یک دستگاه آپارتمان به مساحت ۱۲۰ متر

50400000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920001249523
شماره آگهی:
140168460000623023
شعبه صادر کننده:
شعبه سوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران
تاریخ صدور:
1401/11/05
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به موجب اجرائیه اصداری از شعبه 100 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران در پرونده کلاسه 0000630 له مهدی زعفرانی نوبری علیه زهرا یوسفی نسب ، محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 19/000/000/000 ریال به عنوان محکوم به در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی به مبلغ 900/000/000 ریال در حق صندوق دولت به همین منظور ملک شامل یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی ۵۳۱۷۵ فرعی از ۴۴۷۶ اصلی بخش ۷ متعلق به وثیقه گذار در راستای اعمال تبصره ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی توقیف تا برای جری تشریفات قانونی و دستور ضبط وثیقه توسط ریاست محترم شعبه توقیف و به منظور تودیع محکوم به برای فروش از طریق مزایده مورد کارشناسی قرار گرفت. لازم به ذکر است با توجه به قیمت ملک و میزان محکوم به از پلاک ثبتی مذکور در راستای اعمال ماده 51 قانن اجرای احکام مدنی بمیزان (37/69) سهم از 100 سهم پلاک فوق جهت محکوم به و میزان 1/78 سهم از 100 سهم بابت هزینه نیم عشر اجرایی بفروش میرسد. محل ملک به آدرس تهران، افسریه، اسلام آباد اتوبان بسیج مستضعفین، کوچه علیرضا فیروزنیا (۶)، پلاک ۴۴ کد نوسازی ۴۱۸۵۷۰۱۷ می باشد. مشخصات ثبتی ملک مطابق مندرجات نامه بازداشت ملک به شماره ۱۴۰۰۸۵۶۰۱۰۵۴۰۲۳۳۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۸/۹ اداره ثبت اسناد و املاک خاوران تهران … مراتب بازداشت پلاک ثبتی شماره ۵۳۱۷۵ فرعی از ۴۴۷۶ اصلی بخش ۷ به مساحت ۱۲۰ مترمربع مالک آقای محمد امامی اسکندر مالک ششدانگ عرصه و اعیان دارای سند مالکیت اصلی با شماره چاپی ۹۸۴۱۵۴ سری ب سال ۹۹ . مطابق تصویر سند مالکیت تک برگی با شماره سریال ۹۸۴۱۵۴ ، تاریخ ثبت هفدهم فروردین ماه ۱۴۰۰ پلاک ثبتی ۵۳۱۷۵ فرعی از ۴۴۷۶ اصلی بخش ثبتی ۷ تهران نوع ملک زمین با بنای احداثی وضعیت خاص طلق، مساحت ۱۲۰ متر مربع، حدود زمین با بنای احداثی : شمالاً درب و دیوار بطول ۶ متر به کوچه به عرض هشت متر ؛ شرقاً دیوار بدیوار بطول ۲۰ متر به قطعه ۲۹۶۹ تفکیکی ؛ جنوباً دیوار بدیوار بطول ۶ متر به قطعه ۳۰۰۹ تفکیکی ؛ غرباً دیوار بدیوار بطول ۲۰ متر به قطعه ۲۹۶۷ تفکیکی پروانه تخریب و نوسازی به شماره ۱۲۶۰۵ مورخ ۷۶/۱۱/۳۰ پایانکار ساختمان تمدید پایانکار ساختمان به شماره ۱۵۲۱۰۴۹۷۷ تاریخ ۹۰/۳/۲۱ مطابق مندرجات تصویر صورتمجلس تفکیکی شماره ۵۹۸۹۳ مورخ ۸۹/۱۱/۲۶ (تفکیک طبقاتی پلاک ثبتی ۴۴۷۶/۵۳۱۷۵ بخش ثبتی ۷ قسمتهای اختصاصی شامل سه دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در طبقات یک و دو و سه؛ و دو واحد پارکینگ واقع در طبقه همکف آپارتمان های احداثی شامل ششدانگ آپارتمان مسکونی قطعه ۱ تفکیکی شماره ۵۰۷۴۲۷ فرعی از ۴۴۷۶ اصلی بمساحت ۷۳/۱۹ متر مربع واقع در طبقه اول ششدانگ آپارتمان مسکونی قطعه ۲ تفکیکی شماره ۵۰۷۴۲۸ فرعی از ۴۴۷۶ اصلی بمساحت ۷۳/۰۹ متر مربع واقع در طبقه دوم ششدانگ آپارتمان مسکونی قطعه ۳ تفکیکی شماره ۵۰۷۴۲۹ فرعی از ۴۴۷۶ اصلی بمساحت۷۲/۹۹ متر مربع واقع در طبقه سوم پارکینگ های احداثی شامل: پارکینگ قطعه اول بمساحت ۱۰/۸۰ مترمربع واقع در سمت جنوبی همکف پارکینگ قطعه ۲ تفکیکی به مساحت ۱۰/۸۰ متر مربع واقع در سمت جنوبشرقی همکف۲ مشخصات فنی ملک پلاک مادر جنوبی است و اعیانی احداثی در آن ساختمانی در چهار طبقه با قدمت حدود بیست و چهار سال مشتمل بر طبقات ،همکف ،اول دوم و سوم میباشد نمای ساختمان با پوشش از سنگ است و دارای درب ورودی نفررو به ساختمان و درب ورودی ماشین رو به طبقه همکف از گذر شمالی میباشد. طبقه همکف به صورت پیلوت کفپوش از موزائیک و دیوار پوشش اندود گچ و بخشی نیز با پوشش سرامیک است. ساختمان دارای اسکلت فلزی است حیاط جنوبی با سقف سبک پوشانده شده است طبقه همکف و حیاط به صورت کارگاه تولیدی مورد بهره برداری قرار داشت در هر یک از طبقات اول و دوم و سوم یکدستگاه آپارتمان مسکونی احداث شده است ساختمان فاقد آسانسور .