یک خط تلفن همراه به شماره 09125277706

140000000

توضیحات

شماره پرونده:
9309980243601869
شماره آگهی:
140168460000555241
شعبه صادر کننده:
اجراي احكام شعبه 280 دادگاه خانواده مجتمع قضايي شهيد باهنر تهران
تاریخ صدور:
1401/10/10
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

(آگهی مزایده نوبت اول و فروش یک خط تلفن همراه به شماره 09125277706 طبق مواد 51 و 129 و 144 و 140 قانون اجرای احکام مدنی به قیمت پایه کارشناسی 140/000/000 ریال)

بسمه تعالی

در خصوص پرونده اجرائی به کلاسه 960215 محکوم له هدیه بهنیا جم به طرفیت محکوم علیه علی اصغر خوبرو فرزند گل محمد و با توجه به محکومیت محکوم علیه به پرداخت 250 قطعه سکه تمام بهار آزادی به قیمت روز سکه در زمان برگزاری مزایده و مبلغ 5 درصد مال مورد مزایده بابت نیم عشر اجرایی و با توجه به توقیف خط تلفن به شماره 09125277706 لذا پس از ارجاع امر به کارشناس منتخب و تعین قیمت به مبلغ 140/000/000ریال و ابلاغ نظریه مذکور به طرفین ومصون ماندن نظریه از اعتراض بدینوسیله خط تلفن مذکور از طریق مزایده به فروس میرسد.مزایده در روز شنبه 1401/10/24 از ساعت 12:30 الی 13 ظهر در اجرای احکام شعبه 280 دادگاه شهید باهنر ط دوم برگزار میشود مزایده از قیمت پایه مزایده کارشناسی یک خط تلفن همراه به شماره 09125277706 اعلامی بدون احتساب منافع و حقوق مکتسبه شروع میشود ومال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را قبول کرده و ده درصد بها را مبلغ فی المجلس بعنوان سپرده دادگستری واریز وقبض آنرا به دایره اجرای احکام تحویل نماید در غیر این صورت سپرده او پس از کسر هزینه های اجرایی (مزایده)به نفع صندوق دولت ضبط میگردد و مزایده تجدید و به وقت دیگری موکول میگردد ضمنا” خریدار میتواند جهت بازدید پنج روز قبل از مزایده در دفتر اجرای احکام شعبه 280 دادگاه عمومی حقوقی تهران واقع در فلکه چهارم تهرانپارس خ وفادار مجتمع قضائی شهید باهنر طبقه دوم دفتر اجرای احکام 280 مزایده برگزار میشود داشتن کارت شناسائی معتبر جهت شرکت درمراسم مزایده الزامی است.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/24