یک خط تلفن همراه به شماره 09120548495

60000000

توضیحات

شماره پرونده:
140191920000179925
شماره آگهی:
140191460000565563
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام شوراي حل اختلاف شهرستان اسلامشهر
تاریخ صدور:
1401/10/28
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده

در پرونده فوق الذکر آقای علیرضا عیوض خانی فرزند محسن محکوم است به پرداخت مبلغ 84/956/000 ریال در حق آقای وحید شفائی و مبلغ ** ریال نیم عشر دولتی درحق صندوق دولت حسب تقاضای محکوم له اموال بشرح زیر: یک خط تلفن همراه به شماره 09120548495 معادل 60/000/000 ریال معادل شش میلیون تومان می باشد.

1 – توقیف و ارزیابی آن بوسیله کارشناس انجام گردیده که اموال مزبور بمنظور استیفای حق محکوم له از طریق مزایده از مبلغ ارزیابی شده شروع می گردد.

2- محل فروش اموال: دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف اسلامشهر

3-هرکس می تواند 5 روز قبل از مزایده با هماهنگی اجرا از اموال بازدید و در مزایده شرکت نماید روز سه شنبه انجام مزایده 1401/11/18 از ساعت 12 می باشد برنده مزایده ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس بعنوان سپرده نقدا می بایست پرداخت نماید مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد کرده است و بقیه بها در فرجه قانونی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد پرداخت خواهد شد ضمنا چنانچه روز مزایده به عللی مصادف با تعطیلی باشد فردای همانروز در همان مکان و همان ساعت مزایده انجام خواهد شد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/18