یک خط تلفن همراه به شماره 09121370423

720000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920000467388
شماره آگهی:
140168460000548232
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/05
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

گهی مزایده تلفن همراه اول

به موجب اجرائیه شماره 140068420000400739مورخ1400/5/11دعوی آقا ی مهدی حمیدی فرزندنصرت اله علیه خانم فتانه مشهدی فراهانی فرزند عبداله به شماره ملی 0054319757محکوم علیه محکو م به پرداخت مبلغ 775/258/500ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 38/171/500ریال بابت نیم عشراجرایی می باشد که دراین خصوص وحسب تقاضای محکوم له 1خط تلفن همرا اول به شماره 09121370423 توقیف وتوسط کارشناس رسمی دادگستری مورد ارزیابی قرارگرفته است که به شرح ذیل وتوصیف اجمالی اقدام گردیده است.

نظریه کارشناسی

بااحترام دراجرای ابلاغ کارشناسی پرونده به شماره 140068920000467388باعنایت به قرارکارشناسی مبنی برتکمیل نظریه کارشناسی باموضوع قیمت گذاری امتیازیک خط تلفن همراه به شماره 09121370423مربوط به صاحب امتیاز خانم فتانه مشهدی فراهانی براساس استعلام ازشرکت ارتباطات همراه اول بادریافت قیمت روز ازبازار خرید موبایل فروشان معتمد باحفظ رعایت عادله مبلغ720/000/000ریال(هفتصدوبیست میلیون ریال) تعیین واعلام می گردد.

ومقررگردید

که مزایده خط مذکوردرروز شنبه وتاریخ 1401/10/24 ازساعت  12/30 الی   13 واقع درتهران تقاطع سپهدقرنی وسمیه -مجتمع قضایی شهیدبهشتی -طبقه 5-اتاق مزایده برگزارخواهد شد وخریدار یا خریداران درتاریخ مقررراس ساعت اعلامی درمحل مزایده و10درصد مبلغ پیشنهادی به شماره حساب شبا 560170000002171299008005 سپرده دادگستری واریزنمایندوخریدارموظف است الباقی ثمن مزایده را درراستای ماده129 ق . ا . ا .م ظرف مدت یکماه ازتاریخ مزایده به شماره حساب مربوطه واریز وقبض آن را به دفتراجرای احکام تحویل وارائه نماینددرغیراین صورت 10درصدپرداختی به نفع صندوق دادگستری ضبط خواهدشد.

دادورز اجرای احکام مدنی شعبه اول مجتمع قضایی شهیدبهشتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/24