر است با توجه به گزارش بررسی خلاف با تاریخ ۹۵/۰۸/۲۵، ملک موصوف… ، مشاهدات: ملک موضوع کارشناسی در سمت جنوب شرق تقاطع خیابان اندرزگو و خیابان سلیمی جنوبی قرار دارد ملک شامل طبقات منفی دو و منفی یک با کاربری انباری تجاری ،تاسیسات فضای بازی کودکان و پارکینگ مسکونی و تجاری است. طبقه همکف دارای ۵ واحد تجاری و طبقه اول دارای یک واحد تجاری و طبقات ،دوم، سوم و چهارم هر کدام دارای دو واحد آپارتمان با کاربری اداری است ساختمان در مرحله کارهای نهایی ساختمانی .است نمای ساختمان سنگ اسکلت آن از نوع بتنی و دارای دو دستگاه راه پله و آسانسور .است حسب دستور آن مقام محترم این کارشناس اقدام به ارزیابی یک واحد تجاری در طبقه اول و دو واحد اداری در طبقه دوم و یک انباری تجاری در طبقه منفی دو نموده است. طبقه اول تجاری شامل یک واحد فلت به همراه دو عدد سرویس بهداشتی .است طبقه دوم شامل دو واحد اداری بطوریکه هر واحد دارای هال ،ورودی یک عدد ،اتاق آشپزخانه معمولی بدون ،کابینت سرویس بهداشتی و حمام .است واحد سمت شرقی دارای دسترسی به دو عدد راه پله و آسانسور است ولیکن واحد سمت غرب فقط دسترسی به راه پله و آسانسور سمت غرب ساختمان دارد کف سنگ اسلب بدنه دارای اندود گچ با زیرسازی آماده کار .است واحدها فاقد کابینت هستند انباری تجاری نیز طبقه منفی دو به صورت یک اتاق با بدنه و کف سنگ به همراه یک عدد سرویس بهداشتی است. نظریه کارشناسی : با عنایت به موارد پیش گفته و دیگر عوامل تاثیرگذار در قضیه و بنابر مدارک موجود در پرونده و تحقیقات محلی و با در نظر گرفتن ،مساحت ،ابعاد موقعیت مکانی و زمانی ملک و حق و حقوق متعلقه و صرفنظر از احراز اصالت اسناد و اثبات هرگونه مالکیت و انتساب آن به هر شخص حقیقی و حقوقی و فارغ از موارد بازداشتی و احتمال هرگونه مغایرت های مربوط به حدود ثبتی و نداشتن هرگونه منعی از جهات قانونی و شرعی و بدهیهای احتمالی بابت مالیات و عوارض ،شهرداری بانکها و اشخاص و سایر بدهیهای مشابه و تعهدات و دیون که ممکن است وجود داشته باشد به نظر اینجانب ارزش شش دانگ واحدهای ذیل با عنایت به اوقافی بودن عرصه به نشانی ذکر شده در بالا به تاریخ روز به شرح ذیل به استحضار میرساند. ارزش شش دانگ اعیانی یک واحد تجاری با عرصه موقوفه واقع در طبقه اول به مساحت ۲۶۳/۹۵ مترمربع برابر 660/000/000/000 (ششصدوشصت میلیارد) ریال معادل 66/000/000/000 (شصت و شش میلیارد)تومان ارزیابی و تعیین میگردد مزایده در تاریخ روز 1401/11/23 از ساعت 8 الی 9 در محل اجرای احکام مجتمع قضایی عدالت واقع در تجریش-خیابان فناخسرو پلاک 73 بفروش می رسد. مزایده از قیمت پایه (کارشناسی) شروع شده به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت تودیع و الباقی بایستی ظرف یکماه به حساب سپرده مذکور واریز گردد در غیر اینصورت الباقی مبلغ واریزی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط مزایده تجدید خواهد شد. کسانی که تمایل به بازدید مورد مزایده دارند ظرف پنج روز مانده تا زمان مزایده به این اجرای احکام مراجعه نمایند ضمناً این اجرا تعهدی در قبال تحویل ملک به برنده مزایده ندارد.

دادورز اجرای احکام شعبه چهارم مجتمع قضایی عدالت تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/23