است پلکان ارتباطی بین طبقات کف پله و پاگرد و قرنیز از سنگ و دیوار پوشش سرامیک و نرده منصوبه آهنی است آپارتمان طبقه سوم بازدید شد که دارای هال و پذیرایی کفپوش سرامیک و دیوار پوشش کاغذ دیواری و بخشی از دیوار پوشش سنگ آنتیک، آشپزخانه باز سمت حیاط جنوبی کفپوش سرامیک و دیوار کاشی و کابینت ام دی اف و گاز رومیزی و هود دارای یک اطاق خواب سمت حیاط جنوبی کفپوش سرامیک دیوار کاغذ دیواری سرویس بهداشتی ایرانی و سرویس حمام داخل اطاق خواب .میباشد دارای آیفون ،تصویری سرمایش کولر آبی و گرمایش بخاری گازی است. دارای انشعاب برق اختصاصی و انشعاب آب مشترک و انشعاب گاز مشترک است در زمان بازدید به صورت مسکونی مورد بهره برداری قرار داشت طبقه دوم و طبقه اول نیز حسب الاظهار هر یک مشابه آپارتمان است که طبقه دوم تخلیه و طبقه اول در اختیار مستاجر .است در مجاورت خرپشته یک سوئیت احداث شده است که در صورتمجلس تفکیکی ساختمان درج نشده است و برای آن پایانکار و یا رای ماده صد طبقه سوم ارائه نگردید. حدود و شمول کارشناسی گزارش کارشناسی تقدیمی با فرض صحت و اصالت مدارک ابرازی فارغ از هر گونه قیود احتمالی از جمله ترهین و ،معارض فارغ از هر گونه بدهی و دیون احتمالی به اشخاص حقیقی و حقوقی، فارغ از هر گونه موانع احتمالی ثبتی و قانونی در انتقال قطعی عین و منافع ملک مورد ارزیابی فارغ از احراز مالکیت وانتساب آن به اشخاص حقیقی و حقوقی تنظیم شده است چنانچه متعاقباً اسناد و مدارک جدیدی ارائه گردد که در امر ارزیابی موثر باشد مسئولیتی متوجه این کارشناسی نبوده و حسب الامر مقام محترم قضایی گزارش کارشناسی قابل بازنگری میباشد. نظر کارشناسی با توجه به توضیحات ارائه شده فوق و در نظر گرفتن عوامل و شرایط موثر بر موضوع؛ ارزش ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی ۵۳۱۷۵ فرعی از ۴۴۷۶ اصلی بخش ۷ تهران با عنایت به قطعات مفروزی احداثی مطابق صورتمجلس تفکیکی ساختمان مشتمل بر سه واحد آپارتمان مسکونی در طبقات اول دوم و سوم و دو واحد پارکینگ در طبقه همکف مجموعاً برابر ۵۰/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال پنجاه میلیارد و چهارصد میلیون ریال معادل پنج میلیارد و چهل میلیون تومان براورد و اعلام می گردد. چنانچه ارزیابی قطعه و یا قطعات خاصی از مفروزات احداثی طبق مندرجات صورتمجلس تفکیکی مد نظر مقام محترم قضایی قرار داشته باشد حسب الامر در قالب گزارش تکمیلی ارائه خواهد شد. مزایده در تاریخ روز 1401/11/24 از ساعت 9 الی 10 در محل اجرای احکام مجتمع قضایی عدالت واقع در تجریش-خیابان فناخسرو پلاک 73 برگزار میگردد. مزایده از قیمت پایه (کارشناسی) شروع شده به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت تودیع و الباقی بایستی ظرف یکماه به حساب سپرده مذکور واریز گردد در غیر اینصورت الباقی مبلغ واریزی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط مزایده تجدید خواهد شد. کسانی که تمایل به بازدید مورد مزایده دارند ظرف پنج روز مانده تا زمان مزایده به این اجرای احکام مراجعه نمایند ضمناً این اجرا تعهدی در قبال تحویل ملک به برنده مزایده ندارد.

دادورز اجرای احکام شعبه سوم مجتمع قضایی عدالت تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/24