یک خط تلفن همراه به شماره 09121402949

200000000

توضیحات

شماره پرونده:
140168920003256221
شماره آگهی:
140168460000612245
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مدني تهران
تاریخ صدور:
1401/11/02
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول پرونده کلاسه 0104452/57

به موجب اجرائیه به شماره 140168420000883768مورخ – 1401/07/06له علی صدارت علیه ابراهیم قیدر یک خط تلفن همراه به شماره 09121402949به مبلغ 200/000/000ریال از طریق مزایده بفروش می رسد. .

.

مقرر گردید خط تلفن همراه مذکور در تاریخ 1401/11/24 از ساعت 13/30 الی 14/00 در واحد مزایده مجتمع قضایی شهید مدنی شعبه 57 اجرای احکام مدنی طبقه اول تهران خ ایرانشهر شمالی از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه شروع و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود.ده درصد ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و خریدارباید ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده الباقی مبلغ را به حساب سیبای شماره 2171299079005 به نام سپرده دادگستری نزد بانک ملی شعبه کریمخان زند کد 168 ، واریزنموده و قبض آن را به این شعبه تسلیم نماید.درغیر اینصورت 10 درصد پرداختی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و تائید مزایده،خط تلفن همراه مذکور به نام خریدار منتقل خواهد شد.ضمنا هزینه انتقال سند رسمی به عهده خریدار می باشد و این شعبه هیج تعهدی در خصوص تخلیه و تحویل ملک موصوف ندارد.

دادورز شعبه 57 دادگاه عمومی حقوقی تهران – موسوی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/24