یک خط تلفن همراه به شماره 09129320991

50000000

توضیحات

شماره پرونده:
140191920008498545
شماره آگهی:
140191460000537652
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره دو شوراي حل اختلاف شهر تهران
تاریخ صدور:
1401/10/13
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالي

((اگهی مزایده))

به موجب اجرائیه صادره از شعبه 52 شورای حل اختلاف مجتمع دو شهید دستغیب تهران کلاسه 981973ج له محمد نصراصفهانی و علیه موسی کاظمی محکوم علیه محکوم به پرداخت مبالغ 1- مبلغ 611/327/730ریال بابت محکوم به 2- مبلغ 30/566/386ریال بابت نیم عشر اجرائی گردیده است . حسب تقاضای محکوم له یک خط تلفن همراه به شماره 09129320991متعلق به محکوم علیه وسیله این اجرا توقیف گردیده و سپس توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 50/000/000ریال (ارزش پایه مزایده)ارزیابی گردید و مقرر گردیده است در مورخه 1401/11/01از ساعت 10 الی 11 صبح از طریق مزائده در دفتر شعبه اول اجرای احکام شورای حل اختلاف مجتمع 2 تهران بفروش برسد مزائده از مبالغ ارزیابی شده شروع و به کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد مبلغ پیشنهادی نقدا فی المجلس از برنده مزائده اخذ گردیده و نامبرده مکلف میباشد که باقیمانده ثمن مزایده را ظرف یکماه از تاریخ مزائده در صندوق دادگستری تودیع نموده و قبض ان را به این اجرا تسلیم نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط گردیده و مزائده تجدید خواهد شد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/01