یک خط تلفن همراه به شماره 09124911085

100000000

توضیحات

شماره پرونده:
140191920005035437
شماره آگهی:
140191460000546270
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره چهار شوراي حل اختلاف شهر تهران
تاریخ صدور:
1401/10/17
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

(آگـهـی مـزایـده)

به موجب یک فقره اجرائیه صادره در پرونده کلاسه 0101350/ج آقای حامد کارخانه محکوم گردیده جمعاً به مبلغ 60/366/877 ریال در حق خانم شیما کریمی طاری پرداخت نمایند.متقابلاً یک خط تلفن همراه به شماره 09124911085 متعلق به محکوم علیه توقیف و از طریق مزایده با قیمت کارشناسی پایه 100/000/000ریال به فروش می رسد . متقاضیان می توانند در مورخه 1401/11/2 ساعت 14:45 در واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف منطقه 4 واقع در خیابان دماوند-ایستگاه وحیدیه-خیابان داودی حاضر و نسبت به خرید اقدام نمایند. برنده مزایده مکلف است 10% قیمت را نقداً و باقیمانده را به هنگام انتقال پرداخت نمایند.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/2